DOMÁCI OLTÁR IV. V máji litánie, v októbri ruženec. A prečo vlastne?

0
1269

Stačí sa pozrieť von oknom! Máj je v plnom prúde, orgován a rozkvitnuté jablone rozvoniavajú… A v mysli sa nám možno vynára spomienka na starú mamu, ktorá sa ponáhľa na májové litánie.

Viete, prečo sú tieto litánie práve „májové“? Sú aj pre iné mesiace (alebo dni) v roku typické podobné pobožnosti? A má takéto tradícia ešte vôbec zmysel?

David ClaytonLeila Marie Lawler v knihe The Little Oratory ponúkajú zaujímavý prehľad pobožností a modlitieb, ktoré sa tradične viažu k určitým časovým obdobiam v roku. Ako ich môžeme využiť v duchovnom živote našej rodiny?

Pedagogický talent Cirkvi

Keď som bola malým dievčatkom, zdalo sa mi čudné, že ešte pomaly ani neskončili Vianoce a už sme oslavovali Kristov krst, o pár týždňov jeho umučenie, zmŕtvychvstanie aj nanebovstúpenie. Veď na náboženstve sme sa učili, že medzi týmito udalosťami uplynulo viac než 30 rokov! Prečo sa takto ponáhľame a chceme všetko stihnúť za pár týždňov?

Postupne som si uvedomila, že za touto praxou sa skrýva múdra pastoračná skúsenosť Cirkvi. Nielen preto, že oslavovať Veľkú noc iba párkrát za život by predsa len bola škoda. My veriaci, hocijako úprimne by sme to s našou vierou mysleli, sme totiž tak trochu ako malé deti: potrebujeme, aby nám dôležité veci niekto pripomínal. Raz jednu, inokedy druhú. Najmä často a pravidelne.

Užitočnou pomôckou nám môže byť tradícia Cirkvi, ktorá jednotlivým dňom a mesiacom pripísala špeciálny zmysel. V máji a októbri tak máme pred očami Božiu Matku, v novembri zosnulých – tých v nebi, aj tých v očistci. Vo štvrtok si pripomíname ustanovenie Eucharistie, v nedeľu Pánovo zmŕtvychvstanie.

Je našou povinnosťou riadiť sa touto tradíciou? Vôbec nie! Je to len dobré a osvedčené odporúčanie, ktoré nám môže pomôcť. Vyberme si teda z tejto ponuky to, pri čom nám bude „horieť srdce“ (Lk 24, 32).

Dni v týždni

Ruženec patrí medzi najobľúbenejšie modlitby mnohých veriacich. Tí, ktorí sa ho modlia pravidelne, vedia, že jeho jednotlivé tajomstvá sa pravidelne striedajú:

  • tajomstvá radostného ruženca v pondelok a sobotu
  • tajomstvá ruženca svetla vo štvrtok (deň ustanovenia Eucharistie)
  • tajomstvá bolestného ruženca v utorok a piatok (deň Pánovho umučenia)
  • tajomstvá slávnostného ruženca v stredu a nedeľu (deň zmŕtvychvstania)

V priebehu týždňa tak môžeme postupne uvažovať nad všetkými tajomstvami, ktoré nám približujú Ježišov život. Okrem tajomstiev ruženca však jednotlivé dni kladú zvláštny dôraz aj na ďalšie momenty a pravdy viery. Ktoré sú to? Niektoré budú pre nás možno prekvapením, no mnohé z nich sú v našej tradícii veľmi známe:

NedeľaZmŕtvychvstanie/Najsvätejšia Trojica: nedeľa je dňom odpočinku a „malou Veľkou nocou“; oslavou zmŕtvychvstania a vykúpenia.

PondelokDuch Svätý, duše v očistci: v tento deň sa môžeme zvlášť modliť za duše našich drahých zomrelých, ale aj za tých, na ktorých si nikto nespomína.

Utorokanjeli: pripomínajme si, že každý z nás má svojho anjela strážcu. Sme mu vďační za jeho ochranu? Viac o učení Cirkvi o anjeloch nájdeme v Katechizme Katolíckej cirkvi (KKC 325 – 354).

Streda – svätý Jozef: streda je dňom, v ktorom sa týždeň prehupne do svojej druhej polovice. Nie je prekvapením, že ľudová zbožnosť kladie úctu k sv. Jozefovi práve sem, uprostred pracovného týždňa. Sv. Jozef je patrónom otcovstva, starostlivosti o rodinu, práce a dobrej smrti.

Štvrtok – Najsvätejšia Sviatosť oltárna: Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu a súčasne sviatosť kňazstva počas poslednej večere práve na Zelený štvrtok.

Piatok – Kristovo utrpenie/Najsvätejšie Srdce Ježišovo: piatok je dňom, keď Pán Ježiš za nás trpel a zomrel. Preto je tento deň pre veriacich dňom pokánia a pôstu ako prejavu vďačnosti za tento veľký dar.

SobotaPanna Mária: táto starobylá tradícia má korene v liturgii hodín a súvisí s jednotlivými dňami stvorenia sveta. Panna Mária je totiž tá, vďaka ktorej mohla prísť na zem spása. Keď teda v 15. storočí dominikáni hľadali najvhodnejší deň pre úctu Panne Márii, zvolili práve tento posledný deň stvorenia, ktoré bolo napokon zavŕšené obetou jej Syna.

Mesiace v roku

Mesiace tiež majú svoj typický charakter, väčšinou súvisiaci so sviatkom, ktorý v tomto období slávime. Rozšírenie jeho slávenia na celý mesiac nám môže pomôcť viac sa naň sústrediť, venovať mu viac pozornosti a zároveň si byť istí, že v množstve sviatkov a pobožností na nič dôležité nezabudneme.

Spolu s vysvetlením autori The Little Oratory ponúkajú aj praktické nápady, ako jednotlivé mesiace znázorniť v priestore domáceho oltára.

JanuárNajsvätejšie meno Ježiš: Ján Pavol II. znovu zaviedol tento sviatok na 3. január. Môže pre nás byť povzbudením k väčšej úcte k Ježišovmu menu. Nepoužívame ho ľahkovážne a zbytočne?

Tip pre domáci oltár: deti môžeme viesť k väčšej úcte k Ježišovmu menu napríklad ľahkým úklonom hlavy vždy vtedy, keď ho spomenieme počas modlitby. Postupne sa tak naučia Ježišovo meno vyslovovať vedome a s úctou.

Február – Svätá rodina: hoci sviatok Svätej rodiny slávime v prvú nedeľu po Narodení Pána, aj v tomto mesiaci si ju môžeme pripomínať ako vzor všetkých rodín. Zvyk zvlášť si uctievať Svätú rodinu pochádza zo 17. storočia.

Tip pre domáci oltár: môžeme doň umiestniť ikonu alebo sochu Svätej rodiny.

Marec – svätý Jozef, ktorého sviatok si pripomíname 19. 3. Svätý Jozef je patrónom domova a rodiny a inšpirujúcim sprievodcom vo viere v Božiu prozreteľnosť. Obľúbenými a známymi pobožnosťami sú litánie a deviatnik k sv. Jozefovi.

Tip pre domáci oltár: jeho dominantou sa môže stať socha alebo ikona sv. Jozefa. Nezabudnime jeho sviatok patrične osláviť, aj preto, lebo je jedným z mála „slávnostných“ sviatkov počas pôstneho obdobia, do ktorého spravidla spadá.

Apríl – Eucharistia: zvyk špeciálne si ju pripomínať pochádza zo 16. storočia. Na apríl spravidla pripadnú aj sviatky Veľkej noci, tento čas tak pre nás môže byť dobrou príležitosťou prehĺbiť našu komunikáciu s Pánom v Najsvätejšej sviatosti.

Tip pre domáci oltár: môžeme sa naučiť modlitbu alebo pieseň (napr. Pange lingua – Chváľte, ústa, vznešeného tela Pána tajomstvo, so známejším pokračovaním „Ctíme túto Sviatosť slávnu“, zloženú sv. Tomášom Akvinským). Počas prechádzky si môžeme nájsť čas na krátku modlitbu v kostole, čím aj deti môžeme viesť k vedomiu neustálej Božej prítomnosti v Eucharistii.

Máj – Panna Mária: hoci v máji niekedy slávime Veľkú noc, Nanebovstúpenie Pána a Turíce, ktoré majú samozrejme prednosť, tieto sviatky nie sú s mariánskou úctou v rozpore. Rozkvitnutá príroda nám pripomína Máriu ako kráľovnú celého sveta.

Tip pre domáci oltár: nazbierajme s deťmi v záhrade kytičku kvetov a prinesme ju ako obetu pred ikonu alebo sochu Panny Márie.

Jún – Najsvätejšie srdce Ježišovo: srdce symbolizuje celého človeka a predovšetkým je symbolom lásky. Úctou k Ježišovmu srdcu si pripomíname najmä jeho ľudskú prirodzenosť; fakt, že hoci bol Bohom, súčasne nás ako človek miloval úplne ľudským spôsobom. „Misionárkou“ tejto úcty bola najmä sv. Margita Mária Alacoque.

Tip pre domáci oltár: umiestnime doň obraz Božského srdca.

Júl – Najsvätejšia Kristova krv: súvisí so sviatkom Kristovho tela a krvi.

Tip pre domáci oltár: môžeme sa naučiť špeciálnu modlitbu alebo antifónu.

August – Nanebovzatie Panny Márie: tento veľký sviatok, ktorý je základom nádeje vo vzkriesenie tela, si pripomíname 15. augusta.

Tip pre domáci oltár: umiestnime doň obraz Panny Márie.

September – Sedembolestná Panna Mária: tento obraz Božej Matky je na Slovensku zvlášť obľúbený. Prostredníctvom uvažovania o bolestiach Panny Márie (Simeonovo proroctvo, útek do Egypta, hľadanie Ježiša v chráme, stretnutie s ním na Kalvárii, jeho ukrižovanie, snímanie z kríža a pochovanie) nás vedú k uvažovaniu o utrpení Krista, ale aj k zamysleniu nad hĺbkou ľudskej bolesti.

Tip pre domáci oltár: dôraz na modlitbu k Sedembolestnej Panne Márii, zameranie sa na jej obraz; cesta na mariánske pútnické miesto.

Október – modlitba ruženca/anjeli: oba tieto sviatky – Panny Márie ružencovej aj anjelov strážnych – si pripomíname hneď na začiatku mesiaca.

Tip pre domáci oltár: klaďme v tomto mesiaci väčší dôraz na modlitbu ruženca. Môžeme si súčasne čítať tie časti Sv. Písma, ktoré nám a našim deťom jednotlivé tajomstvá lepšie priblížia.

November – všetci svätí a duše verných zosnulých: november je tradične mesiacom modlitieb a spomínania na tých, ktorí nás predišli do večnosti. Veľa príležitostí na zdôraznenie tohto rozmeru našej viery nám ponúka aj Cirkev, no ľahko ich môžeme preniesť aj do prostredia našej rodiny.

Tip pre domáci oltár: spomeňme si na zosnulých prítomných buď počas návštevy cintorína, alebo umiestnime ich fotografie do nášho modlitbového kútika. Toto spomínanie má nielen duchovný, ale aj veľmi dôležitý rodinný rozmer: rozprávaním o zosnulých starých a prastarých rodičoch, priateľoch, známych a o zážitkoch s nimi budujeme v deťoch dôležitú kontinuitu rodinnej pamäte.

December – Nepoškvrnené počatie Panny Márie: samozrejme, december je mesiacom Vianoc, Narodenia Pána. Je však dôležité si pod nánosom vianočných tradícií uvedomiť ich skutočný zmysel: Slovo sa stalo telom, Boh sa stal človekom, čím definitívne posvätil dielo stvorenia. Potvrdenie „a bolo to veľmi dobré“ tak dostáva úplne nový rozmer. Spomedzi stvorenstva zvláštnym spôsobom vyčnieva Panna Mária, ktorá bola počatá ako nepoškvrnená dedičným hriechom.

Tip pre domáci oltár: na začiatku adventu pripravme malé jasličky, do ktorých neskôr vložíme narodeného Ježiška. K čomu nás bude inšpirovať pohľad na prázdne jasličky a Jozefa s Máriou, očakávajúcich narodenie Spasiteľa?

 

Rodina v Božom pláne

Boží plán pre nás je život v rodine. V rodine nielen vyrastáme a zakúšame ľudskú lásku a prijatie. Rodina je dôležitou skúsenosťou, vďaka ktorému dokážeme pochopiť a prijať aj jeho vzťah k nám: sme totiž jeho adoptívnymi deťmi a on je naším Otcom. Cirkev, v ktorej žijeme, je jednou veľkou rodinou.

Nech nám teda život v tejto rodine – spoločne s oslavou jej dôležitých dní a sviatkov – pomáha čoraz viac si uvedomovať jej hodnotu a byť hrdí na to, že do nej môžeme patriť!

 

Fotografia: pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno