Manželské prekážky 1: Kedy nás kňaz nemôže zosobášiť?

2
4239

Predmanželské skúmanie je fáza, ktorou začína bezprostredná príprava snúbencov na sobáš. Jedným z cieľov tohto skúmania je zistiť, či snúbencom, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, nestojí v ceste niečo, čo by mohlo prekaziť ich zámer. Prešetruje sa prítomnosť tzv. manželských prekážok. Čo sú to manželské prekážky? Aký je ich zmysel? Je možné ich nejakým spôsobom odstrániť? Na tieto otázky sa pokúsime nájsť odpoveď v nasledujúcom článku.

Kánonická prekážka značí, že daná osoba sa nachádza v stave právnej nespôsobilosti uzavrieť platné manželstvo. Jednoducho povedané, snúbenci sa nemôžu cirkevne zosobášiť. Existuje viacero delení manželských prekážok. Pre nás je však najdôležitejšie základné rozlišovanie na dve veľké kategórie.

Prekážky Božieho a cirkevného práva

Prvou skupinou manželských prekážok sú tie, ktoré vychádzajú zo samej prirodzenosti a viažu všetkých ľudí bez ohľadu na to, či patria do Katolíckej cirkvi alebo nie. Nazývame ich prekážkami Božieho práva. Znamená to, že ich „autorom“ je samotný Boh, ktorý ich vpísal do prirodzenosti človeka. Zaraďujeme sem tieto tri prekážky: impotencia, predchádzajúce platné manželstvo a pokrvenstvo v priamej línii.

Druhou veľkou skupinou sú prekážky cirkevného práva. Ako napovedá samotný názov, ich autorom je Cirkev a viažu iba tých, ktorí boli pokrstení alebo prijatí do Katolíckej cirkvi. Neboli však stanovené svojvoľne, práve naopak, majú svoj význam a zmysel. Ako neskôr uvidíme, každá z prekážok bola stanovená s ohľadom na dobro jednotlivca aj celku, predovšetkým v oblasti usporiadania vzájomných vzťahov.

Dišpenzácia

Existuje možnosť udeliť výnimku z poslušnosti cirkevnému zákonu. Túto skutočnosť nazývame dišpenzácia. Najčastejšie udeľuje dišpenz miestny ordinár (diecézny biskup). V závažnejších prípadoch je udeľujúcou autoritou Apoštolská stolica. Celá problematika dišpenzácie je značne široká, no pre naše potreby je najdôležitejšie vedieť, v ktorých prípadoch je možné udeliť dišpenz. Ak sa jedná o prekážku Božieho práva, od tejto nie je možné udeliť dišpenz nikdy. Ani Cirkev nemá moc oslobodiť od poriadku, ktorý stanovil Stvoriteľ v prirodzenosti človeka. Naopak, dišpenzovať je možné od prekážok cirkevného práva. V tomto prípade je sama Cirkev ich pôvodcom, a preto má moc oslobodiť spod ich záväznosti.

Je užitočné dodať, že predmanželské skúmanie spadá do kompetencie kňaza ako aj ostatných pastoračných pracovníkov, ktorí pripravujú pár na slávenie manželstva. Preto aj prípadné žiadosti o udelenie dišpenzu, ich skomponovanie a odoslanie má na starosti farár, starajúci sa o snúbencov. [1]

V nasledujúcich riadkoch si priblížime každú jednu z troch manželských prekážok Božieho práva.

Impotencia

Prekážka impotencie značí, že osoba nie je schopná pohlavného styku. Príčiny môžu byť rozličné. Rozlišujeme organickú a funkčnú impotenciu. V prvom prípade je dôvodom napr. absencia pohlavných orgánov, či ich dysfunkcia – v prípade ochrnutia a pod. Druhý prípad zahŕňa impotenciu, ktorá pramení z psychických príčin (napr. ako dôsledok sexuálneho zneužívania v minulosti). Môže sa jednať o impotenciu zo strany muža alebo ženy, alebo obidvoch. Aby bolo možné hovoriť o prekážke impotencie, musí byť predchádzajúca, čiže taká, ktorá existovala vo chvíli uzatvárania manželstva (nie až po jeho uzavretí). Ďalším atribútom je trvalý stav impotencie. Je to taká situácia, kedy nie je možné odstrániť ju, alebo ak áno, tak len nedovolenými alebo mimoriadnymi zásahmi. Nedovolený zásah je taký, ktorý protirečí kresťanskej morálke a mimoriadny je zase taký, ktorý je len ťažko dosiahnuteľný alebo ohrozuje zdravie či život osoby. [2] Táto prekážka sleduje ochranu práva osoby na manželstvo, a to na manželstvo ako bolo stanovené od prirodzenosti, zahŕňajúc v sebe aj sexuálne spojenie medzi manželmi.

Predchádzajúce manželstvo

Ďalšou prekážkou Božieho práva je predchádzajúce platné manželstvo. Ak je osoba viazaná platným manželským zväzkom (v prípade nepokrstených len civilným), nemôže uzatvoriť nový sobáš. Ani túto prekážku nemožno dišpenzovať, pretože je Božieho práva. Môže však zaniknúť, a to: smrťou manžela, rozlúčením nekonzumovaného manželstva, rozlúčením manželstva Pavlovým privilégiom, či vyhlásením nulity manželstva. Existencia tejto prekážky vyplýva z prirodzeného chápania manželstva ako výlučného spoločenstva medzi jedným mužom a jednou ženou. [3]

Pokrvenstvo v priamej línii

Treťou prekážkou Božieho práva je pokrvenstvo v priamej línii. Pokrvenstvo značí spoločných predkov, spoločnú krv. Znamená to, že nie je možný sobáš medzi pokrvnými príbuznými, a to vo všetkých stupňoch. Prvým stupňom je vzťah rodič-dieťa (matka a syn, otec a dcéra). Druhým stupňom je vzťah medzi starými rodičmi a vnukmi. V treťom stupni sa jedná o pokrvenstvo medzi prastarými rodičmi a pravnukmi. Väčšina autorov chápe ako prekážku Božieho práva tiež pokrvenstvo v bočnej línii druhého stupňa – tento vzťah existuje medzi pokrvnými súrodencami. Možno dodať, že tento princíp je prítomný už od nepamäti, či už v židovskej alebo rímskej spoločnosti a prevzala ho do svojho poriadku aj Cirkev. [4]

 

Nabudúce sa pozrieme bližšie na prekážky cirkevného práva.

 

[1] Porov. Kódex kánonického práva, kán. 1078; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico : commento giuridico-pastorale, č. 3851-3855.

[2] Porov. KKP, kán. 1084; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3882-3993a.

[3] Porov. KKP, kán. 1085; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3994-3908.

[4] Porov. KKP, kán. 1078, § 3; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3958-3965.

 

2 komentárov

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno