Čo treba zvážiť pred podaním trestného oznámenia

4
3167

Trestné oznámenie je papier, ale jeho dôsledky znáša človek. Úradný a právny proces vyšetrovania zahŕňa činnosti vyžadujúce množstvo energie, síl, triezvu rozvážnu myseľ a pevné rozhodnutie vytrvať. Pred oficiálnym podaním trestného oznámenia by si mala byť žena ‒ ako obeť domáceho násilia ‒ vedomá všetkých náležitostí, postupov, nástrah i dôsledkov, s ktorými sa pred, počas a po súdnom procese môže priamo alebo nepriamo stretnúť.

Na to, aby bola žena zaradená do kategórie obetí domáceho násilia, nepotrebuje argument ani dôkaz fyzického napadnutia. Z hľadiska sociálnej práce je domáce násilie považované za patologický jav; môže byť fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické a sociálne. Jedná sa o kriminálne chovanie páchateľa, ktoré spadá do kategórie trestného činu klasifikovaného ako týranie blízkej osoby a zverenej osoby § 208 trestného zákona č. 300/2005 Z.z.. Rovnako v tejto veci treba brať do úvahy i Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele č. 305/2005 Z.z. a § 146 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb,, ktorý nariaďuje obmedzenie alebo úplné vylúčenie užívacieho práva z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby, kedy sa spolužitie stalo neznesiteľným.

Odborná, úradná a najmä Božia pomoc je nevyhnutná

Obeť domáceho násilia má podľa zákona právo volať na pomoc políciu. Pri identifikovaní skutkovej podstaty trestného činu sa môže stretnúť s rôznymi lekármi, vyšetrovateľmi, prokurátormi, sudcami a advokátmi, čo môže v nešťastnej žene, ktorá nemá dostatok síl, energie, vedomostí a skúseností, vzbudiť nové obavy, úzkosti a iný druh doposiaľ nepoznaného strachu, na ktorý vôbec nemusí byť psychicky pripravená. Áno, všetko sa dá s Božou pomocou zvládnuť, ale je mimoriadne potrebné si vopred zvážiť všetky kroky a jeden jediný pravdivý scenár výpovede, ktorý možno bude musieť opakovať niekoľkokrát a niekoľkým odborníkom, pretože celé vyšetrovanie a súdny proces sa môže tiahnuť aj niekoľko mesiacov.

Nielen duchovná, ale i psychická a fyzická opora sú nesmierne dôležité

Okrem nekončiacich formálnych rozhovorov aj vplyv nového úradného a policajného prostredia môže dostať obeť do tlaku novej stresovej situácie, ktorá jej vôbec nedodá na guráži, skôr naopak. Na to, aby žena svoju náročnú úlohu zvládla, potrebuje veľa síl, triezvu myseľ a určitý stupeň psychickej stability. Preto je vhodné, aby mala pri sebe aj dôveryhodného človeka, na ktorého sa môže spoľahnúť, oprieť, zdieľať s ním svoje pocity a prežívanie, môcť sa s ním poradiť a motivovať sa aj od neho k ďalším činom a krokom, ktoré musí vykonať. Je potrebné, aby jej blízka osoba pomohla vytrvať a dotiahnuť do úspešného konca začatý náročný proces vyšetrovania.

Pozor na rady neveriacich profesionálov

Môže sa stať, že v procese vyšetrovania sa žena stretne s fundovanými odborníkmi, ktorí nie sú veriaci a s dobrým úmyslom jej „pomôžu“ k oficiálnemu rozvodu, ktorý Katolícka cirkev neschvaľuje. Žena tak v svojej nevedomosti môže s dobrým úmyslom pristúpiť k riešeniu, ktoré môže neskôr ľutovať ‒ vzhľadom na svoju nevedomosť a neinformovanosť. Preto je vhodné, aby sa najskôr skontaktovala a poradila so skúsenými kresťanskými poradcami a rovnako sa informovala o možnostiach riešenia svojho problému i zo stránky cirkevnej ‒ vzhľadom na uzavreté manželstvo.

Krízová intervencia v sociálnej práci

Linky pomoci sú pre trpiacu obeť nonstop k dispozícii, kde sa môže informovať o možnostiach riešenia svojho problému, alebo sa so žiadosťou o sociálnu pomoc môže obrátiť priamo na Úrad sociálnej práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, kde si so sociálnymi pracovníčkami dohodne poradenstvo (sociálne, psychologické, ekonomické alebo právne), prostredníctvom ktorého jej budú poskytnuté potrebné informácie a ak je to nevyhnutné, aj praktická pomoc, ktorá môže zahŕňať zdravotnú i psychologickú prvú pomoc, núdzové odporučenia, pomoc pri zabezpečení zaisteného útočiska ‒ napríklad pobyt v ženskom domove s utajenou adresou, poskytnutie pomoci pri hľadaní základných potrieb vrátane stravy, oblečenia, finančnej pomoci či odborná asistencia pri komunikácii s úradmi, vybavovaní pracovných záležitostí s jej zamestnávateľom a iné individuálne potreby.

Pomoc odborníkov nezahŕňa prevzatie zodpovednosti

Pokiaľ je to možné, pomoc sociálnych pracovníkov je v rovine informatívnej, teda pracovníci v prvom rade profesionálne pomôžu odbornou radou tak , aby si obeť domáceho násilia vedela pomôcť a všetko vybaviť sama. Ak to jej zdravotný stav nedovoľuje a je nevyhnutná i fyzická pomoc, môžu jej poskytnúť asistenciu a doprovod na úrady pri vybavovaní úradných dokladov alebo pri návšteve lekárov. Je dôležité, aby sa žena príliš nespoliehala a nebola závislá od sociálnych pracovníkov alebo inštitúcií, s ktorými nadviazala kontakty, ale aby prevzala plnú zodpovednosť‒ vrátane uvedomenia si následkov za svoje slobodné rozhodovanie i dobrovoľné konanie.

Nová príležitosť versus nečakaný zvrat ‒ treba byť pripravený

Súdny proces môže skončiť nad očakávania veľmi dobre, najmä po schválení nového zákona má obeť trestného činu dôvod predpokladať tento úspech,ale nie je to záruka. Preto zároveň treba záložne prehodnotiť aj opačnú možnosť‒ sklamanie prinášajúce ďalšie bolesti. Radikálne rozhodnutia prinášajú do života nové nielen príležitosti, ale aj nečakané nástrahy a situácie, ktoré vyžadujú zodpovedný prístup a rozvážne reakcie majúce zásah na celú rodinu. Neskoršie ľutovanie svojho činu nepomôže a bude nenávratne zapísané v srdciach a životoch všetkých členov rodiny. Je správne celé rozhodnutie vopred vložiť do modlitieb, prosiť o dary Ducha a ak žena nadobudne presvedčenie, že je správne a nevyhnutné spraviť tento náročný krok v živote, musí si byť plne vedomá zodpovednosti za nesenie dôsledkov svojho slobodného a dobrovoľného rozhodnutia.

4 komentárov

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno