Katechézy Jána Pavla II.: Humanae vitae a pravda o manželstve

0
963

Mnohí z nás máme v pamäti charizmatickú osobu Jána Pavla II. Menej známe je bohatstvo učenia, ktoré nám zanechal v témach venovaných rodine. Chceli by sme vám aspoň v základných črtách poodhaliť niečo z jeho pohľadu na povolanie k láske, ktorý neprestáva byť ani dnes svetlom pre manželský a rodinný život.

Keď bol Ján Pavol II ešte krakovským pomocným biskupom, vyjadril v jednom zo svojich článkov zaujímavý paradox: aj keď sa od manželov na ich životnej ceste požaduje veľmi veľa námah, ich cesta často nenachádza patričné ocenenie. Pritom manželstvo ponúka jedinečnú možnosť byť cestou k svätosti. Ak tá spočíva v dokonalosti v Láske a základom manželstva je vzťah dvoch osôb postavený na vzájomnej láske, nie je ničím menším ako pozvaním ku kresťanskej dokonalosti.

Keď bol Karol Wojtyla zvolený za pápeža, mal za sebou bohaté pastoračné skúsenosti v spoločenstve rodín Srodowisko (Prostredie). Medzi rodinami – priateľmi spoznával ich radosti aj problémy. Ako kňaz, filozof a teológ nám nechal ako dedičstvo viacero dokumentov venovaných téme manželskej lásky. Medzi nimi vynikajú Láska a zodpovednosťPred zlatníctvom, obe diela z roku 1960 sa venujú ľudskej láske: jedna ako filozofický text a druhá ako dramatická meditácia.

Nie je ničím nezvyčajným, keď krakovský kardinál, ktorý bol horlivým zástancom a propagátorom encykliky Pavla VI. Humanae vitae venovanej manželskej láske, krátko po zvolení za pápeža, zvolá biskupskú synódu o rodine, po ktorej publikuje exhortáciu Familiaris consortio, ktorá si vyslúžila pomenovanie kompendium povolania rodiny. Rodine sa venuje aj v mnohých iných dokumentoch, napríklad v Liste rodinám či v exhortácii o dôstojnosti ženy Mulieris dignitatem.

Osobitné miesto však patrí Katechézam o ľudskej láske podľa Božieho plánu, ktorými sprevádzal Cirkev počas stredajších katechéz s malými prestávkami od roku 1979 až do roku 1984. Katechézy, ktoré možno považovať za rozvinutný komentár k učeniu už spomínanej encykliky Humanae Vitae, sú známe aj ako Teológia tela. Toto slovné spojenie používa sám Ján Pavol II. s cieľom objasniť podstatu sviatosti manželstva a ľudskej lásky. To nie je možné, ak nepochopíme, čo hovorí Božie Zjavenie o zmysle ľudského tela.

Ľudské telo nie je väznením duše, ako si ešte aj dnes myslia mnohí nasledovníci filozofa Platóna. Som telo. Stopercentným dôkazom toho, že Boh v pláne spásy ráta s telom, je, že Boží Syn sa stal človekom: „Slovo sa stalo telom“. Osláveným vzkrieseným telom nám Kristus jasne odkázal, že naše telo má pre Boha veľkú hodnotu.

Hovorenie o ľudskej láske a o tele nás privádza k ľudskej sexualite. Tá nie je iba akýmsi doplnkom či chybou v programe, ktorá sa vymkla Stvoriteľovi z rúk a komplikuje nám život. Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu a sexualita hovorí o povolaní k láske. Sexualita a ľudská láska sú súčasťou Božieho plánu pre človeka. Ak je Boh jeden v Trojici, tak práve v spoločenstve osôb môže človek naplno žiť Boží obraz v sebe. Iba v úplnom dare seba samého môže nájsť človek zmysel svojho života (porovnaj: Gaudium et spes, 24). Povolanie milovať je pre každého človeka. Vieme však, že to nie je ľahké. Aby muž a žena mohli žiť naplno svoju lásku, ktorej vyvrcholením je darovanie nového života, Boh nám daroval sviatosť manželstva.

V šiestich krátkych článkoch sa snažíme uviesť do bohatého učenia Jána Pavla II. o ľudskej láske. Prvé tri články zodpovedajú pohľadu na počiatok, na vykúpenie srdca a na cieľ, ktorým je zmŕtvychvstanie. Ďalšie dva sa zamerajú na samotnú sviatosť manželstva a napokon posledný vyvrcholí komentárom učenia encykliky Humanae vitae. Na tomto malom priestore nemôžme urobiť viac ako ponúknuť malú ochutnávku bohatstva, ktoré nám ponúka učenie blahoslaveného Jána Pavla II. venované manželstvu a rodine. Preto ponúkame zoznam literatúry, v ktorej je možné dozvedieť sa viac. Sú v ňom ako preklady katechéz v češtine a slovenčine, preklady ostatných spomenutých dokumentov v slovenčine a tiež niektoré knihy, ktoré poslúžia ako bohatý úvod do teológie manželstva a rodiny Jána Pavla II.

 

Odporúčaná literatúra

Jan Pavel II, Teologie těla. Katecheze Jana Pavla II o lidské lásce podle Božího plánu, Paulínky, Praha 20124. Veľmi kvalitný preklad z oficiálneho talianskeho textu, s poznámkami, štruktúrovaný podľa katechéz.

Ján Pavol II: Ako muža a ženu ich stvoril. Metodické centrum, Bratislava 2007. Slovenský preklad katechéz vychádza z pôvodného rukopisu Karola Wojtyłu v poľštine, má teda štruktúru, akú mu dal kardinál pred svojím zvolením za pápeža.

Ján Pavol II: Apoštolská exhortácia Familiaris consortio, 1981, slovenský preklad je z roku 1993. Dôležitý text, ktorý zhŕňa učenie o rodine a manželstve.

Ján Pavol II: Apoštolský list Mulieris dignitatem. O dôstojnosti a povolaní ženy, 1988, slovenský preklad 1991.

Pavol VI: Encyklika Humanae vitae, 1968, slovenský preklad 1993.

Benedikt XVI: Encyklika Deus Caritas Est, 2005. Hneď prvá encyklika Benedikta XVI. je venovaná láske a ponúka svetlo, ktoré si nemožno nechať újsť. Objasňuje napríklad vzťah medzi láskou – erosom a láskou – agapé.

  1. Wojtyła, Láska a zodpovenosť, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 2003. Filozofické dielo venované ľudskej láske.
  2. Anderson, J. Granados, Povolaní milovať, Redemptoristi – SMN, Bratislava 2014. Vynikajúci a kvalifikovaný úvod do teológie tela a lásky, ktorý číta učenie Jána Pavla II. vo svetle reflexie, ktorú spustilo jeho učenie. Napísaná profesormi Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny, ktorý on sám založil v deň atentátu v roku 1981, reflektuje aj učenie Benedikta XVI podané v Deus Caritas Est.
  3. E. May, Theology of the Body in Context. Genesis and Growth, Pauline, Boston 2010.