Ich manželstvo bolelo. Ako sa k despotickým manželom správali sväté ženy?

0
917

Ako hovoriť, pristupovať a správať sa voči partnerovi, ktorý je ku mne nevrlý, vysmieva ma, ponižuje, opovrhuje mnou, správa sa ku mne ako k sluhovi alebo ma podvádza? Nie je jednoduché bojovať na mínovom poli, ani modliť sa, keď máme pocit, že Boh nás nepočuje. Nech sú nám inšpiráciou svedectvá svätej Moniky a svätej Rity, ktoré pretavili Evanjelium do praxe.

Patróni sviatostného manželstva

Svätí vôbec neboli v manželstvách dokonalí. Aj oni mali svoje slabosti. Veď byť slabým je ľudské. Ale ak ide o lásku, slová z Písma dokázali pretaviť do praxe ‒ do svojho vzťahu k manželovi, aj napriek jeho nečnostiam. Zázraky, ktoré zažili vo svojich manželstvách, by sa neudiali, ak by sa nesnažili žiť svätý život v súlade s Bohom. Ak by chceli svoje manželstvo zachraňovať vlastnými silami a meniť partnerov podľa seba, nikdy by nedosiahli zmenu.

Nebojme sa každú bolesť, situáciu, strach a nepokoj zveriť do rúk Bohu a úplne sa mu odovzdať. S útokmi Zlého sa dá bojovať len vtedy, ak sme Bohu verní a dovolíme mu postarať sa o všetko za nás.

Svätá Monika a jej vytrvalé modlitby

Svätú Moniku vychovávali rodičia veľmi prísne, odmala bola zvyknutá na to, že musí počúvať. Neskôr sa to odrazilo aj v jej manželstve. Keď dovŕšila 18 rokov, rodičia ju vydali za staršieho muža, ktorý bol pohan. Patricius, jej manžel, bol prchkej povahy. Kombinácia muža pohana a kresťansky založenej mladej ženy priam predurčila manželské problémy. Napriek mladému veku bola Monika vo viere veľmi vyspelá. Človek by očakával, že sa úplne zasvätí Bohu alebo sa stane manželkou bohabojného muža. Namiesto toho si vzala muža o 22 rokov staršieho, ktorý žil veľmi bohémskym životom. Už krátko po svadbe zistila, aká veľká duchovná priepasť je medzi nimi. Patricius bol nahnevaný, keď sa modlila alebo pomáhala chudobným a otrokom. Na každom kroku sa stretávala s mnohými prekážkami. Denne sa pasovala nielen s ťažkou manželovou povahou a neverou, ale aj nenávisťou a ohováraním z úst svokry, služobníctva a manželových mileniek. Do manželstva im postupne pribudli tri deti – Augustín, Navigio a Perpetua. Monikinou najväčšou duchovnou zbraňou a útechou bola modlitba a deti. Aj keď sa snažila deti vychovávať vo viere, problémy jej robil najmä Augustín, ktorý mal povahu po otcovi. Uvedomila si však, že slabosť a morálne nedostatky jej manžela vyplývajú z toho, že mu chýba Božia milosť na to, aby spoznal Evanjelium. Modlila sa s nádejou, aby mohol spoznať Boha. Monika vedela, že výčitky voči manželovi pre jeho nevery budú kontraproduktívne, a tak na jeho agresívne správanie odpovedala svojou pokorou a oddanosťou. Jej kresťanské čnosti pôsobili na Patriciovu dušu ako upokojujúci balzam. Neuvedomoval si, že jej poníženosť a láska ho priťahujú postupne bližšie k viere. Ako raz svätý Ján Chryzostom napísal vo svojej homílii: „Veriaca manželka zachráni svojho manžela tým, že uvedie Evanjelium do praxe.“ Práve tak získala svätá Monika nielen svojho manžela, ale aj svoju svokru. Okrem modlitieb sa svätá Monika zvykla aj postiť a Eucharistia bola jej denným pokrmom. Šestnásť rokov sa modlila za obrátenie svojho manžela a svokry, tridsať rokov za syna Augustína. Patricius zomrel len rok potom, čo uveril v Boha a dal sa pokrstiť. Svätá Monika je patrónkou vydatých žien, matiek a alkoholikov.

Svätá Rita – trpezlivá manželka a matka

Svätá Rita mala ťažký život. Ako mladá sa rozhodla vstúpiť do kláštora, no proti jej vôli ju vydali. Jej manžel Paolo Mancini nebol bohabojný a už vôbec nie spravodlivý. Pochádzal z rodu, ktorý žil dlhé roky v nepriateľstve s príbuzným rodom. Zapájal sa do bitiek, ale aj vrážd. Doma manželku ponižoval, ba aj zneužíval. Zmena u manžela prišla až po rokoch jej neustálych modlitieb, obiet, pokory a oddanosti manželskému sľubu. Aj keď jej manžel bol zavraždený, stihol sa pred smrťou obrátiť. Dostal od Boha milosť zmeniť svoj život a prežiť krásne chvíle s manželkou aspoň na krátky čas. Vražda manžela však nebola jediná ťažká rana v jej živote. Rozhodnutá odpustiť vrahom, snažila sa v tom duchu vychovať aj svojich dvoch synov. Nebolo však jednoduché žiť pod spoločenským tlakom, kde od Rity očakávali, že synov vychová tak, aby pomstili smrť svojho otca. Rozhodnutá urobiť pravý opak, prišla ďalšia rana, chlapci vážne ochoreli a zomreli. Opustená sa rozhodla vstúpiť do augustiniánskeho kláštora. Nebolo jej to dovolené kvôli hnevu nepriateľského rodu. Rita sa o pokoj medzi rodinami pričinila sama. Šla do rodiny svojho manžela a vyzvala ich zmieriť sa. Obidve rodiny podpísali písomnú dohodu, vďaka ktorej sa ju predstavená kláštora napokon rozhodla prijať. Svätá Rita z Cascie je patrónkou nemožných vecí a obzvlášť manželstiev v ťažkých a neriešiteľných situáciách či prípadov domáceho násilia.

Nech je Hymnus na lásku vaším vodítkom

Niet väčšej sily proti zlu vo svete, ako láska medzi mužom a ženou vo sviatostnom manželstve,“ hovorí Raymond Burke, americký kardinál. Čítame o nej aj v Hymne na lásku: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne…“ (1 Kor 13, 1-8) Tým je povedané všetko.

Modlime sa aj my za manželské páry, aby dostali dostatok milostí od Boha a usilovali sa tak byť pokornými, vernými a trpezlivými manželmi.

Zdroj fotka: www.pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno