Rodičia – prví a najdôležitejší pri výchove k ľudskej láske

0
210

Sexuálna výchova detí je vlastne výchovou k ľudskej láske. Je aj o tom, že jednou z najdôležitejších úloh matky je naučiť svoju dcéru poznať vlastnú plodnosť. Riaditeľka Centra Billingsovej ovulačnej metódy, koordinátorka programov TeenSTAR a ParentSTAR na Slovensku, detská lekárka, manželka, matka a babka, MUDr. Zuzana Lauková.

 

Čo spája programy TeenSTAR a ParentSTAR a v čom sa naopak odlišujú?

Oba programy spája poznanie a odovzdávanie „tajomstiev o počatí, čiže o živote“. Účasť v TeenSTAR programe (TSP), ktorý je určený pre dospievajúcich, je so súhlasom a aktívnou spoluprácou rodičov a ParentSTAR program (PSP) je pre iba rodičov najmä pred nástupom puberty ich detí. Pomáha im začať byť prvými a najdôležitejšími vo výchove k ľudskej láske. Teda odlišujú sa v cieľovej skupine.

 

Čo je TeenSTAR program, aký je jeho cieľ a obsah?

Program TeenSTAR vedie k uvedomeniu si vlastnej plodnosti. To značne pomáha pri nachádzaní vlastnej identity, vrátane sexuality,a je významným úvodom do zodpovedného rodičovstva v manželstve. Ale veľmi dôležitý je aj pre tých, ktorí budú žiť v zasvätenom stave alebo osamote. Mladý človek sa v tomto programe učí zamýšľať aj nad svojimi citmi, či vzťahmi vo vlastnej rodine, k spolužiakom a vedomostne rastie. Naučiť sa zodpovedne správať aj v oblasti sexuality užod začiatku dospievania, počas neho i v dospelosti, vedie k dosiahnutiu skutočnej ľudskej lásky, slobody a šťastia.

Po vyškolení ho vyučujú katechéti a katechétky na náboženstve alebo etike, vedúce a vedúci krúžkov, v spoločenstvách rodičia žiakov a žiačok alebo animátorky a animátori: takí, ktorí buď žijú v manželstve a používajú metódy prirodzeného plánovania rodičovstva, alebo sú slobodné ženy, ktoré si vedú vlastné záznamy o plodnosti a neplodnosti, či neženatí muži, ktorí podporujú hodnoty takejto regulácie počatia. Vyučujúci má úlohu povzbudzovať dospievajúceho k osobnému hľadaniu a dôležitej autoformácii.

Program má štyri časti, v ktorých je postupnosť primeraná veku. Prvá je určená žiačkam a žiakom posledných ročníkov základných škôl, obsiahlejšia druhá stredoškolákom, ďalšia je pre mládež nad 18 rokov a vzhľadom na nárast predčasného intímneho života sa ukázala potreba venovať sa aj mladistvým slobodným matkám. Je vhodné, aby dieťa absolvovalo postupne všetky tri časti programu: v puberte, počas dospievania, aj na začiatku dospelosti.

V TSP musia byť zachované všetky tri základné podmienky:

  1. vyučovať pozorovanie a záznam plodnosti a neplodnosti v menštruačných cykloch,
  2. nevyhnutné sú individuálne rozhovory so žiakmi a žiačkami,
  3. vyučujúcemu umožniť stretnutia s rodičmi dospievajúcich detí.

 

Čo je ParentSTAR program, aký je jeho cieľ a obsah?

Keďže zatiaľ sa v rodine neposkytuje výslovne sexuálna výchova, následok je, že deti nedostávajú jednoznačné a pozitívne poznatky a rodičia nie sú pripravení poskytovať im primerané odpovede. Navyše v čase, keď sa význam sexuality znevažuje skresleným individualistickým chápaním slobody bez ohľadu na hodnoty, založené na živote, ľudskej láske a rodine. Rodičia vzhľadom na náročnosť a nedostatočnú pripravenosť sa vzdávajú svojej úlohy v tejto oblasti alebo ju presúvajú na iných. A škola často zavádza programy sexuálnej výchovy bez ohľadu na rodinu len s úmyslom informovať, nie formovať.

ParentSTAR vznikol práve preto, aby pomohol viacerým skupinám: jednak novomanželom ako budúcim rodičom doplniť – zatiaľ nedokonalú – predmanželskú prípravu, či rodičom malých detí, ale najmä v období pred pubertou, kedy matku i otca učí poznať fyziológiu dospievania, vrátane menštruačného cyklu. A upozorňuje v rámci predmanželských náuk na potrebnosť riadneho poznania plodnosti a prirodzenej regulácie počatia.

 

Čo všetko by mala obsahovať výchova k ľudskej láske v rodine?

Predovšetkým rodičia majú nielen právo, ale aj povinnosť byť prvými a hlavnými vychovávateľmi svojich detí. Toto ich právo je základné, prirodzené, prvotné, nenahraditeľné a neodňateľné. Výchova detí však má byť, pokiaľ sú katolíci, podopretá rešpektovaním učenia Cirkvi. Preto je potrebné, aby si ho osvojili.

Momentálne prebieha len ich príprava na manželstvo. Je však nedostatočná, lebo zatiaľ neobsahuje hlbokú formáciu v oblasti sexuality s dostatočným časom pre poučenie o prirodzených metódach regulácie počatia, ktoré umožňujú spoločné rozhodnutie manželov o možnosti ho dosiahnuť alebo oddialiť. Určite bude potrebné ju vylepšiť.

Je dobré mať deti, ale nestačí im darovať iba život. Dôležité je ich prijať, venovať im starostlivosť i lásku a vychovávať ich. Fyzická a citová prítomnosť rodičov je veľmi dôležitá pre prebudenie tvorivosti a socializácie dieťaťa. Získava tým priestor pre mravnú skúsenosť a mravný vývoj. V ranom detstve sa rodí jeho základná dôvera, následne autonómia a neskôr schopnosť sebaovládania a sebakontroly. Avšak rodičia by vždy mali mať na zreteli dobro a dôstojnosť dieťaťa chápaním a hodnotením mravných predpisov, ako nevyhnutnou zárukou jeho zodpovedného osobného rastu.

 

Kde všade možno ParentSTAR program využiť?

ParentSTAR program možno využiť napríklad ako doplnok krstnej náuky, ktorú robia kňazi, či neskôr pri vstupe detí do cirkevných MŠ a ZŠ, čo sa týka riaditeľov a učiteľov. Pred prvým svätým prijímaním detí v rámci katechéz rodičov, ktoré vypracovala Rada KBS pre rodinu, je možné zúčastniť sa aj troch prednášok z PSP, aby rodičia získali poznatky, ako sprevádzať svoje deti od začiatku puberty. Túto prípravu robia katechéti a katechétky alebo kňazi.

 

Kde nájde uplatnenie program TeenSTAR?

Na hodinách náboženstva v 8. a 9. ročníku základnej školy, či pred alebo po birmovke na strednom stupni ponúkame dospievajúcim a vždy za spolupráce rodičov. Je vlastne vzdialenou prípravou na životné povolanie. Vyučujú ho katechéti a katechétky.

 

Prečo je také dôležité, aby sexuálna výchova prebiehala v rodine?

Podstatou výchovy k čistote je dobrý príklad rodičov a vyžaduje zapojenie a rozvoj všetkých síl, ktoré sú zárukou rastu a slobody každého jedinca.

Rodičia predsa poznajú, chápu a milujú každé zo svojich detí a majú najlepšiu možnosť určiť vhodný okamih v osobnom rozhovore na poučenie o biologických, mravných a duchovných skutočnostiach, berúc do úvahy ich fyzickú a psychickú vyspelosť. Poučenie by malo byť citlivé, no jasné a založené na čo najširšej výchove k láske.

Dôležitou úlohou rodičov je sledovať fyziologický vývoj dcér a pomáhať im, aby s radosťou prijímali rozvoj ženskosti aj z telesnej, psychologickej i duchovnej stránky. Je potrebné s nimi normálne hovoriť aj o cykloch plodnosti, teda o prítomnosti ovulácie. To je najmä úloha matky. Aj dospievajúcim chlapcom sa má od otca dostať pomoci poznať etapy fyzického a fyziologického vývoja skôr, ako sa dozvedia nevhodné informácie od kamarátov alebo iných dospelých. Nie je potrebné deťom rozprávať podrobne o pohlavnom spojení, ak sa nepýtajú. Všetko má však prebiehať otvorene, kladne a rozvážne, vždy s ohľadom na manželstvo rodinu, otcovstvo a materstvo. A je dôležité vzbudiť v rodičoch dôveru aj vo vlastné schopnosti.

 

Nie sú na takú náročnú úlohu lepšie pripravení učitelia s pedagogickým vzdelaním?

Učitelia a vychovávatelia nemajú nahrádzať rodičov, ale im majú pomáhať a ich dopĺňať. Ak nie sú ich prednášky o sexualite v súlade s náboženským a mravným presvedčením rodičov, deti nie sú povinné v škole sa ich zúčastňovať. Rodičia majú mať možnosť programy pre deti vybrať a kontrolovať. Rodičom ponúkame TeenSTAR program s certifikovanými učiteľmi. Vzájomná spolupráca je nevyhnutná.

 

Je možné, aby dcéru naučila poznať zákonitosti menštruačného cyklu matka, ktorá ho sama až tak dobre nepozná?

Je to problém, lebo vlastne matka nie je autentická. A na „piesku” nemožno stavať.

 

Kto teda naučí poznať svoj cyklus matku?

Matka zvyčajne chce pre dcéru dobre, a preto môže vyhľadať pre ňu pomoc, napríklad v spomínanom ParentSTAR aleboTeenSTAR programe. A možno potom aj sama, na svedectve vlastnej dcéry, síce trochu oneskorene, ale predsa pochopí, o čo ide.

Ale môže aj sama hľadať a snažiť sa naučiť pravdu o zákonitostiach vložených Bohom do každej ženy bez ohľadu na náboženské vyznanie, rasu, či sociálne podmienky, ktoré sú základom poznania plodnosti a prirodzenej regulácie počatia. Nie sú vôbec ťažké.

Viac informácií o TeenSTAR programe a ParentSTAR programe nájdete na www.billings.sk.

Zdroj fotografie: www.pixabay.com