Sexuálna výchova v rodine je základ

0
971

Rodina, ako bunka spoločnosti, je povolaná vychovávať svoje deti v najdôležitejších oblastiach. Tu rozhodne patrí aj sexuálna dimenzia vo všetkej svojej kráse a otvorenosti pre lásku a život.

Avšak mnoho rodín žije v ovzduší krízy. Ak sa manželia navzájom nemilujú, ak rozvod alebo nevera zranili manželský život, ak príchod detí je vnímaný viac ako bremeno než ako požehnanie… potom sexuálna výchova v rodine môže byť vysvetlená chybne, či už pre chýbajúce svedectvo, či preto, že samotní rodičia sa necítia schopní sprostredkovať ju vhodným spôsobom, či preto, že učia presne to, čo by učiť nemali.

 

Sexualita bez etiky

Navyše v niektorých krajinách, a nie je ich málo, školy ponúkajú sexuálnu výchovu, ktorá je obmedzená na informácie z medicínskeho, fyziologického či kultúrneho pohľadu, ale chýba jej skutočný etický a formačný rozmer. V niektorých prípadoch táto výchova takmer nehovorí o spojení sexuality s manželstvom a darovaním života, naopak predstavuje tehotenstvo ako najhoršieho nepriateľa, ktorého sa treba vyvarovať za akúkoľvek cenu.

Okrem toho niektoré sexuálne výchovy predstavujú rôzne možnosti sexuálneho styku, akoby všetky z etického hľadiska boli na rovnakej úrovni. A aj také sexuálne praktiky, ktoré sú evidentn1e nemorálne, predstavujú, akoby šlo o niečo normálne, akoby šlo o jednu z mnoho možností ako si užiť rozkoš. Niet divu, že mnohí žiaci potom nevedia rozlíšiť medzi tým, čo je dobré a čo nie a predčasne sa u nich vyvinú rôzne fantázie vedúce k skorým sexuálnym skúsenostiam, ktoré ich poznačia na celý život.

Vyučovať, čo je to sex bez kontextu manželstva, rodiny, darovania života, je niečo podobné ako učiť jesť bez vzťahu medzi potravou a zdravím. Pretože učiť vyberať potraviny len na základe chuti, privedie človeka čoskoro k vážnym zdravotným problémom. Podobne učiť používať sexualitu len na hru alebo ako potešenie bez kontextu zodpovednej lásky, ktorá dáva život dobrému manželstvu, znásobuje počet rozvodov, používanie antikoncepcie, sterilizácie, potraty, sexuálne prenosné choroby, neveru, prostitúciu a mnoho iných zranení osôb i celej spoločnosti.

My kresťania sme Božím darom volaní žiť krásu sexuálneho života a objavovať jej spojenie s láskou, tí, ktorí máme povolanie pre sviatosť manželstva. Okrem toho, rodina je prirodzené miesto vhodné na sexuálnu výchovu, bez toho, aby vylúčila spoluprácu so školou. Ale spolupráca musí vychádzať zo zdravých princípov, s ktorými rodičia súhlasia a nejdú proti nim.

 

Učenie Cirkvi

Ktoré sú tie „zdravé princípy“? Existuje hodnotný dokument vydaný Vatikánom v roku 1995, ktorý ponúka základné návody pre správnu sexuálnu výchovu. Dokument, pripravený Pápežskou radou pre rodinu, sa volá Ľudská sexualita: pravda a zmysel. Inštrukcie k vzdelávaniu v rodine. Pripomeňme si len niektoré časti tohto textu, ktorý si zaslúži byť prečítaný celý s veľkou pozornosťou.

Aby sme pochopili človeka a manželstvo, treba začať s hlavným faktom: láska je Boží dar. „Láska, ktorá sa živí a vyjadruje v stretnutí muža a ženy, je Boží dar, preto je to pozitívna sila smerujúca k zrelosti osôb. Je nádherným darom, ktorý sme všetci, muži i ženy, povolaní napĺňať pre vlastnú realizáciu a šťastie podľa plánu života, ktorý predstavuje povolanie každého z nás. Človek je vskutku volaný k láske ako vtelenému duchu, to znamená duša a telo v jednote osoby. Ľudská láska objíma aj telo a telo vyjadruje taktiež duchovnú lásku.“ (č. 3)

Dokument v tomto kontexte obsahuje správny spôsob chápania sexuality: „Sexualita nie je niečo čisto biologické, ale zakaždým nazerá do hlbokého jadra osoby. Použitie sexuality ako fyzického darovania sa má svoju pravdivosť a nachádza svoj úplný význam, keď vyjadruje osobné a úplné darovanie muža a ženy až do smrti.“ (č. 3)

Existujú, a dokument na to nezabúda, vážne nebezpečenstvá, ktoré zraňujú lásku a ktoré prekrúcajú spôsob žitia samotnej sexuality. „Avšak táto láska je poznačená, rovnako ako celá ľudská existencia, dedičným hriechom a trpí v mnohých sociálno-kultúrnych súvislostiach, negatívnych a niekedy i v traumatických podmienkach. Ale Kristovo vykúpenie ju obracia na cnosť a pozitívna prax z nej dokáže urobiť dôvod na radosť – či už pre tých, ktorí majú povolanie do manželstva, ktorí sa na manželstvo pripravujú, ale aj pre tých, ktorí žijú v zasvätenom živote.“ (č. 3)

Horizont čistoty chápaný ako „spirituálna energia, ktorá dokáže obrániť lásku pred egoizmom a agresivitou a vie ju priviesť až k úplnému naplneniu“ (ako povedal pápež Ján Pavol II. v „Familiaris consortio“ č. 33) dokáže dosiahnuť úplnú integráciu v jednote tela a duše. To je možné len vďaka ďalším kvalitám, ktoré rodičia odovzdajú svojim deťom: „zdržanlivosť, sila, múdrosť (…) schopnosť zriekať sa, obetovať a čakať.“ (č.5)

Ďalší dôležitý aspekt v otázke chápania ľudskej sexuality je vzťah, ktorý existuje medzi manželskou láskou a otvorenosťou pre život. Manželský akt v sebe obsahuje spoluprácu rodičov s činom samotného Boha, s darom života. To so sebou prináša veľkú zodpovednosť, keďže rodičia sú „prví a hlavní učitelia svojich detí“. (č. 5)

Dokument „Ľudská sexualita“ viackrát podčiarkuje, že rodina má prvotnú úlohu v sexuálnej výchove, ktorú deti dostávajú. Rodičia nemôžu postúpiť takú dôležitú úlohu škole, okrem toho, ako sme už povedali, v niektorých krajinách ideologické skupiny presadili programy „nevýchovy“ (obsahujúce aj perverznosť).

Z tohto uhlu pohľadu dokument vychádza z Jána Pavla II. k téme.

„Rodičom sa odporúča nevzdať sa prvotného práva vzdelávať a obhajovať toto základné právo-povinnosť. To znamená, že akékoľvek vzdelávanie v oblasti sexuálnej výchovy má byť pomocníkom rodičov spadajúcim pod ich právomoc rozhodnúť, čo a ako sa deti budú učiť.“ (č. 113)

Veľmi konkrétne odkazy v otázkach sexuálnej výchovy doma i v škole sa nachádzajú v č. 114 – 142, stojí za to prečítať si ich dôkladne a v pokoji. No najmä stojí za to žiť ich v rodinách a ak je to možné, zaviesť ich správnu výučbu do škôl.

Deti si zaslúžia dôkladné, seriózne vzdelanie plné správnych princípov v takej dôležitej oblasti, akou ľudská sexualita bezpochyby je. Vďaka pohlavnosti, ktorá formuje muža a ženu, je možné pochopiť, čo je manželská láska a čo počiatok života. Zvláštnym spôsobom je možné vidieť veľkú zodpovednosť a nádherný Boží zámer so sexualitou, najmä ak si uvedomíme, že vďaka nej sme sa všetci narodili, boli sme milovaní a poslaní do sveta živých, pretože Boh nás miloval a pretože rodičia povedali áno zrelej a pravej láske.

 

http://www.sontushijos.org/articulos.php?id=8&a=1324, preklad: Jana Trávníčková

Zdroj fotografie: www.pixabay.com