Vady manželského súhlasu 2 alebo „Svadba naoko“

1
2147

Čo možno povedať o manželstvách, ktoré boli uzatvorené pod nátlakom, či súhlas druhej stránky bol získaný podvodom? Možno považovať za platné také manželstvo, kde jeden či obaja snúbenci chcú uzavrieť sobáš podľa vlastných predstáv, a nie podľa toho, aké manželstvo tu bolo od počiatku stanovené Stvoriteľom?

V predchádzajúcom článku Vady manželského súhlasu 1 alebo „Keby som bol býval vedel…“ sme si priblížili prvú skupinu situácií, kedy nemôže vzniknúť platné manželstvo, nakoľko ho znemožňujú vady súhlasu pochádzajúce prevažne z neznalosti (vady intelektu). V dnešnom článku sa budeme venovať druhej kategórii, kde figuruje vada vôle – simulácia, podvod a nátlak.

Simulácia manželského súhlasu (kán. 1101 KKP)

Simulácia je nesúlad medzi tým, čo sa deklaruje navonok (slovami alebo znakmi) a tým, aký je skutočný úmysel človeka.

V našom prípade teda simulovať znamená „tváriť sa“, že chcem uzavrieť manželstvo, resp. chcem nerozlučný zväzok, v ktorom budeme iba ty a ja, no v skutočnosti nemám tento úmysel. Jedná sa teda o vylúčenie samotného manželstva, či toho, čo je pre manželstvo podstatné. V tomto zmysle možno hovoriť o úplnej simulácii – osoba vylučuje samotné manželstvo a uzatvára ho iba „naoko“. Jej skutočným zámerom môže byť niečo celkom iné (napr. získanie občianstva v danej krajine, nadobudnutie spoločenského statusu, finančné výhody a pod.). Táto osoba pritom celkom vylučuje manželský život, teda vôbec nechce žiť ako manžel/manželka, chce žiť tak ako doteraz.

Môžeme si to ilustrovať na prípade snahy o získanie občianstva; osoba privolí k sobášu, no akonáhle dosiahne to, čo chce – je jej udelené občianstvo – požiada o rozvod, resp. zostane žiť v manželstve (formálne), no v skutočnosti žije tak, akoby ním nebola viazaná (hľadá si iných partnerov, nezaujíma sa o druhú stránku, opustí spoločnú domácnosť a pod.)

Druhým variantom je čiastočná simulácia, ktorá je oveľa častejší prípad. Daná osoba vylučuje jednu z podstatných vlastností (jednota, nerozlučiteľnosť) alebo podstatných prvkov manželstva (dobro manželov, plodenie a výchova potomstva). Ako príklad môžeme uviesť osobu, ktorá vôbec nechce dodržiavať manželskú vernosť a rezervuje si právo na neveru (vylučuje jednotu), alebo si vyhradzuje právo na rozvod („uvidíme ako nám to pôjde, a ak nie, rozvedieme sa a hotovo.“).

Ďalej do kategórie čiastočnej simulácie patrí aj to, ak niekto vylučuje dobro manželov (sem môže spadať veľa vecí, napr. nechce byť nápomocný druhému partnerovi, vytvárať „dobré ovzdušie“, tráviť spoločný čas, bezdôvodne odmieta intímny život a pod.).

Poslednou formou simulácie je vylúčenie dobra potomstva, to znamená, že aspoň jeden z manželov úplne odmieta možnosť príchodu detí do rodiny. Tu treba odlíšiť situáciu, kedy manželia na čas odložia príchod potomstva z rôznych dôvodov – finančné, zdravotné, študijné a pod.). (CHIAPPETTA, L.: Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria : manuale giuridico-pastorale, č. 4018-4028.

Podvod (kán. 1098 KKP)

V tomto prípade sa jedná o situáciu, kedy jedna zo stránok zámerne zamlčuje nejakú dôležitú skutočnosť o sebe pred druhým partnerom preto, aby od svojho budúceho manžela vymámila súhlas k sobášu. Musí sa však jednať o skutočnosť, ktorej existencia môže ťažko narúšať vzájomné spolužitie. Ako príklad nám môže poslúžiť neplodnosť druhého partnera. Ak ju pred druhou stránkou zámerne zamlčuje, pretože vie, že inak by si ho dotyčná stránka nevzala, dopúšťa sa podvodu a takéto manželstvo je uzatvorené neplatne. Môže sa však jednať aj o iné vážne okolnosti ako napríklad nákazlivá a nevyliečiteľná choroba, predchádzajúce väzenie, tehotenstvo a pod. (CHIAPPETTA, L.: Il matrimonio…, č. 4011-4012.)

Podmienka (kán. 1102 KKP)

Osoba pred uzavretím manželstva môže postaviť istú podmienku (nejakú skutočnosť), ktorá musí byť splnená, aby jej súhlas k manželstvu bol platný. Existujú tri typy podmienok:

– do minulosti (Vydám sa za Teba, iba ak je pravda, že si nikdy nebol väznený.)

– do prítomnosti (Ožením sa s Tebou, iba ak si panna.)

– do budúcnosti (Vydám sa za Teba, iba ak do roka dostaneš peniaze, ktoré Ti rodina sľúbila.)

Podmienka k platnosti manželstva sa pripúšťa, iba ak sa jedná o skutočnosti z minulosti alebo prítomnosti. Toto manželstvo je platné, ak je podmienka naplnená. Ak nie je naplnená, manželstvo nie je platné. Ak sa teda po uzavretí manželstva zistí, že partner bol väznený, alebo, že manželka v skutočnosti nebola panna, manželstvo je neplatné, lebo nebola naplnená stanovená podmienka. Tieto dva typy podmienok si vyžadujú dovolenie ordinára (napr. biskupa).

V treťom prípade sa jedná o neplatné manželstvo – dvaja snúbenci sa zosobášia, manželovi je zo strany rodiny sľúbená istá suma peňazí, manželka si svojho manžela vezme a stanoví podmienku, že jej súhlas je platný, iba ak do roka (od sobáša) manžel dostane sľúbené peniaze. Ak nie, jej súhlas neplatí a nechce byť viac jeho manželkou. Tretí prípad, teda podmienka do budúcnosti sa nepripúšťa. Ak by teda niekto uzatváral manželstvo s podmienkou do budúcnosti, uzatvára neplatné manželstvo. (CHIAPPETTA, L.: Il matrimonio…, č. 4030-4032.)

Nátlak a veľký strach (kán. 1103 KKP)

Rozhodnutie pre vstup do manželstva musí byť vždy slobodným rozhodnutím zo strany oboch snúbencov. Ak sa teda niekto ocitne v situácii, kedy je na neho vyvíjaný nátlak (hoci aj nevedome zo strany inej osoby, napr. rodičov, budúcich svokrovcov a pod.), aby vstúpil do manželstva, nemôže dať platný súhlas k sobášu. Ako príklad môže slúžiť situácia, kedy dievča zistí, že je tehotná, a tak ju rodina núti do sobáša, hoci ona sa vôbec nechce za tohto muža vydať. Rodina môže dokonca hroziť vyhnaním z domu, či vydedením, lebo nechcú prísť o dobrú povesť a podobne. Toto dievča, preto, aby sa vymanila spod tohto nátlaku, si vyberie sobáš, no nie preto, že by ho chcela, ale preto, že nemá inú možnosť. V takomto prípade možno hovoriť o neplatnom sobáši. (CHIAPPETTA, L.: Il matrimonio…, č. 4037-4044.)

Zdroj fotka: www.pexels.com

1 komentár

  1. Pekný deň. Chcela by som sa opýtať ..Začínam robiť potrebné kroky k anulovaniu prvého manželstva cirkvou ,z dôvodu aby sme mohli obaja s terajsim manželom ,sobáš na úrade ..mohli prijímať sviatosti .Ako dôvod chcem uviesť to ,že v čase keď som sa vydávala za prvého manžela v kostole som vôbec nebola veriaca ,nevstupovali som do manželstva s vedomím,že budem ďalej žiť ako žijú veriaci teda návšteva bohoslužieb,modlitby ..Bol to proste len taký môj rozmar …Mohlo by to obstáť pred cirkevným súdom??? Ďakujem.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno