Ochrana osobných údajov podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z

Ochrana osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom newslettra alebo návštevníkom webovej stránky, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správcom?

Sme občianske združenie Slovenská asociácia kresťanských rodín (SAKRO, o.z.), IČO 42360391, so sídlom Družstevná 10, 90028 Ivanka pri Dunaji. Štatutárnym zástupcom je ThLic. Andrea Mikolášiková. Prevádzkujeme webový magazín a eshop na adrese: www.zastolom.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú  osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete v priebehu spracovania dát obrátiť, sme Vám k dispozícii na emailovej adrese info@zastolom.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
 • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania  osobných údajov,
 • umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zasielanie informácií o objednávke, fakturácia, dodanie tovaru).
 • vedenie účtovníctva
  Ak ste naším zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. IČO a IČ DPH) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing – zasielanie newslettrov
  Vaše osobné údaje (e-mailová adresa) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie informácií o novinkách z nášho magazínu a eshopu. Newslettre Vám zasielame len na základe Vášho súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho linku v každom zaslanom newslettri.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie.

 

Cookies

Pri prehliadaní webových stránok www.zastolom.sk zaznamenávame vašu IP adresu, časový interval strávený na stránke a to, z ktorej stránky prichádzate. Cookies používame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo vďaka tomu môžeme ponúknuť lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy SAKRO nepoužívalo a ani v budúcnosti nebudú spracúvané na tento účel.

Naše webové stránky sa dajú prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú okrem členov redakcie Zastolom prístup administrátor webstránky, ktorý je našim spolupracovníkom, ďalej naši spolupracovníci na sklade, a účtovníčka, ktorá nám pomáha s vedením účtovníctva. Spolupracovníci na sklade spracovávajú len osobné údaje zákazníkov potrebné pre balenie a expedovanie objednávok. Účtovníčka spracováva len osobné údaje zákazníkov eshopu v miere potrebnej pre evidenciu faktúr a priradenie platieb.

Aby sme Vám mohli doručiť Vami objednaný tovar, Vaše osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu len spoločnostiam, ktoré majú oprávnenie poskytovať kuriérske služby a doručovanie zásielok (spolupracujeme najmä s firmou Slovak Parcel Service, a v obmedzenej miere so Slovenskou poštou).

Uisťujeme vás, že administrátor webstránky, spolupracovníci na sklade a účtovníčka, ktorí budú spracúvať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané/poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie, ktoré vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my, a na dané spracovanie sa špecializujú.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
WordPress a Mailpoet
Superfaktura
Facebook
Instagram
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takomto prípade budeme pri výbere klásť na spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na nás samých.

Poskytnutie dát mimo Európskej únie

Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať výlučne na území Európskej únie. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja, prostredníctvom technických a organizačných opatrení, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov:

 • zabezpečeným prístupom do pracovných počítačov (zabezpečené heslom);
 • zabezpečeným prístupom do pracovných telefónov (zabezpečené heslom);
 • zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom);
 • zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozosielanie (zabezpečené menom a heslom);
 • zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom);
 • šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https);
 • pravidelnou aktualizáciou softwaru;
 • bezpečne uzamknutým skladom (zabezpečené uzamykateľnými dverami).

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosíme, kontaktujte nás na info@zastolom.sk.
 • právo na informácie (plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracúvania osobných údajov);
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR (máte právo získať potvrdenie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo, v lehote do 30 dní od podania žiadosti);
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov a a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, v lehote do 15 dní od podania žiadosti;
 • právo na vymazanie (tzv. právo na zabudnutie) osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, v lehote 15 dní od podania žiadosti. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení zmazania Vás budeme informovať na e-mail;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR (obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania);
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;
 • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka podľa čl. 21 GDPR;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť;
 • odhlásenie zo zasielania newslettrov stlačením odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši kolegovia a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predošlú Ochranu osobných údajov.
.
ThLic. Andrea Mikolášiková, štatutár SAKRO, o.z.
Aktualizované dňa 1.10.2020: zmena sídla občianskeho združenia.