Postavenie obete posilňuje dlho očakávaný zákon

4
941

Ucelená ochrana práv zlepšujúca prístup k spravodlivosti je cieľom zákona 274/2017 Z. z. – o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový zákon vstúpil do účinnosti 1. januára 2018. Jedná sa o prvú komplexnú právnu úpravu pre obete trestných činov na Slovensku. Do právneho poriadku boli zavedené doposiaľ absentujúce pojmy: obeť, obzvlášť zraniteľná obeť, či definícia druhotnej a opakovanej viktimizácie obete. Zákon upravuje formu pomoci, odškodňovanie pri násilných trestných činoch a definuje práva obetí vzťahujúce sa na: informácie, právnu pomoc, psychologické služby a ochranu.

Prijatie zákona urýchlila potreba transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012 týkajúcej sa práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Jej hraničný termín 16. novembra 2015 sme zmeškali. Slovensko tak patrí k posledným štátom v rámci EÚ, ktoré prijali takúto osobitnú právnu úpravu.

Zákon 274/2017 Z. z. komplexne upravuje práva obetí, ich odškodnenie a mechanizmus podpory subjektov poskytujúcich pomoc obetiam. Je rozdelený do piatich častí:

  1. Všeobecné ustanovenia – Úvodná časť v § 1 upravuje práva, ochranu a podporu obetí trestných činov, vzťahy medzi štátom a subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam a finančné odškodnenie obetí násilných trestných činov. V § 2 vymedzuje základné pojmy ako trestný čin, obeť, obzvlášť zraniteľná obeť, obeť násilného trestného činu, trestný čin domáceho násilia, druhotná a opakovaná viktimizácia a iné. V § 3 definuje základné zásady ochrany a podpory obetí.
  2. Práva obetí – V § 4 – 9 sa pojednáva o právach obetí, ktoré sú čiastočne upravené aj v Trestnom poriadku. Medzi základné práva obetí trestných činov patria práva: na informácie, na poskytnutie odbornej pomoci, na právnu pomoc, na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou a právo na finančné odškodnenie.
  3. Odškodňovanie obetí násilných trestných činov – Obsah tejto časti v § 10 – 22 zodpovedá zákonu č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov, ktorý sa týmto zákonom zároveň ruší.
  4. Podpora subjektov poskytujúcich pomoc obetiam – Predposledná časť zákona v § 23 – 30 pojednáva o akreditácii programu podpory obetí trestných činov a v § 31-32 o dotácií a registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam.
  5. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia – Záver v § 33 – 37 obsahuje okrem ustanovení aj nové zaujímavé informácie ako napríklad, že využitím technických zariadení vrátane zariadení na prenos zvuku sa zabráni vizuálnemu kontaktu obzvlášť zraniteľnou osobou s obžalovaným, alebo že výsluch svedka, ktorý je obzvlášť zraniteľnou obeťou, sa má vykonať tak, aby sa nemusel opakovať, má ho vykonať osoba rovnakého pohlavia a mnohé iné.

 

S prijatím zákona pribudli i novely trestnoprávnych kódexov:
Trestného zákona – zákon č. 300/2005 Z.z.
Trestného poriadku – zákon č. 301/2005 Z. z.

Zmeny v Trestnom zákone
Prvá zmena sa týka najmä premlčania trestného stíhania (§ 87 ods. 5 TZ), ktoré sa z pôvodných 3 rokov predĺžilo na 15 pri trestných činoch spáchaných na osobe mladšej ako 18 rokov v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi podľa § 179, znásilnením podľa § 199, sexuálnym násilím podľa § 200, sexuálnym zneužívaním podľa § 201-202, týraním blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 a výrobou detskej pornografie podľa § 368. Novinkou je i rozšírenie taxatívneho výpočtu trestných činov o trestný čin znásilnenia a trestný čin sexuálneho násilia.

Ďalšia zmena je zahrnutá v osobitných kvalifikačných pojmoch a konkrétne sa týka osobitného motívu. Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu na objednávku, z pomsty, so sexuálnym motívom, v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin alebo v úmysle spáchať trestný čin terorizmu. Okrem uvedených je v § 140 písm. e uvedený aj motív nenávisti voči skupine alebo jednotlivcovi z rôznych vymenovaných dôvodov, kde od 1.1.2018 pribudol motív nenávisti k určitému pohlaviu.

Najvýznamnejšie zmeny Trestného poriadku
Trestný poriadok má viacero zmien. Medzi najdôležitejšie patrí zmena týkajúca sa uplatňovania práv poškodeného (§ 2 ods. 21). Pomocnou osobou oprávnenou vystupovať v trestnom konaní, teda novým subjektom, je už aj psychológ. Súd a OČTK má plnú povinnosť poučiť obeť o jej právach a poskytnúť jej možnosť na ich uplatnenie – tu je návrat k právnej úprave platnej do 31.12.2015. Ďalšia novinka sa týka povinností a obmedzení uložených obvinenému pri nahradení väzby. Ak má osoba obvinená v civilnom konaní určený styk s maloletým, ktorý je v trestnom konaní poškodeným, tento styk sa počas nahradenia väzby ruší.

Rozšírenie zásad trestného konania a rozšírenie možností poskytovania právnej pomoci, úprava podmienok vykonávania výsluchu s ohľadom na potreby obetí, obmedzenie využitia inštitútu konfrontácie a mnohé ďalšie pozitívne úpravy smerom k obeti trestného činu výrazne posilňujú jej postavenie v trestnom konaní ‒ a to najmä vo vzťahu k deťom.

Odporúčame tiež informovať sa o ústretovej pomoci zo strany Katolíckej cirkvi.

4 komentárov

  1. […] Ťažko je žiť v jednej domácnosti s diabolskou hyenou v ľudskom tele, ktorá po všetkých stránkach beštiálne ponižuje a surovo zneužíva svojho partnera, každodenne sa vyhráža vyvraždením všetkých členov rodiny a bezohľadne s nepríčetným revom besného zvieraťa, sťa posadnutého samotným luciferom, ničí, likviduje vo dne v noci všetko, čo vidí… aká nemilosrdne krutá je daň a neúnosne zaplatená cena za svätosť obetí, ktoré vytrvajú vo viere. Odpustenie svojmu potenciálnemu vrahovi, ktorému v žilách koluje tá istá rodinná krv, znie ako morálne i kresťansky správna, ale nedosiahnuteľná túžba. Aké neprekonateľné sa to zdá, keď krutá bolesť úplne ochromuje, priam paralyzuje vôľu a cit. Kde vziať dezinfekciu na duševné zranenia a ich zahojenie, odstránenie stôp krívd, obvinení a útokov ‒ dokonca s verdiktom plánovanej vraždy? […]

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno