Sexuálna výchova – ako hovoriť s deťmi v období od narodenia do puberty

0
3167

Rodičia sú prvými a najdôležitejšími učiteľmi detí vo všetkých sférach života. Ich poslaním je teda voviesť ich aj do tak dôvernej oblasti, akou je sexualita, byť v nej ich sprievodcami od skorého detstva až do doby, keď samé uznajú, že už sprevádzanie nepotrebujú a ďalej budú kráčať samé.

druhom až treťom roku života začína vlastné uvedomenie si buď mužskej alebo ženskej pohlavnej roly. Sexuálna výchova musí byť pravdivá. Nemá to byť iba informácia, ani jej časť, ale je stálou skúsenosťou, získanou dlhodobým príkladom rodičovskej odpúšťajúcej a milujúcej lásky. Pravdu o tom, ako vzniká človek, odovzdávajú spoločne otec i mama. Vyvolávame úžas nad tým, ako vznikne a vyvíja sa človek od prvej bunky. Je potrebné im čo najskôr vysvetliť, akí boli maličkí a bezbranní a ako bolo dôležité ich chrániť; buduje sa tak solidarita a súcit s bezbranným embryom.

Okolo troch rokov sa deti pýtajú, ako prišli na svet. Odpoveď musí byť jasná a otvorená, lebo časom ju sami vyhodnotia. Rodičia by opakovane mali využiť príležitosť na priaznivý rozhovor (i bez otázok), napríklad, ako sa zoznámili, aká bola svadba, čo sa po nej udialo, ako sa tešili na jeho narodenie. Vhodne to opakujte dookola, lebo deti túžia po vašom rozprávaní, zaujíma ich, prečo sú tu. Tešia sa, že ste sa ľúbili ešte viac, keď on/ona bol/a v maminkinom brušku. A keď sa narodili, boli ste zo svojho dieťatka úplne unesení. Sledovali ste, či dýcha, či je spokojné a šťastné. Ak sa očakáva súrodenec (bratanec, sesternica, alebo dieťatko u susedov, známych), prežívajte s nimi tehotenstvo, hladkajte spolu rastúce bruško a prihovárajte sa dieťatku, kým sa nenarodí.

Chlapček alebo dievčatko neskôr pochopia, že ich odlišujú mužské alebo ženské pohlavné orgány. Nie je podstatné, ako ich pomenúvajú, dôležité je pochopiť rôznosť a ich význam. Rodičia by mali vedieť veľmi jednoducho vysvetliť, ako príde spermia k vajíčku a vznikne dieťatko, ktoré dostane od Boha dušu. A ako rastie (vhodné sú obrázky, prípadne model plodu), až sa narodí a potom je dojčené. Ak hovoríte o intímnom spojení, neporovnávajte ho so svetom zvierat; ten nemá lásku. Je však na vás, aby ste podľa vývoja svojich detí určili najvhodnejšie obdobie pre jednotlivé dôverné informácie. Ak budete odpovedať vyhýbavo, prestanú sa pýtať a budú neskôr hľadať inde (a dokonca to i zatajovať). Alternatívne zdroje im však ponúknu často skreslené, nepravdivé, nečisté až vulgárne informácie.

predškolskom veku má mať dieťa zdravý stud, úctu a obdiv ku všetkému, čo je spojené s počatím a porodením dieťaťa. Nemôžete byť prudérni. Musíte ho varovať pred sexuálne úchylnými ľuďmi (pedofilmi) a vysvetliť, že nikto sa s ním nemôže nevhodne maznať, hladkať a dotýkať sa ho. Ak by sa to stalo, musí to ihneď povedať mame alebo ockovi. Treba však reagovať uvážlivo, lebo ešte väčšie zranenie môže nastať dramatizáciou odhalenia v rodine, v škole i na polícii.

V mladšom školskom veku po stránke biologickej a psychickej pretrváva „sexuálny pokoj“. Jeho prejavom sú partie detí rovnakého pohlavia. Ak zistíte masturbáciu alebo detské heterosexuálne hry, môže to byť skôr následok výchovných nedostatkov, rozvrátenej rodiny, alebo dráždivých podnetov z médií, ale aj zlej hygieny alebo manipulácie s pohlavnými orgánmi so sprevádzajúcim príjemným pocitom. Pozorní rodičia by to mali postrehnúť a predchádzať im. V tomto veku začína dôverný vzťah medzi otcom a synom a matkou a dcérou. Ak sú si manželia blízki a autentickí, je pravdepodobné, že sa im deti budú zverovať aj so sexuálnymi otázkami. Mali by však aktívne pripravovať rozhovory. Deti by už mali vedieť, čo je sviatostné manželstvo muža a ženy a význam rodiny: otec, mama, deti, súdržnosť, vzájomná pomoc a spolupráca širšej rodiny i úcta k chorým a starým. Nevyhnutné je získať vlastné vedomosti o teológii tela a primerane veku ich začať odovzdávať už malým deťom. S tým súvisí aj poznanie plodnosti a prirodzenej regulácie počatia.

Dieťa by už malo vedieť o pohlavnom spojení medzi mužom a ženou. Ono je predsa výsledkom intímneho života ocka a mamy: je to prirodzené, dobré, krásne a správne. Primeraná informácia o láske rodičov nemôže deti šokovať alebo spôsobovať pocit hanby. Nie je to nič zlé či nevhodné. Práve v tomto veku sú oveľa viac otvorené na takýto rozhovor, ako neskôr. Nebojte sa im hovoriť o šťastí, radosti a láske, ktorá sa dá dať vlastným telom. Boh nás stvoril „veľmi múdro“. Môžete použiť schematické nákresy pohlavných orgánov, nie však pohlavného spojenia. Vysvetlite, že je to preto, aby za priaznivej situácie mohlo dôjsť k oplodneniu vajíčka spermiou. Toto všetko sa dá poznať a zodpovedne spolupracovať so Stvoriteľom a vrúcne Ho prosiť o dieťatko. Každý je iný (podajte jednoduché informácie aj o chromozómoch a génoch), ale vždy presne takého človeka chce Boh. Dieťa by malo vedieť, ako sa vyvíjalo v brušku, ako vyzeralo po narodení, ako ho mamička živila svojím mliekom a starala sa oň deň-noc. Jemne a čisto podané jeho splodenie z lásky a zrodenie – poslanie manželstva a rodičovstva – má významný vplyv, trvajúci do konca života.

Sexualizácia súčasnej spoločnosti je veľká, preto krátko a výstižne komentujte rozprávky, scénky vo filmoch, správy, reklamy, obrázky. Pripravte si určité vety, aby ste ich vždy vhodne vyslovili pri situácii týkajúcej sa sexuality. Vaša láska je určite lepšia a krajšia, ako tá na obrazovke, na obrázkoch alebo vo vtipoch. Nebojte sa svedčiť, že pohlavné spojenie je len vec vás dvoch, tatina a maminy, hlboko intímna a nádherná. Taký dobrý je Boh. Informácie dávajte „po kvapkách“, aj v dlhších časových intervaloch, záleží od reakcie dieťaťa, a nie naraz. Rodič chce dieťaťu zvyčajne len dobre a je vždy lepšie, ak nevhodné informácie zachytí až po pravdivých. To je veľmi dobrá „imunizácia“ voči zlu, vplyvu ktorého sa nedá celkom vyhnúť, ale dá sa naučiť vytesňovať ho a premáhať. Je doba nemanželských detí, či detí „zo skúmavky“ i žijúcich u homosexuálnych párov. Čoraz viac budú mať takých spolužiakov! Potrebujú citlivé vysvetlenia, ako milovať blížneho a vedieť rozlišovať konanie, ktoré nie je správne. Milovať hriešnika, ale nie hriech. Pohlavná výchova preto nie je len pohlavné poučenie. Nezávisí na vzdelaní rodičov, ale na ich rešpektovaní Boha a na prežívaní vzájomnej manželskej lásky. Odpovede sa mali učiť už ako snúbenci a dopĺňať si ich: dnes je dostatok príručiek a kníh, aby získali vedomosti.

 

Fotografia: www.pixabay.com