Zľakli ste sa, že vaše manželstvo je neplatné? Existuje možnosť, ako to napraviť

1
2106

V prípade, že jeden z manželov zistí, že manželstvo, v ktorom žije, je neplatné, má dve možnosti, ako dať tento stav „do poriadku“. Samozrejme, všetko pod jednou podmienkou – že manželia chcú spolu zostať aj naďalej. V tejto situácií môžu využiť jeden z dvoch spôsobov jeho splatnenia – konvalidáciu (jednoduchá náprava) alebo sanáciu v koreni (základná náprava).

V článku Je každé manželstvo uzatvorené v kostole automaticky platné boli spomenuté kľúčové znaky, ktoré charakterizujú manželstvo tak, ako ho chápe Cirkev. V prípade ich nenaplnenia nemožno hovoriť o platnom manželstve. Rovnako však v Cirkvi existuje veľmi silný princíp prezumpcie platnosti manželstva [1], na základe ktorého sa každé uzatvorené manželstvo považuje za platné, pokým sa nedokáže opak. Opak sa preukáže vtedy, keď manželia zistia, že ich manželstvu chýba kánonická forma alebo dišpenzácia prekážky.

 

Čo je to konvalidácia?

Konvalidáciou dochádza k splatneniu manželstva prostredníctvom obnovenia súhlasu, resp. prostredníctvom nového slávenia manželstva. Toto sa stáva platným od momentu obnovenia súhlasu (nie spätne). [2]

Ak je manželstvo neplatné z dôvodu existencie prekážky, ktorá pred jeho uzavretím nebola dišpenzovaná, musí dôjsť k zániku tejto prekážky, a to ešte pred samotným obnovením súhlasu manželov. K zániku prekážky dochádza dvomi spôsobmi; zanikne „sama od seba“ (napr. predchádzajúce platné manželstvo zanikne smrťou manžela) alebo dišpenzom, ktorý udelí diecézny biskup. [3]

Po odstránení prekážky nasleduje obnovenie súhlasu. Ak sa jedná o verejnú prekážku (dá sa dokázať na verejnom fóre, napr. pred sudcom prostredníctvom dôkazov), je nutné, aby súhlas bol obnovený obidvomi stránkami verejne, teda kánonickou formou. [4]

Ak je prekážka tajná (nie je možné dokázať ju na verejnom fóre, pretože o nej vie iba dotyčná stránka, resp. nachádza sa iba v jej svedomí), stačí, aby súhlas obnovila iba „vinná“ stránka, a to tajne. [5] Pri obnove súhlasu iba jednou stránkou je dôležité pamätať na to, že musí trvať súhlas s manželstvom aj u druhej manželskej stránky. Ak nie, manželstvo nie je možné konvalidovať.

V prípade neplatného manželstva z dôvodu vadného súhlasu sa postupuje podobne; ak o tejto vade vie iba „vinník“, teda ten, kto dal na začiatku vadný súhlas – obnovuje ho iba táto stránka súkromne a tajne. Ak túto skutočnosť môže dokázať aj tretia osoba, je potrebné súhlas obnoviť pred svedkom, teda kánonickou formou. [6]

Neplatné manželstvo z dôvodu vady kánonickej formy možno konvalidovať obnovením súhlasu obidvoch stránok verejne kánonickou formou, čiže sa jedná o nový sobáš. [7] K tejto vade môže prísť z dôvodu slávenia predchádzajúceho sobáša služobníkom, ktorý nemal fakultu na sobášenie (tzn. nebol kompetentný) alebo napr. z dôvodu absencie svedkov. [8] Treba podotknúť, že v prípade pokrstených manželov sa z pohľadu Cirkvi považuje za neplatný aj čisto civilný sobáš.

 

Čo je to sanácia?

Na rozdiel od konvalidácie, sanácia sa udeľuje (biskupom) bez obnovy súhlasu. Po jej udelení sa manželstvo stáva platným spätne – od momentu uzavretia „domnelého“ manželstva (ak manželia uzatvorili manželstvo napr. v roku 1990, ale k sanácii prišlo až v roku 2000, manželstvo sa splatňuje spätne, teda je platné už od roku 1990). [9]

Sanácia sa môže udeliť iba v prípade, že manželstvo bolo vadné z dôvodu existencie prekážky alebo vady kánonickej formy. Zároveň sánácia ako právny úkon v sebe zahŕňa dišpenzáciu od prekážky (iba cirkevného práva) a tiež dišpenz od opakovania súhlasu. [10] Môže o ňu požiadať jeden z manželov (alebo obaja) či ich farár. Aj v tomto prípade musí stále trvať súhlas s manželstvom u obidvoch stránok. [11]

Inštitút sanácie nie je možné využiť v prípadoch, ak súhlas jednej alebo obidvoch stránok na začiatku manželstva chýbal, ak na začiatku bol, ale neskôr bol odvolaný či ak chýba aktuálne zo strany jedného alebo obidvoch manželov. [12]

 

Praktické rady

Ak dvojica chce požiadať o konvalidáciu, je nutné, aby sa obrátila na svojho farára. Tento im už pomôže so všetkými administratívnymi záležitosťami.

V prípade sanácie, ktorá je úradným aktom, sa manželia obracajú na farára svojej farnosti alebo tej, v ktorej dlhodobejšie žijú. Je možné obrátiť sa aj priamo na diecézneho biskupa. Sanáciu udeľuje Apoštolská stolica, no v jednotlivých prípadoch diecézny biskup. Ak sa jedná o prípad, kedy prekážka, ktorá spôsobila neplatnosť manželstva, bola božského práva (napr. prechádzajúci platný manželský zväzok), sanáciu udeľuje Apoštolská stolica, a to až od chvíle, kedy táto prekážka zanikla (napr. od momentu, kedy žiadajúca stránka ovdovela). [13] Stále platí, že prekážky božského práva nemožno dišpenzovať.

 

Predovšetkým v prípade, kedy hovoríme o neplatnom manželstve z dôvodu vady kánonickej formy, je vhodné, aby dvojica pred obnovením súhlasu absolvovala predmanželskú prípravu vo svojej farnosti tak, ako sa to robí štandardne pred uzatvorením cirkevného sobáša.

 

 

[1] Porov. Kódex kánonického práva, kán. 1060

[2] Porov. CASTAÑO, J.F.: Il Sacramento del matrimonio, s. 541.

[3] Porov. CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico : commento giuridico-pastorale, č. 4254.

[4] Porov. KKP, kán. 1158, § 1

[5] Porov. KKP, kán. 1158, § 2

[6] Porov. KKP, kán. 1159, §§ 2,3

[7] Porov. KKP, kán. 1160

[8] Porov. CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 4262.

[9] Porov. KKP, kán. 1161, §§ 1,2

[10] Porov. CASTAÑO, J.F.: Il Sacramento del matrimonio, s. 544.

[11] Porov. KKP, kán. 1161, § 3

[12] Porov. CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 4267.

[13] Porov. KKP, kán. 1165, § 2

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno