Tlačová správa: Na 22. konferencii Vyber si život 2021 opäť zaujímavá téma

0
80

Konferencia Vyber si život, ktorej hlavnou témou bola Farmácia a ochrana života, otvorila veľmi dôležité témy týkajúce sa ochrany života tentokrát na úrovni farmácie. 22. ročník odbornej konferencie otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, ktorá prevzala záštitu nad podujatím a na ktorej pôde sa konferencia aj uskutočnila.

“Uchopiť správne kontroverzné zóny, do ktorých v mnohých životných situáciách vstupuje lekárnická ale i lekárska prax, je veľmi dôležité. Rovnako dôležité je vytvoriť priestor na korektnú a odbornú argumentáciu,” predniesla Erika Jurinová.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann vo svojom úvodnom slove apelovala na vzájomnú podporu ochrany života a na ochranu jeho dôstojnosti. V súčasnosti toto ohrozenie nie je už len v podobe umelého ukončenie tehotenstva, ale prichádza i v mnohých iných podobách. “Je správne, aby sme všade tam, kde sa nachádzame, šírili pravdu o človeku, a tak bude naša spoločnosť slobodná a bude chrániť život,” dodáva M. Lexmann.

Prezident slovenskej lekárnickej komory, PharmDr. Ondrej Sukeľ, predniesol príspevok na tému Čierno-biely svet – alebo – čo od lekárnikov vlastne spoločnosť očakáva? Ide o konflikt vnímania lekárne ako zdravotníckeho zariadenia s vnímaním ako obchodnej prevádzky. “Lekárnik má byť integrálnou súčasťou zdravotnej starostlivosti s dôsledným využívaním jeho odbornych kompetencii,” upresňuje O. Sukeľ.

Ďalším prednášajúcim bol MUDr. Štefan Lukáč, ktorý pôsobí ako gynekológ v Nemecku. Téma “Potratová tabletka” v klinickej praxi obsiahla históriu liekov na potrat cez typy potratu, po rozdielny manažment umelého potratu (chirurgický, liekový) s dôrazom na medikamentózny postup. MUDr. Lukáč odmietol vykonávanie umelého potratu. O situácii zamĺknutého potratu uviedol, že ho spravidla nie je potrebné riešiť akútne, preto pacientkam v Nemecku dávajú priestor, aby sa samy rozhodli, či chcú vyčkať na spontánne vypudenie mŕtveho plodu, alebo preferujú lekársky zákrok. Lekárske ošetrenie zamĺknutého potratu je z medicínskeho hľadiska účinnejšie a znižuje riziko infekcie, pričom sa používa chirurgický aj medikamentózny postup. V Nemecku je tiež zaužívaná prax pochovávania všetkých potratených detí v spoločnom hrobe. “Aj spontánny potrat, ktorým si počas života prejde nemalá časť žien, je z medicínskeho hľadiska možné riešiť rôznymi spôsobmi. Je možné počkať na spontánne vypudenie, použiť lieky na vyvolanie kontrakcií maternice alebo uskutočniť chirurgickú evakuáciu dutiny maternice. Každý z postupov má svoje pre a proti, svoje riziká, ale aj výhody, a preto je potrebné sa s konkrétnou pacientkou porozprávať o jej preferenciách, o jednotlivých medicínskych možnostiach. Do rozhodovacieho procesu vstupuje aj mnoho vonkajších faktorov, ako sú rodina, sociálne zázemie, práca, ale aj vnútorné, osobné faktory, ako sú viera, osobné preferencie, rozumové a emocionálne spracovanie situácie. Podľa aktuálnych vedeckých štúdií sa skôr uprednostňuje medikamentózne riešenie situácie po spontánnom potrate, kvôli menším nežiaducim účinkom. V prípade neúspechu je nutný gynekologický zákrok (kyret). Pokiaľ nejde o osobitne upravené tabletky určené vyslovene na vyvolanie medikamentózneho (farmakologického) umelého potratu, nie je celkom správne označovať každú tabletku, ktorá obsahuje niektoré z týchto liečiv, ako potratovú. Na jednej strane, liečiv, ktorými by bolo možné uskutočniť umelý potrat, je viacej. Na druhej strane, aj liečivá, ktoré obsahuje vyslovene „potratová tabletka“, majú prospešné medicínske indikácie. Samozrejme, nesmú sa podávať ženám, ktoré by v danom čase mohli byť tehotné. Preto nie samotný medikament je zlý, ale úmysel a skutok, v ktorom sa tento medikament použije. Úmysel vedie nástroj k skutku,” vyjadril sa Š. Lukáč.

Poobedný blok otvoril so svojou prednáškou ThLic. Ján Viglaš: Výhrada vo svedomí – svedectvo morálnych hodnôt, inteligentného rozlišovania a kultivovaného dialógu. Na začiatku predstavil rôzne pohľady na svedomie – z hľadiska historického, filozofického i náboženského. “Človek nikdy nesmie konať proti svojmu svedomiu. Človek musí svoje svedomie neustále formovať, pretože hoci svedomie je najbližšou normou mravnosti, nie je najvyššou. Najvyššia (a objektívna) norma mravnosti je Boh. Konflikt prichádza vtedy, keď profesia zdravotníka je vystavená nátlaku urobiť niečo, čo sa protiví jeho svedomiu – napríklad zabiť (embryo, plod, pacienta) alebo zmrzačiť (priama sterilizácia),” vysvetľuje J. Viglaš, morálny teológ. Ďalej argumentoval, že pre štát, ktorý si chce zachovať sekulárny a pluralitný charakter, je výhodné mať uzavretú zmluvu o výhrade vo svedomí s cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami, pretože vďaka nej si dokáže vopred vyšpecifikovať sporné oblasti a dospieť k spoločným riešeniam, Zároveň je to pre Cirkev i štát príležitosť na inteligentné rozlišovanie a kultivovaný dialóg, ktorým kresťania môžu prispieť k spoločnému dobru spoločnosti a potvrdiť svoju kredibilitu.

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA, riaditeľka odboru zdravotníctva na ŽSK, predniesla príspevok s názvom Láskavo do života. Stručne informovala o aktuálnej pôrodnosti na úrovni Žilinského kraja, ktorý sa hrdí tým, že ešte stále nezaznamenáva významný pokles pôrodnosti. Súčasne poukazuje na zložitosť problematiky potratov štatistických dát a ich objektívneho vyhodnotenia a zároveň dôležitosť morálky a etiky pre právo výhrady vo svedomí zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v nemocniciach. Záverom plynule ukázala prerod pôrodníc z minulej do novej generácie a aktivity, ktorými prispieva k informovanosti o tom, ako zdravotníctvo napreduje.

Na záver vystúpila Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktorá s potešením konštatovala: “Už po 22-krát otvárame témy, snažíme sa pomenovať problémy a hľadáme riešenia ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti,” a dodáva, “posledné roky ukázali, že spoločnosť sa oveľa rýchlejšie vyvíja, ako sme na tieto zmeny pripravení. Spoločnosť je ovplyvnená novými technológiami a rozvinutými sociálnymi sieťami. Často sa nimi šíria lži a nenávistné prejavy. Prevládajú emócie, pod ktorými konáme skôr ako rozmýšľame. Hodnoty, ktoré žijeme, ovplyvňujú vzťahy naprieč generáciami. Pred nami je veľa tém, ktoré je potrebné otvárať a o ktorých je potrebné diskutovať, vytvárať si vlastný názor a osobný postoj. Toto je priestor na ďalšie roky konferencie Vyber si život.” 

 

Konferencia sa konala online, sledovalo ju niekoľko desiatok účastníkov, pričom jednotlivým rečníkom bolo možné položiť otázku prostredníctvom živého chatu. Ďakujeme neziskovej organizácii Áno pre život, ktoré bolo partnerom konferencie.

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno