Rodinné spoločenstvá

Organizátor: Saleziáni spolupracovníci ASC

Charakteristika: Ide o stretnutia manželských párov, ktorí si chcú prehĺbiť svoj duchovný život a tým zlepšiť kvalitu života. Je to jeden z nástrojov na ochranu manželstva a tým samozrejme aj rodiny. Medzi rodinami zapojenými do rodinného spoločenstva sa pestuje vzájomná duchovná, ale aj sociálna solidarita a pomoc. Náplňou stretiek je modlitba, rozjímanie nad úryvkom evanjelia, téma, osobné hodnotenie s dôrazom na duchovný život.

Frekvencia stretnutí: Manželia sa stretávajú obyčajne 1 krát za dva týždne v skupinkách, kde je max. 5 párov a animátorský pár.

Kontakt: www.ascslovakia.sk

 

Malé rodinné spoločenstvá

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Spoločenstvá rodín sa usilujú vytvárať stabilný a harmonický život v manželstve a rodine na kresťanských princípoch. Rodinné spoločenstvá majú dva hlavné ciele: sú zamerané na budovanie stabilného a láskou spojeného manželstva a rodiny, postavených na mravnom kresťanskom základe a sú otvorené potrebám okolitého prostredia.

Tieto ciele sa realizujú duchovnou formáciou (osobnou, manželskou a rodinnou) vychádzajúcou z Božieho slova, formovaním dobrých manželských a rodinných vzťahov, vzdelávaním, aplikovaním kresťanskej výchovy detí a vzájomnou výmenou skúseností. Malé rodinné spoločenstvo vedie členov k otvorenosti, a to: vytváraním vedomia vzájomnej spolupatričnosti, prípravou a usmerňovaním manželov a rodín na službu navonok, charitatívnou činnosťou a vzájomnou duchovnou a hmotnou podporou. Rodinné spoločenstvá fungujú v každom meste, často aj v malých obciach.

Frekvencia stretnutí: Spoločenstvo tvorí od 3 – 4 až po 8 – 9 manželských párov.Spoločenstvo sa schádza podľa potreby, väčšinou pravidelne v týždňovom alebo v dvojtýždňovom intervale. Menšia časť malých spoločenstiev sa stretáva 1x za 3-4 týždne.

Kontakt: www.hkrsr.sk

 

Modlitby matiek

Organizátor: Modlitby matiek

Charakteristika: Spiritualita Modlitieb matiek je spiritualita života Panny Márie. Cez modlitbu a úplnú dôveru v Božiu všemohúcnosť kráčať životom jednoduchosti, pokory a lásky. Zapojiť sa môže každá žena, ktorá cíti potrebu modliť sa intenzívnejšie alebo sa chce modliť v spoločenstve. Môžu sa zapojiť matky, staré matky alebo slobodné ženy, ktoré majú duchovné deti. Matky sa stretávajú po domoch, každý mesiac u niekoho iného.

Frekvencia stretnutí: Malé skupiny tvoria dve až osem matiek a stretávajú sa jedenkrát v týždni, vždy v ten istý čas a v tú istú hodinu. Tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb matiek na celom svete.

Kontakt: Ing. Janka Pajanová (koordinátorka), modlitbymatiek@yahoo.com
Modlitby otcov

Organizátor: Modlitby otcov

Charakteristika: Stretnutia sú určené pre mužov, fyzických i duchovných otcov, ktorí sa chcú spolu modliť a pomáhať si. Stretnutia prebiehajú v malých spoločenstvách od 2 do 8 mužov. Náplňou stretnutí je modlitba, čítanie sv. Písma a zdieľanie.

Frekvencia stretnutí: Skupiny Modlitieb otcov sa stretávajú pravidelne v mieste svojho bydliska v bytoch, domoch alebo v kostole, aby sa modlili za svoje rodiny a za všetkých otcov.

Kontakt: www.modlitbyotcov.sk

Kurzy na obnovu manželského vzťahu

Manželské stretnutia

Organizátor: Manželské stretnutia o. z.

Charakteristika: Hlavným poslaním letného kurzu je ozdravenie a upevnenie manželských vzťahov a hľadanie spoločnej cesty. Manželia na kurze absolvujú prednášky na 11 tém a po každej prednáške je práca v skupinke (3 alebo 4 manželské páry), kde sa riešia rôzne modelové situácie v praktickom spolužití manželov. Počas zamestnania rodičov na prednáške a v skupinke majú ich deti rekreačný program. Čas mimo prednášok a skupiniek sú deti s rodičmi. Letné duchovné cvičenia pre prehĺbenie manželskej lásky a vzťahu k Bohu.

Doba trvania: 7 dní; Letný kurz „Manželské stretnutia” sa organizujú počas letných prázdnin ako týždenné sústredenie oboch manželov a ak chcú, aj ich detí.

Kontakt:www.mstretnutia.sk

 

Originálne manželské rekolekcie

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Cieľom OMR je upevniť manželské puto, napomáhať lepšiemu a hlbšiemu vzájomnému porozumeniu muža a ženy a prehĺbiť sviatostný rozmer ich zväzku. Tento zámer sa spĺňa tým, že sa manželským párom navrhuje taká forma dialógu, ktorá na jednej strane umožňuje mužovi a žene hlbšie sa spoznať, a na druhej strane – v prípade konfliktu – umožňuje vyhnúť sa jeho prehĺbeniu a riešiť nedorozumenia medzi manželmi. Program OMR tvorí cyklus tém od spoznania seba cez posúdenie vzťahu muža a ženy, vzťahu k Bohu, až po úvahy o otvorení sa manželského páru potrebám iných ľudí.

Doba trvania: 3 dni ; OMR sa uskutočňujú počas víkendu, spravidla so začiatkom v piatok o 17 00 a končiac v nedeľu okolo 15 00.

Kontakt:www.hkr.host.sk

 

Kána pre manželov

Organizátor: Medzinárodná ekumenická fraternita Kána a Komunita Cchemin Neuf

Charakteristika: Na stretnutí sa snažíme o vytvorenie priestoru, aby Boh mohol dať manželom “nové víno”, nový elán, novú nádej, a tak oživil a prehĺbil úprimnosť ich dialógu a osobnej viery. Okrem duchovnej náuky majú manželia veľa času na rozhovory, na osobnú modlitbu a modlitbu v páre.

Doba trvania: 7 dní; Stretnutie Kána sa realizuje ako týždenný pobyt oboch manželov a ak chcú, aj ich detí.

Kontakt: www.kanapremanzelov.sk

 

Oáza rodín

Organizátor: Hnutie Svetlo – Život

Charakteristika: Letné duchovné cvičenia pre prehĺbenie manželskej lásky a vzťahu k Bohu

Doba trvania: 16 dní; Oáza sa uskutočňuje ako letný 16 dňový pobyt.

Kontakt:www.hsz.sk

 

Manželské večery

Organizátor: Spoločenstvo Maranatha

Charakteristika: Kurz manželské večery je dobrou príležitosťou na posilnenie manželskej komunikácie a na hĺbkovú analýzu manželského vzťahu. Pomáha získať a osvojiť si dôležité skutočnosti, aby manželia mohli prežívať plnohodnotný vzťah. Stretnutia sú v príjemnom prostredí pri sviečke vo dvojici. Počas prednášky i po nej majú manželia možnosť rozprávať sa o téme večera. Súkromie každého páru je rešpektované, skupinová diskusia nie je súčasťou večerov. Zavŕšením manželských večerov je obnova manželských sľubov.

Doba trvania: 7 stretnutí je rozdelených do 7 večerov v rozsahu 7 týždňov.

Kontakt: www.manzelskevecery.sk

 

Akadémia rodiny – Kurz Manželská láska

Organizátor: Združenie pre rozvoj rodiny

Charakteristika: Kurz je určený pre všetkých manželov bez ohľadu na dĺžku ich manželstva, veku alebo počtu detí. Rozhodujúca je chuť zlepšiť svoje celoživotné poslanie: byť dobrým manželom, byť dobrou manželkou. Cieľom kurzu je prehĺbiť a pochopiť manželskú lásku vo všetkých jej etapách. Zdokonaľovanie manželstva je vždy spoločná cesta, preto je nevyhnutnou podmienkou, aby sa celého kurzu zúčastnili obaja manželia.
Kurz prebieha formou šiestich voľne nadväzujúcich moderovaných stretnutí na základe tematický zameraných prípadových štúdii. Každé stretnutie si vyžaduje dobrú prípravu, aby účasť na ňom priniesla účastníkom čo najväčší efekt.  

Doba trvania: 6 stretnutí tzv. Veľkej skupiny (všetci účastníci) + 5 stretnutí tzv. Malej skupiny (4-5 manželských párov). Stretnutia Veľkej skupiny prebiehajú raz za tri týždne a trvajú 1,5 hod. Stretnutia Malých skupín prebiehajú vždy medzi stretnutiami Veľkých skupín v termíne na ktorom sa dohodnú účastníci.

Kontakt: www.akademiarodiny.sk

Evanjelizačné kurzy pre manželov

Organizátor: Centrum pre rodinu Sigord, Evanjelizačná škola Sv. Mikuláša Evanjelizačnou školou Sv. Marka

Kurz Rút

Charakteristika: Na to, aby manželia vytvorili hlboký manželský vzťah na celý život potrebujú hľadať a spoznávať Boží plán aj počas manželstva. Práve vtedy, keď prichádzajú konflikty, ťažkosti, či povinnosti, je možné objavovať aj krásu a veľkosť tejto sviatosti. Zmyslom kurzu je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.

 

Kurz Samuel

Charakteristika: Tento kurz čerpá z príbehu o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do výchovy zverený Samuel, ktorý sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím mužom. Kurz je určený rodičom, ktorý potrebujú v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie. Jednou z podmienok je mať absolvovaný kurz Rút.

 

Kurz Zachariáš a Alžbeta

Charakteristika: Kurz je založený na príbehu biblického manželského páru Zachariáša a Alžbety. Sú to osoby, ktoré učia ako vybudovať jednotu v manželskom živote, ako obnoviť dialóg, aby sa manželom nanovo chcelo nie iba počúvať ale porozumieť.

 

Kurz Anna a Elkána

Charakteristika: Kurz je postavený na príbehu manželskej dvojice Anny a Elkánu. Ich manželstvo bolo pod neustálym tlakom posudzovania, potupovania a vnútorného sklamania a smútku, pretože nemohli mať potomstvo. Napriek tomu sa milovali neprestajne. A práve toto manželstvo si Boh vyvolil ako prostriedok veľkej obnovy duchovného i spoločenského života. Tento kurz je odpoveďou na to, ako si udržať tajomstvo večnej lásky, ako osviežiť lásku nanovo ako môže byť dlhoročné manželstvo vzorom pre mladších.

 

Kurz Jakub a Ráchel

Charakteristika: Pri prijatí sviatosti manželstva Boh vedie manželov na spoločnej ceste. Kurz dáva manželom pozrieť sa na tento dar z inej perspektívy. Jakub a Ráchel v láske a trpezlivosti čakali na požehnanie, ktoré má Boh pre každé manželstvo.

 

Kontakty:www.centrumsigord.sk, www.evskola.sk, www.kjk.sk

Kurzy prirodzených metód plánovania rodičovstva

 

Základný kurz Billingsovej ovulačnej metódy

Organizátor: Centrum pre rodinu v Žili¬ne a Centrum Billingsovej metódy v Poprade pod záštitou Donum vitae

Charakteristika: Kurz obsahuje informácie o sexualite v manželstve podľa učenia Jána Pavla II., o zodpovednom rodičovstve a prirodzených metódach, o bioetických problémoch, antikoncepcii či umelom oplodnení. Počas kurzu sa účastníci naučia viesť si záznamy o vlastnej plodnosti a vyhodnocovať ich. Nakonci získajú všetci osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Doba trvania: Kurz trvá jeden celý deň

Kontakt:www.billings.sk, www.cprza.sk, domquovadis.sk, www.cppr.sk.

 

Kurzy symptotermálnej metódy – Plodnosť nie je problém ale dar

Organizátor: Liga pár páru v Slovenskej republike

Charakteristika: Kurz symptotermálnej metódy PPR pre manželov, ktorého cieľom je naučiť manželov porozumieť svojej plodnosti a pomôcť im v reálnom živote žiť manželskú čistotu v duchu učenia Katolíckej cirkvi. Ich cieľom je vysvetliť fungovanie ľudskej plodnosti a súvislosť základných procesov podieľajúcich sa na reprodukčnej fyziológii, naučiť manželov pozorovať, zaznamenávať a hodnotiť príznaky ženskej plodnosti, porovnať prirodzené metódy regulácie počatia /PPR/ a antikoncepciu, predstaviť PPR ako životný štýl manželov, založený na vzájomnej úcte a rešpektovaní vzájomnej jedinečnosti, vysvetliť a ponúknuť riešenie na zvládnutie mimoriadnych situácií. Kurzy sa konajú v bydlisku učiteľského páru, alebo všade, kde oň prejaví záujem 5 – 6 párov alebo jednotlivcov.

Doba trvania: Kurz sa skladá z troch 2hodinových stretnutí v približne mesačných intervaloch.

Kontakt:www.lpp.sk

O sympotermálnej metóde pozri aj: www.elep.sk

 

Creightonský model

Organizátor: Občianske združenie PloDar

Charakteristika: Creightonský model ponúka poznanie o tom, ako funguje plodnosť ženy, schopnosť spoľahlivo rozlišovať plodné a neplodné dni a používať v súlade s ich cieľmi. Používatelia sú zároveň aktívnymi účastníkmi v starostlivosti o ich gynekologické zdravie a reprodukčné schopnosti. Tabuľka plodnosti dáva možnosť jasne rozoznávať plodné a neplodné obdobie a môže poukázať na rôzne gynekologické problémy. To všetko sa dosahuje veľmi jednoduchým avšak dôkladným pozorovaním znakov tela ženy podľa presných pravidiel.

Doba trvania: Školenia prebiehajú na individuálnych stretnutiach po účasti na úvodnej prezentácii. Cieľom úvodnej prezentácie je stručne predstaviť Creightonský model. Individuálne stretnutia sú nutné na rýchle a kvalitné naučenie sa používania metódy v konkrétnej situácii páru či jednotlivca.

Kontakt:www.plodar.sk

Kurzy pre rodičov

Kurz Samuel

Organizátor: Centrum pre rodinu Sigord, Evanjelizačná škola Sv. Mikuláša Evanjelizačnou školou Sv. Marka

Charakteristika: Tento kurz čerpá z príbehu o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do výchovy zverený Samuel, ktorý sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím mužom. Kurz je určený rodičom, ktorý potrebujú v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie. Jednou z podmienok je mať absolvovaný kurz Rút.

Kontakty:www.centrumsigord.sk, www.evskola.sk.

 

Kurz efektívneho rodičovstva “Krok za krokom”

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Kurz je zážitkovo vedený program, v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu. Zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku riešenia najčastejších problémových situácií. Tento kurz ich uvedie do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Rodičia majú čas a priestor zoznámiť sa a vzájomne podeliť so svojimi skúsenosťami pod vedením lektora. Dôležitou úlohou skupiny je to, že im pomôže načerpať nové sily a energiu, aby ďalej zodpovedne plnili svoju životnú rolu rodiča. Kurz je vhodný pre rodičov detí rôzneho veku. Je koncipovaný pre skupinu cca 12 rodičov bez prítomnosti detí. Kurz je pod vedením certifikovaného lektora efektívneho rodičovského vzdelávania. Kurz poskytuje rodičovský manuál, pomocou ktorého sa rodičia môžu vracať k preberaným témam aj po skončení kurzu.

Doba trvania: Kurz prebieha formou deviatich dvojhodinových stretnutí alebo počas štyroch víkendov. Kurz pre záujemcov a rodičov je v prevažnej miere organizovaný v systematických a periodických intervaloch počas roka pre rôzne záujmové skupiny rodičov.

Kontakt:www.efektivne-rodicovstvo.sk

 

Kurz praktického rodičovstva: “Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému.”

Organizátor: Materské centrá s titulom “Akadémia praktického rodičovstva”

Charakteristika: Akadémia praktického rodičovstva je miesto, kde sa rodičia môžu posilniť vo svojej viere, že sú dobrými rodičmi aj keď občas vo výchove zlyhajú.

V akadémii môžu získať nové vedomosti o výchove a pochopiť, prečo sa ich deti správajú tak, ako sa správajú a prečo rodičia reagujú tak, ako reagujú. Majú možnosť spoznať svoje deti i seba a lepšie príjmu všetky tie menšie či väčšie odlišnosti.

Kurz je určený rodičom detí do 6 rokov a tiež rodičom školákov. Keďže kurz nie je postavený iba na pasívnom prijímaní nových informácií, ale aj na výmene skúseností a názorov, je určený len pre účastníkov, ktorí už majú dieťa. Po absolvovaní kurzu získajú rodičia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Doba trvania: Kurz má 30 vyučovacích hodín v 10 stretnutiach raz týždenne. V niektorých kurzoch je rodičom poskytnutá možnosť, že ich deťom bude počas kurzu k dispozícii animátorka.

Kontakt:www.materskecentra.sk/akademiarodicovstva/

 

Akadémia rodiny – Kurz Prvé kroky

Organizátor: Združenie pre rozvoj rodiny

Charakteristika: Kurz je určený rodičom detí vo veku od 0 do 4 rokov. Rodičom môže občas pripadať, že výchova detí je úloha nad ich sily, iní naopak veria, že sa im podarí vychovať svoje deti bez toho, aby sa o dobrú výchovu museli špeciálne snažiť. Vo výchove treba mať však víziu o tom, aké by malo byť dieťa za pár rokov. Práve obdobie  do veku 6 rokov sa vytvárajú základy osobnosti človeka, jeho charakteru a  je kľúčové na vytvorenie správnych návykov.

Doba trvania: 8 stretnutí tzv. Veľkej skupiny (všetci účastníci) + 7 stretnutí tzv. Malej skupiny (4-5 manželských párov). Stretnutia Veľkej skupiny prebiehajú raz za tri týždne a trvajú 1,5 hod. Stretnutia Malých skupín, vždy medzi stretnutiami Veľkých skupín v termíne na ktorom sa dohodnú účastníci.

Kontakt: www.akademiarodiny.sk

 

Akadémia rodiny – Kurz Prvé písmená

Organizátor: Združenie pre rozvoj rodiny

Charakteristika: Kurz je pokračovaním kurzu Prvé kroky a je určený rodičom detí vo veku od 4 do 8 rokov. Deti v tomto veku začínajú v oveľa väčšej miere používať svoju slobodu a rozum. U dieťaťa sa  začína viac prejavovať jeho individuálny charakter. Zvyšuje sa vplyv priateľov a blízkej rodiny na  dieťa.
Kurz pomáha rodičom viac spoznávať svoje dieťa a prispôsobiť výchovu špecifikám tohto obdobia.

Doba trvania: 8 stretnutí tzv. Veľkej skupiny (všetci účastníci) + 7 stretnutí tzv. Malej skupiny (4-5 manželských párov). Stretnutia Veľkej skupiny prebiehajú raz za tri týždne a trvajú 1,5 hod. Stretnutia Malých skupín prebiehajú vždy medzi stretnutiami Veľkých skupín v termíne na ktorom sa dohodnú účastníci.

Kontakt: www.akademiarodiny.sk

Púte manželov a rodín

Púť rodín vo Vysokej nad Uhom

Organizátor: Dom Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, Inštitút rodiny v Košiciach a študenti Teologickej fakulty v Košiciach – odbor Náuka o rodine

Charakteristika: Vysoká nad Uhom je miestom, kde mladí ľudia nachádzajú isté presvedčenie, že žiť čistotu sa oplatí a k tomu ich vedie aj vzor, ktorý majú v Božej služobnici Anne Kolesárovej. Účastníci pútí radosti veľmi oslovili aj svoje rodiny svedectvom o tom, čo na stretnutí prežili, čo si odniesli domov. U rodičov vznikla túžba navštíviť miesto, kam chodia ich deti a zažiť tam vlastnú púť. Mnoho mladých ľudí si vytvorili vlastné manželstvá a založili rodiny a chceli naďalej prichádzať na toto miesto. Hlavnými témami týchto stretnutí sú vzťahy v rodine, výchova k hodnotám, úcta k životu, manželská láska. Začína spoločnou svätou omšou, púťou k hrobu Božej služobnice Anny Kolesárovej a popoludňajší program – prednáška pre manželov a súčasne práca animátorov s deťmi. Rodičia si tak môžu oddýchnuť od detí a vypočuť hodnotnú prednášku. Vo viacerých skupinách sa potom rodičia zdieľajú o hodnotách, o duchovnom živote. Púte rodín pomáhajú dozrievať manželom, aby mohli naplno žiť manželské a rodičovské povolanie. Púť rodín sa koná dvakrát do roka (jún, august) a trvá jeden deň.

Viac informácií:www.domcek.org

 

Diecézna púť rodín vo Višňovom

Organizátor: Biskupský úrad Žilina a Farnosť Višňové

Charakteristika:Pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie sa na prelome mesiacov jún a júl konajú vo farnosti Višňové, ktoré sa nachádza v hornatom kraji Malej Fatry tradičné diecézne púte rodín. V programe, ktorý tvorí  modlitba, slávenie Eucharistie, workshopy pre mládež a rodičov, koncerty, divadelné hry, svedectvá manželov, rodinná adorácia, si nájdu svoje miesto celé rodiny.

Viac informácií:www.dcza.sk, www.visnove.fara.sk

 

Púť rodín do Marianky

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín v spolupráci s farnosťou v Marianke

Charakteristika: Duchovno-športové podujatie „Rodina putuje do Marianky” sa koná každoročne na jar. Centrálnym bodom púte je svätá omša pri Mariánskej jaskyni, po ktorej čaká pútnikov duchovno-športový program (svedectvá rodín, modlitba ruženca zasvätenie rodín Svätej rodine, voľný športový program v prírode, opekanie). Rodiny môžu do Marianky putovať aj pešo.

Viac informácií:www.hkr.host.sk

 

Púť mamičiek v požehnanom stave

Organizátor: Farský úrad Šaštín – Stráže

Charakteristika: V deň, venovaný matkám, majú príležitosť prísť do baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne všetky budúce mamičky, ale aj ich manželia a všetci, ktorí považujú ľudský život za dar od počatia. Je to príležitosť zúčastniť sa spoločne na omši a následne na rozhovoroch a svedectvách. Mamičky môžu na pútnickom mieste, ktoré má prívlastok miesto rodiny, prosiť za dieťatko, ukryté pod srdcom. Púť sa koná aj k sviatku sv. Dominika Sávia, ktorý je patrónom tehotenstiev.

Viac informácií:www.bazilika.sk

 

Celoslovenská púť mužov v Gaboltove

Organizátor: Farský úrad v Gaboltove a spoločenstvo Marana Tha

Charakteristika: Púť je určená pre všetkých mužov, chlapov, mládencov a chlapcov a koná sa v auguste na pútnickom mieste v Gaboltove. Pútnické miesto Gaboltov je známe už stáročia predovšetkým úctou k Panne Márii Karmelskej a svätovojtešskou tradíciou. V programe nechýba modlitba, krížová cesta, prednášky o mužskej spiritualite, svedectvá, priestor pre sv. zmierenia a slávenie Eucharistie.

Viac informácií:www.maranathapo.sk

 

Púť mužov v Šaštíne

Organizátor: Farský úrad Šaštín – Stráže

Charakteristika:Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa, ženícha Panny Márie sa v Národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne už tradične koná Púť mužov. V programe je možné nájsť prednášky a diskusie, sv. omšu, divadlo, modlitbu ruženca a agapé. Púť sa koná v mesiaci apríl.

Viac informácií:www.bazilika.sk

 

Púť mužov vo Višňovom

Organizátor: Biskupský úrad Žilina a Farnosť Višňové

Začiatkom septembra sa na Púti mužov vo Višňovom stretáva okolo 700 mužov. Cieľom púte je pritiahnuť aj mužov na pútnické miesto, aby sa modlitbou, prednáškami, svedectvami mužov, či svätou omšou posilnili pre dôležité úlohy v manželstve a rodine.

Viac informácií: www.dcza.sk

Občianske prorodinné iniciatívy

Národný týždeň manželstva

Organizátor:OZ Národný týždeň manželstva

Charakteristika: Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sviatku Valentína. Náplňou tejto preventívnej kampane je podporiť manželstvo akýmkoľvek kreatívnym a originálnym spôsobom, súkromne alebo verejne a poukázať na výhody zdravého manželstva spoločnosti, médiám a vláde. Jedným z cieľov je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň a to prostredníctvom aktivít cirkevných spoločenstiev, spoločenských organizácií a mediálneho spravodajstva.

Viac informácií:www.ntm.sk

 

Deň rodiny

Organizátor: Fórum kresťanských inštitúcií pod záštitou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a Rady KBS pre rodinu

Charakteristika: Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 15. máj za medzinárodný deň rodiny. Z tejto príležitosti sa od roku 2009 na Slovensku organizuje Deň rodiny. Je vyjadrením podpory prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar a chce poukázať na dôležitosť autonómie rodiny, úlohu manželstva, princípu subsidiarity. Podujatie Deň rodiny sa koná v okolí 15. Mája na rôznych miestach Slovenska. Pre účastníkov podujatia je pripravený kultúrno-spoločenský program, súťaže rodín, detské atrakcie, trh prorodinných organizácií a rôzne zaujímavé sprievodné akcie. Podujatie podporujú mnohé známe osobnosti.

Viac informácií:www.denrodiny.sk

Voľnočasové aktivity

Rodinné tábory HKR

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Cieľom rodinného tábora HKR je upevnenie povedomia vlastnej rodiny ako celku a vytvorenie spoločenstva rodín spolu s inými rodinami. Prostriedkom k tomu je pomerne bohatý program: športový, diskusno-vzdelávací, duchovný, hry pre deti. V priebehu každého kalendárneho roka sa poriadajú zimné aj letné tábory. Rodinné tábory sú určené predovšetkým pre veriace rodiny (ale aj pre hľadajúce rodiny a tie, z ktorých niektorý jej člen je neveriacim).

Kontakt:www.hkr.host.sk

 

Letný tábor pre rodiny

Organizátor: Centrum pre rodinu v Pezinku

Charakteristika: Hoci rodina je pánom svojho času, na je aj spoločný program (plavba loďou, lanovka, výstupy na vrcholce i ľahšie túry, spoločný táborák, olympijské hry). Večery sú vhodným časom na dobrý film, biliard, či šach, na priateľské rozhovory a diskusie. Na tábore je prítomný i kňaz a pri pomoci s deťmi slúžia animátori.

Kontakt:www.pezinskerodiny.sk

Pomoc manželom a rodinám v núdzi

Projekt Sára

Koordinátor:Spoločnosť sociálnych sestier v spolupráci s centrami pre rodinu

Charakteristika: V projekte  ide o podporu rodín a prípravu mladých do života. Táto služba má dvojrozmerný charakter, na jednej strane podržanie rodín v záťažových situáciách (psychická, fyzická preťaženosť rodičov, deti so špecifickými poruchami, mnohodetné, neúplné rodiny, nezrelé partnerstvá, napätia a nedorozumenia medzi manželmi či nezvládanie výchovy detí) formou dobrovoľníckych služieb. Na druhej strane sú to praktické zručnosti, ktoré si dobrovoľníci (stredoškoláci, vysokoškoláci a pracujúci) osvojujú počas pomoci rodinám. Projekt je určený pre rodiny s deťmi (do 16 rokov), ktoré sú v ohrození z viacerých dôvodov.

Kontakt:www.rodinabb.sk, www.nacocirkev.sk

 

Poradňa Ráchel

Koordinátor:Diecézne pastoračné centrum Banskobystrickej diecézy

Charakteristika: Úlohou projektu Ráchel je poskytovať poradenstvo pri prenatálnych stratách – teda pomoc ženám, ktoré emocionálne trpia po spontánnom potrate, ale aj po interrupcii. Pomoc môže byť tiež poskytovaná aj iným rodinným príslušníkom. Pri spontánnom potrate nie sú príčiny vždy známe, preto okrem samotnej bolesti zo straty dieťaťa žena často zažíva výčitky svedomia, zamýšľa sa nad tým, čo mohla urobiť lepšie, či niečo nezanedbala. A keďže nevie príčinu, obáva sa aj o svoje budúce tehotenstvá. V prípade interrupcie je celá situácia komplikovanejšia o to, že na smrti svojho dieťaťa nesie priamu zodpovednosť. Pri interrupcii sa sa vo svojom okolí môže stretnúť so súhlasom a podporou, alebo nepochopením a odsúdením. Napriek tomu, že bezprostredným pocitom po zákroku je zvyčajne úľava, neskôr môžu zažívať rôzne problémy, od ľahkého smútku až po hlboké depresie či posttraumatickú stresovú poruchu.

Kontakt:www.rodinabb.sk

 

Projekt Zachráňme životy

Koordinátor: Fórum života, o. z. v spolupráci s partnermi Pastor bonus a Áno pre život

Charakteristika: Projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom. Projekt je tu pre tých, ktorí potrebujú  pomoc, ale aj pre tých, ktorí chcú pomôcť. Jeho cieľom je pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi, umožniť ľuďom pomôcť finančne, materiálne, i aktívnym zapojením sa do projektu.

Kontakt:www.zachranmezivoty.sk

 

Poradňa Alexis

Koordinátor:Fórum života, o. z.

Charakteristika: Poradňa je určená ženám a dievčatám, ktoré uvažujú o umelom potrate, ktoré trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravené, ženám, ktoré trápi neporozumenie otca počatého dieťaťa, nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve, rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva, ženám, ktoré prekonali umelý alebo spontánny potrat. Poradenstvo sa poskytuje aj otcom dieťaťa a rodinným príslušníkom.

Kontakt:www.alexisporadna.sk

 

Linka pomoci 0800 12 00 24

Koordinátor:Áno pre život, n. o.

Charakteristika: Bezplatná telefonická linka pre tehotné ženy, obete domáceho násilia, všetkých ľudí v núdzi predstavuje 24 – hodinovú službu a umožňuje získať základné informácie o formách pomoci ženám nachádzajúcim sa v krízovej situácii.

Kontakt: www.anoprezivot.sk