Ako správne zostaviť žiadosť o preskúmanie platnosti manželstva?

12
18491

Na začiatku každého procesu manželskej nulity stojí žaloba. Podávajú ju manželia alebo aspoň jeden z nich – ten, ktorý má záujem o preskúmanie platnosti svojho manželstva. Ako by takáto žaloba mala vyzerať? Čo obsahuje? Aké podmienky musí spĺňať na to, aby bola prijatá súdom a započal sa proces skúmania?

 

V článku Je každé manželstvo uzatvorené v kostole automaticky platné? sme načrtli, aké vlastnosti a ciele manželstva musia manželia pred jeho uzavretím rešpektovať. V článkoch Manželské prekážky 1: Kedy nás kňaz nemôže zosobášiť? a Manželské prekážky 2: Netradičné manželské dvojice sme sa dozvedeli o prekážkach, ktoré bránia platnosti manželstva. Napokon v článku Kedy človek nie je schopný uzavrieť manželstvo sme hovorili o vadnom súhlase manželov. Dnes si priblížime, ako začať samotný proces preskúmania platnosti manželstva na súde.

 

Žalobu na neplatnosť manželstva (lat. libellus) môžu podať manželia (alebo aspoň jeden z nich), v prípade, že sa nulita stala verejne známou, aj promótor spravodlivosti (osoba, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonov Cirkvi). [1] Vo väčšine prípadov sú však iniciátormi manželia. Ten z manželov, ktorý otvára spor podaním žaloby, je žalujúca stránka. Naopak, druhý manžel, ktorý nie je iniciátorom, sa nazýva nežalujúca stránka. Každá žaloba musí spĺňať isté náležitosti k tomu, aby bola súdom prijatá a mohlo sa začať s procesom skúmania platnosti manželstva.

Skladá sa z troch častí; úvodu, tela alebo jadra žaloby a záverečnej žiadosti o preskúmanie manželstva. Každú z týchto častí si rozoberieme bližšie.

 

Prvá časť – identifikačné údaje

Úvod obsahuje oslovenie a všetky dôležité informácie slúžiace k identifikácii osôb.

Patrí sem meno a priezvisko žalujúcej strany, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu, obradu, v ktorom je stránka pokrstená, zamestnanie, dátum a miesto sobáša. Tie isté údaje treba uviesť aj o nežalujúcej strane. [2]

Je veľmi dôležité, aby žaloba bola adresovaná kompetentnému súdu, teda tribunálu, ktorý je oprávnený túto kauzu riešiť. Vo väčšine prípadov je kompetentným súdom ten, na území ktorého diecézy bolo manželstvo uzavreté (napr. sobáš sa konal vo farnosti Pezinok. Táto farnosť patrí do Bratislavskej arcidiecézy, takže kompetentným je tribunál Bratislavskej arcidiecézy). Ďalšou možnosťou je podať žiadosť na tribunál miesta, v ktorom má nežalujúca stránka trvalé alebo prechodné bydlisko. Tretím variantom je obrátiť sa na súd miesta, v ktorom je možné zhromaždiť najväčšie množstvo dôkazov (môže sa tu zísť najviac svedkov a pod.). Je veľmi dôležité obrátiť sa na správny (kompetentný) súd. Ak by sme totiž oslovili ten, ktorý nie je oprávnený riešiť danú kauzu, žaloba bude zamietnutá. Najspoľahlivejšie však je zvoliť prvú možnosť, teda obrátiť sa na súd miesta, v ktorom sa uzatvorilo manželstvo. [3]

Do tejto časti treba uviesť aj predmet sporu, teda explicitne napísať, že daná stránka žaluje neplatnosť manželstva.

 

Druhá časť – dôvod žaloby

Táto časť obsahuje dva dôležité prvky: najprv tu treba uviesť tzv. kánonický dôvod – teda motív, o ktorom sa žalujúca stránka domnieva, že je príčinou neplatnosti manželstva. Druhou časťou je opis udalostí (fakty), ktoré potvrdzujú, že manželstvo je neplatné na základe daného kánonického dôvodu. [4]

Ako samotný názov napovedá, nemožno tu uviesť akúkoľvek príčinu (napr. že manželia spolu už viac nedokážu žiť). Musí sa jednať o motívy, ktoré ponúka kánonické právo. Môžu byť rôzne. Napr. omyl vo vlastnosti osoby, podvod, psychická porucha, vylúčenie potomstva, vylúčenie jednoty alebo nerozlučiteľnosti manželstva a pod. Kánonický dôvod treba naformulovať slovne a uviesť ho spolu s číslom príslušného kánonu.

Treba ho ešte podložiť faktami zo života manželov. Táto časť by mala dostatočne a vecne opísať priebeh známosti i samotný priebeh manželstva. Treba tu spomenúť, z akého prostredia manželia pochádzajú (úplná/neúplná rodina, veriaca/neveriaca, praktizujúca či naopak). Ďalej tiež okolnosti, za akých sa dvojica zoznámila, ako na to reagovala rodina a okolie. Ako prebiehalo obdobie chodenia a zasnúbenia. Je vhodné tiež opísať povahové črty oboch partnerov. Dôležité je tiež to, aký postoj k manželstvu stránky zastávali, ako o ňom do budúcnosti zmýšľali (napr. či si chceli založiť rodinu, či brali manželstvo ako zväzok trvajúci do smrti alebo len na určitý čas a pod.). Ďalšími dôležitými poznatkami sú informácie o tom, ako prebiehal deň sobáša, či sa nevyskytli nejaké závažné udalosti a tiež následný manželský život. Je vhodné opísať všetky problémy a ťažkosti s okolnosťami, ktoré sprevádzali ich manželstvo až po ukončenie spolužitia civilným rozvodom. [5]

 

Tretia časť – žiadosť

Treťou, záverečnou časťou je vyjadrenie, že žalujúca strana žiada o vyhlásenie neplatnosti manželstva na základe konkrétneho kánonického dôvodu a uvedie číslo kánonu. Tu je tiež vhodné uviesť aj dôvody, prečo stránka žiada preskúmať platnosť manželstva (napr. chce uzatvoriť nové cirkevné manželstvo, či splatniť už existujúce iba civilné manželstvo a viesť sviatostný život). [6]

Na záver treba ešte uviesť zoznam svedkov (aspoň dvoch), ktorí môžu potvrdiť fakty uvedené v žalobnom spise. Najvhodnejšie je, ak poznajú obidve stránky a majú solídne vedomosti o priebehu známosti a manželstve. Treba uviesť ich adresy, kontakt a tiež vzťah, v akom sú k žalujúcej či nežalujúcej stránke. [7]

 

Priložené dokumenty

K žalobe sa prikladajú ešte niektoré dôležité dokumenty, ako krstné listy oboch stránok, sobášny list, kópia rozsudku civilného súdu o rozvode, odporúčanie miestneho farára. Je vhodné tiež doložiť dôležité dokumenty, ktoré môžu predstavovať dôkazy, napr. lekárske správy, dokumenty od polície. [8]

Túto žalobu možno vyhotoviť dvomi spôsobmi. Niektoré cirkevné súdy majú predtlačené tlačivá, do ktorých sa vpisujú dáta a spolu s ostatnými prílohami sa k tejto žiadosti priloží aj súhrnná správa o priebehu známosti a manželstva. Druhou možnosťou je spísať žalobu vlastnoručne s dodržaním spomínanej štruktúry, kde správa o priebehu manželstva je integrálnou súčasťou žaloby.

 

So samotným spísaním žaloby môže pomôcť farár alebo notár na cirkevnom súde. Táto schéma môže slúžiť ako pomoc pre všetkých, ktorí uvažujú nad začatím procesu skúmania platnosti manželstva. Je výhodná najmä preto, že žalujúca stránka už pri prvom stretnutí so spomenutými osobami vie, aké otázky môže očakávať, a teda môže si všetko v pokoji domova s dostatočným časom premyslieť.

Pre ešte väčšiu názornosť možno navštíviť webovú stránku diecézneho cirkevného súdu v Žiline, ktorá ponúka predtlačený formulár žaloby na neplatnosť manželstva:

http://dcza.sk/sk/dokumenty/urady/diecezny-cirkevny-sud/tlaciva

 

[1] Porov. Kódex kánonického práva, kán. 1676

[2] Porov. CAMPISI, R.; RODRIGUEZ-OCAÑA, R.: I motivi di reiezione del libello: prassi dei tribunali ecclesiastici regionali italiani e giurisprudenza della Rota Romana, s. 30-33.

[3] Porov. KKP, kán. 1673

[4] Porov. CAMPISI, R.; RODRIGUEZ-OCAÑA, R.: I motivi di reiezione del libello, s. 30.

[5] Porov. KKP, kán. 1504, 2°; Porov. CAMPISI, R.; RODRIGUEZ-OCAÑA, R.: I motivi di reiezione del libello, s. 35-36.

[6] Porov. CAMPISI, R.; RODRIGUEZ-OCAÑA, R.: I motivi di reiezione del libello, s. 30.

[7] Porov. POLÁŠEK, F.: Procesní právo, s. 51.

[8] Porov. CAMPISI, R.; RODRIGUEZ-OCAÑA, R.: I motivi di reiezione del libello, s. 37-38.

 

foto: pexels.com

12 komentárov

 1. Ak je žiadosť podaná o rozvod ako dlho treba čakať pokiaľ anuluju manželstvo?? Môj priateľ už vyše 3 rokov čaká a nič tak ako má začať nový vzťah s priateľkou a vziať sa

  • Milá pani Ľudmila,
   vďaka za Vašu otázku.
   Malá poznámka na úvod – spomínate žiadosť o rozvod – neviem, či ste mysleli žiadosť o civilný rozvod podaná na civilnom súde (tu Vám neviem povedať ako dlho proces trvá), alebo žiadosť o preskúmanie platnosti manželstva na cirkevnom súde. Cirkevné súdy totiž manželstvá nerozvádzajú, môžu iba preskúmať a následne vyhlásiť, či bolo uzatvorené platne, alebo neplatne.
   V prípade, že sa pýtate na dĺžku procesu nulity na cirkevnom súde, v ideálnom prípade by sa mala kauza vyriešiť do jedného roka. Záleží však na viacerých faktoroch; problémom je, že v súčasnosti sú cirkevné súdy dosť zahltené týmito žiadosťami, a tak niekedy nie je možné vyriešiť ich tak rýchlo, ako by si predstavovali.
   Dĺžka riešenia kauzy závisí tiež od toho, či manželia a svedkovia spolupracujú so súdom alebo nie. Záleží aj od dôvodu prečo sa skúma neplatnosť manželstva – ak sa napríklad jedná o dôvody, pri ktorých je potrebné vyhotoviť znalecký posudok (napr. od psychológa, psychiatra, lekára a pod.) takéto kauzy trvajú dlhšie, nakoľko aj samotní znalci majú veľa práce – takéto prípady trvajú aj dva roky, či viac.
   Nepoznám podrobnosti tohto prípadu, no určite je dobré pripomínať sa im, informovať sa na súde, ako sa proces hýbe.

  • Milá pani Magdaléna, vďaka za Vašu otázku!
   V princípe platí, že ak je manželstvo vyhlásené za neplatné, obidve stránky sú slobodné k tomu, aby uzatvorili nové cirkevné manželstvo, a teda môžu prijať aj ďalšie sviatosti (Eucharistia, zmierenie,…) a nezáleží na tom, o ktorú stránku ide. Toto platí najmä v situácii, kedy v čase očakávania nulity sú stránky rozvedené a žijú sami (ani nežijú s inou osobou, ani nie sú civilne zosobášení).
   V prípade, že by niekto v čase, kedy čaká na vyhlásenie nulity už žil s novým partnerom, alebo s ním bol civilne zosobášený, je potrebné, aby po vyhlásení nulity predošlého manželstva dal tento stav „do poriadku“, teda aby uzatvoril s touto osobou cirkevný sobáš. Potom je opäť možné pristupovať ku sviatostiam.
   Ak by sa niekto aj napriek vyhláseniu nulity predošlého manželstva rozhodol aj naďalej žiť s iným partnerom bez cirkevného manželstva alebo by ostal iba pri civilnom manželstve, v takom prípade myslím, že nie je možné, aby pristupoval k sviatostiam.

  • Pekny vecer , som krestan katolik ,som zodpovedny za rozvod, to bolo to prve, co som urobil, exmanzelka nieje pokrstena, cital som, ze kedze som vinna stranka za rozvod, nemozem ziadat anulaciu sobasa? odmietol som vsetku pomoc, aj pomoc duchovneho, tak je to pravda? lebo nemozem prijimat sviatosti dost dlho uz a myslel som si, že anuluju kazdy cirkevny sobas v prospech katolickej stranky :/ mame z manzelstva dve deti. Problemy dosli po sobasi, da sa to dako obist?

  • Milá pani Magdaléna, vďaka za Vašu otázku!
   V princípe platí, že ak je manželstvo vyhlásené za neplatné, obidve stránky sú slobodné k tomu, aby uzatvorili nové cirkevné manželstvo, a teda môžu prijať aj ďalšie sviatosti (Eucharistia, zmierenie,…) a nezáleží na tom, o ktorú stránku ide. Toto platí najmä v situácii, kedy v čase očakávania nulity sú stránky rozvedené a žijú sami (ani nežijú s inou osobou, ani nie sú civilne zosobášení).
   V prípade, že by niekto v čase, kedy čaká na vyhlásenie nulity už žil s novým partnerom, alebo s ním bol civilne zosobášený, je potrebné, aby po vyhlásení nulity predošlého manželstva dal tento stav „do poriadku“, teda aby uzatvoril s touto osobou cirkevný sobáš. Potom je opäť možné pristupovať ku sviatostiam.
   Ak by sa niekto aj napriek vyhláseniu nulity predošlého manželstva rozhodol aj naďalej žiť s iným partnerom bez cirkevného manželstva alebo by ostal iba pri civilnom manželstve, v takom prípade myslím, že nie je možné, aby pristupoval k sviatostiam.

 2. Dobry den. Neviem, ci odpovedate na otazky ohladom nulity manzelstva, ale skusim to. Kam mam adresovat ziadost o nulitu, ked sme sa brali v Srbsku v kostole, avsak zijem teraz na Slovensku? Dakujem za odpoved.

 3. Dobrý deň, existuje nejaký limit od rozvodu do kedy môžem podať žiadosť o preskúmanie manželstva na cirkevnom sude? Sme právoplatne rozvedení 2 týždne. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

 4. Dobry den,
  Expartnerka sa dozaduje nulity manzelstva a jej dovod na nulitu je pre mna sokujuci, vraj sa vydala na moj natlak. Zaroven uvadza dalsie nepravdive vyhlasenia ktore viem dolozit dokazmy a preto ked vidim ze pod prisahou klame, uz odmietam sa zucastnovat dalsieho presetrovania, neskutocne ma to vycerpava a nechcem si tym znova prechadzat ako pri civilnom rozvode. Co by ste mi prosim Vas poradili ako dalej mam postupovat? Mozem odstupit od nulity hoci som o nu nepoziadal? Dakujem

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno