Úskalia asistovanej reprodukcie

4
4000

Jedno známe slovenské príslovie hovorí, že dobrá rada môže mať cenu zlata. Aké protichodné však môžu byť rady tých, ktorým je zverená do rúk starostlivosť o zdravie…

 

Reklama na plnenie snov

Na jednom známom bratislavskom nákupnom centre visí už dlhý čas reklamný pútač monumentálnych rozmerov. Vyobrazená je na ňom krásna tvárička spiaceho dieťatka na snehobielom pozadí. „Splňte si svoj sen! Už pätnásť rokov sme tu pre vás!“ Nasleduje už len rok, logo a odkaz na webovú stránku istého centra. Tým splneným snom nie sú v tomto prípade dokonale čisté posteľné obliečky, vybielené vďaka technológii a chemickému zloženiu nového pracieho prášku, ani najnovšie módne trendy odievania našich najmenších. Mnohí návštevníci, vstupujúci do tohto komerčného stánku, vôbec netušia, že na tomto mieste ponúka svoje služby neplodným párom súkromné zdravotnícke zariadenie, špecializované na vykonávanie umelého oplodnenia.

 

Príčiny neplodnosti

Za neplodný považuje medicína pár, ktorý nie je schopný počať dieťa po roku nechráneného pohlavného styku. V súčasnosti neplodnosť nepredstavuje iba okrajový problém, ale jej výskyt v populácii sa v rozvinutých krajinách pohybuje okolo 3,5 – 16,7 %, v tých menej rozvinutých krajinách v intervale 6,9 – 9,3 %. V Európe je neplodný každý piaty partnerský vzťah a na Slovensku má s plodnosťou problém takmer 15 % manželstiev (dostupné na: http://www.sme.sk/c/6732612/na-slovensku-je-neplodna-takmer-patina-parov.html).

Nevhodná strava, extrémne diéty, alkohol, fajčenie, prekonané ochorenia, vplyvy vonkajšieho prostredia, stres a mnohé ďalšie faktory môžu spôsobiť a spolu sa podieľať na vzniku neplodnosti. V minulosti to bola skôr žena, ktorej sa prisudzoval hlavný podiel viny na vzniku bezdetného manželstva, a v prípade problémov s otehotnením vyhľadávala lekársku pomoc ako prvá. Anovulácia, cervikálna neplodnosť, nepriechodnosť vajíčkovodov, maternicové zrasty či vrodené anomálie pohlavných orgánov sú najčastejšou príčinou neplodnosti u ženy. Mužskú neplodnosť spôsobuje najčastejšie porucha tvorby spermií, alebo problém spočíva v ich nevyhovujúcom počte, morfologických zmenách, alebo sa príčina nachádza na úrovni transportu spermií.

 

Dom bez detí je ako zvon bez srdca

Každý pár túžiaci po dieťatku prežíva osobnú drámu. Neschopnosť počať dieťa prirodzeným spôsobom sprevádza vnútorná bolesť, pocit osobného zlyhania i pocit viny. Nechcená neplodnosť tak prináša utrpenie, veľkú záťaž a býva jednou z najťažších skúšok vzájomného vzťahu.

Súčasná medicína ponúka v riešení problému neplodnosti dve cesty: jednu predstavuje taký prístup, ktorý hľadá skutočné príčiny neplodnosti, usiluje sa o ich odstránenie a snaží sa ich ovplyvniť, tzv. etiologická liečba; druhú cestu predstavuje umelé oplodnenie (asistovaná reprodukcia), ktoré sa snaží dosiahnuť počatie dieťaťa tým, že obchádza príčiny neplodnosti.

 

Metódy asistovanej reprodukcie

Často sa neplodnému páru ponúka práve druhá cesta ako rýchle a jediné možné riešenie ich problémov. Názvom asistovaná reprodukcia (angl. assisted reproduction, ďalej AR) sa označuje medicínsky zásah ovplyvňujúci ľudskú reprodukciu, pri ktorom dochádza k manipulácii s ľudskými pohlavnými bunkami (spermiami a vajíčkom) a ľudským zárodkom (embryom). Metódy AR sa vyvinuli na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia. Zahŕňajú také farmakologické postupy, chirurgické techniky a intervencie, ktoré uľahčujú priebeh fyziologických generatívnych procesov, alebo ich dokonca celkom nahrádzajú. Najpoužívanejšou technikou AR je tzv. metóda IVF-ET (angl. in vitro fertilization and embryo transfer), ktorú v jednotlivých krokoch reprezentuje sled viacerých úkonov. Patrí k nim hormonálna stimulácia vaječníkov, odber vajíčok, odber spermií, vykonanie vlastného mimotelového oplodnenia v laboratóriu, preskúmanie zdravotného stavu embrya, či nevykazuje znaky niektorého zo sledovaných ochorení, t. j. vykonanie tzv. predimplantačnej genetickej diagnostiky. Ďalšie kroky spočívajú vo výbere „najlepších“ embryí (selekcia), ich prenos (transfer) do maternice a sledovanie (monitoring) očakávaného tehotenstva. Nadbytočné embryá sa zmrazia a uchovávajú na ďalšie použitie pri predchádzajúcom neúspechu, alebo sa – v prípade vykazovania nevyhovujúcej kvality – likvidujú. Ak sa použijú spermie a vajíčka manželov (alebo páru), hovoríme o homológnej asistovanej reprodukcii. Ak sa v procese oplodnenia použijú gaméty darcu/darkyne, ide o heterológnu asistovanú reprodukciu. Ak v procese umelého oplodnenia padne rozhodnutie použiť metódu ICSI (angl. intracytoplasmic sperm injection), vytvára laborant embryo tak, že injikuje spermiu priamo do vajíčka.

 

Konať správne nielen po odbornej, ale i etickej stránke

Túžba rodičov po dieťati je často taká silná, že nevenujú dostatočnú pozornosť celému kontextu procesu umelého oplodnenia. Nevedia, neinformujú sa, alebo nevnímajú problematickosť jeho jednotlivých krokov. Etické problémy v asistovanej reprodukcii sú z verejného priestoru vytesňované a ostávajú nepovšimnuté. Ide napríklad o nadpočetné embryá, zmrazovanie a rozmrazovanie embryí, elimináciu embryí z dôvodu nevyhovujúcej kvality, likvidáciu embryí pri vyprázdňovaní depozitárov, ich používanie na výskumné účely, otázka „redukcie“ tehotenstva, predimplantačná genetická diagnostika, ďalej využívanie oocytov, spermií a embryí od darcov. Aktuálne sa vynárajú ďalšie, ako napríklad problém náhradného materstva, procedúry, pri ktorej žena na základe predchádzajúceho dohovoru prijme do tela cudzie ľudské pohlavné bunky alebo cudzie embryo s cieľom vynosiť dieťa a následne ho po pôrode odovzdať „zazmluvnenému“ páru.

K riešeniu neplodnosti musí manželský pár pristupovať nanajvýš zodpovedne. Znamená to uvedomovať si možné dôsledky medicínske, psychické, sociálne, právne a neopomenúť etickú stránku ponúkajúcich sa postupov. S informáciami, v čom umelé oplodnenie spočíva, by mali byť oboznámení nielen tí, ktorých sa problém bezprostredne dotýka, ale mali by patriť k poznatkom, ktoré sú súčasťou všeobecnej vedomostnej výbavy dospelého jedinca.

 

Manželská neplodnosť a jej riešenie v dokumentoch Katolíckej cirkvi

Túžba po vlastnom dieťati je sama osebe dobrá. Inštrukcia Dignitatis personae (dostupné na: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/instrukcia-dignitatis-personae) zdôrazňuje, že ani takúto silnú túžbu nemožno uprednostniť pred dôstojnosťou ľudského života. Katolícka cirkev uznáva oprávnenosť tejto nenaplnenej túžby manželov a má pre nich porozumenie. Upozorňuje však, že z morálneho hľadiska nikoho neoprávňuje akceptovať a využívať mravne neprijateľné prostriedky na jej naplnenie. V liečbe neplodnosti dovoľuje akceptovať iba také zásahy, ktoré sú zamerané na odstránenie prekážok a ktorých cieľom je navodiť stav, ktorý povedie k prirodzenej plodnosti. Dokument Donum vitae (dostupné na: http://kebrle.cz/katdocs/DonumVitae.htm) pripomína, že použité technické metódy musia rešpektovať tri dobrá: právo na život a fyzickú integritu od počatia po prirodzenú smrť; zachovať manželskú jednotu a rešpektovať špecifické hodnoty ľudskej sexuality, kde splodenie ľudskej bytosti je ovocím osobitného úkonu manželskej lásky. Odmieta všetky techniky heterológneho umelého oplodnenia a techniky homológneho umelého oplodnenia, ktoré nahrádzajú manželský úkon (Teologická komisia KBS: Vyhlásenie k problému umelého oplodnenia, 2001; Subkomisia pre bioetiku KBS: Vyhlásenie k problému oplodnenia v skúmavke, 1999) (dostupné na: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie biskupov-slovenska/c/vyhlasenie-k-problemu-umeleho-oplodnenia; http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie biskupov-slovenska/c/vyhlasenie-komisie-pre-otazky-bioetiky-kbs-k-problemu-oplodnenia-v-skumavke). Cirkev dáva jasné stanoviská k niektorým ďalším problémom, napríklad k darovaniu ľudských pohlavných buniek (Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS o „darcovstve“ pohlavných buniek) (dostupné na: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie biskupov-slovenska/c/stanovisko-subkomisie-o-darcovstve-pohlavnych buniek). Najnovšie zverejnila v novembri 2014 Subkomisia pre bioetiku stanovisko k niektorým etickým aspektom tzv. náhradného materstva (dostupné na: http://www.kbs.sk/pdf/KBS/KBS2014Surrogate.pdf).

Keď Cirkev posudzuje etickú hodnotu medicínskeho bádania, nezasahuje do oblasti, ktorá patrí lekárskej vede. Upozorňuje však všetkých zainteresovaných na etickú a morálnu zodpovednosť ich konania. Pripomína, že „etická hodnota biomedicínskych vied sa meria tak vzhľadom na bezpodmienečný rešpekt každej ľudskej bytosti, ako aj vzhľadom na špecifickosť úkonu, ktorým sa ľudský život odovzdáva. Patrí k poslaniu magistéria Cirkvi vyjadriť sa a pomáhať formovať svedomie autentickým vyučovaním pravdy a zároveň autoritatívne vyhlásiť a potvrdiť princípy morálneho poriadku, ktoré pramenia zo samotnej ľudskej prirodzenosti“ (Dignitatis personae) (dostupné na: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/instrukcia-dignitatis-personae).

Na dieťa nie je možné si uplatňovať nárok. Zaobchádzať s dieťaťom ako s produktom možných medicínskych a biotechnologických postupov by znamenalo redukovať ho na predmet, komoditu, a nie rozmýšľať o ňom ako o osobe, ktorej prináleží ľudská dôstojnosť.

 

Metódy liečby neplodnosti rešpektujúce ľudskú dôstojnosť

Odmietnuť metódy AR sa kresťanskí manželia nemusia zdráhať, pretože okrem etických výhrad je aj ich úspešnosť nízka. Lepšie výsledky je možné dosiahnuť aj inak. V súčasnosti má medicína k dispozícii moderné metódy, ktoré dôsledne hľadajú príčinu neplodnosti, rešpektujú ľudskú dôstojnosť, intimitu a jedinečnosť manželského aktu, ktoré sú založené na rešpektovaní a podpore prirodzenej plodnosti páru a ktoré nezaťažujú zdravie telesné ani psychické.

Patrí k nim metóda NAPROHELP (dostupné na: http://www.cenap.cz/neplodnost-naprohelp.php), ktorá sa zameriava na spoločnú plodnosť páru. Predstavuje komplexné riešenie problému, vylučujúc manipuláciu s ľudskými pohlavnými bunkami a embryami, a bez umelého oplodnenia. Základ metódy spočíva v porozumení prirodzenej plodnosti páru pomocou symptotermálnej metódy (ďalej STM) a v rešpektovaní poznatkov, predovšetkým v poznaní reálneho priebehu ovulácie. Vyšetrenia sú exaktne datované, viazané na príslušné dni cyklu a uskutočňujú sa v súlade s informáciami získanými pomocou STM. Hormonálna liečba sa nasadí zásadne v súlade so skutočne prebiehajúcou ovuláciou, a nie paušálne. V prípade potreby kooperujú na liečbe ďalší odborníci (endokrinológ, urológ, imunológ) a na podporu plodnosti využíva i osvedčené potravinové doplnky.

Metóda FertilityCare (dostupné na: http://www.plodar.sk) a NaProTechnology (dostupné na: http://www-naprotechnology.com/) spája dovedna dve oblasti: FertilityCare, ktorá učí poznávať prirodzenú ľudskú plodnosť (využíva Creightonský model – systém starostlivosti o plodnosť – vychádzajúci z Billingsovej ovulačnej metódy)  a tieto poznatky využíva pri plánovaní rodičovstva a NaProTechnology, prirodzené reprodukčné techniky, ktoré predstavujú moderný a efektívny medicínsky prístup riešenia. Ich cieľom je pomocou správne načasovaných diagnostických testov odhaliť podstatu a príčinu zdravotných problémov a následne liečiť tak, aby mohlo dôjsť k prirodzenému počatiu. Využíva prácu celého tímu medicínskych odborníkov. Čo sa týka finančnej stránky, okrem osobných konzultácií s lekárom náklady plne hradí zdravotná poisťovňa poistenca. Na Slovensku (dostupné na: http://www.alphamedical.sk/files/output/invitro/invitro04/index.html#114/z) pribúda počet odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú, ako i záujem neplodných párov o túto metódu.

Metódy NAPROHELP i NaProTechnology nesľubujú „zázraky na počkanie a nemožné do troch dní“. Naopak, vyžadujú trpezlivosť a spoluprácu. Ich ekonomická náročnosť je však podstatne nižšia (pri výsledkoch porovnateľných s IVF), čo je fakt, ktorý mal už dávno vzbudiť pozornosť na príslušných kompetentných miestach. Jednu z odpovedí na otázku, prečo sa tak doposiaľ nedeje, evokuje i vyššie spomínaná reklama, umiestnená na čelnej stene známeho bratislavského komerčného centra…

 

4 komentárov

 1. Opravdu smysluplným řešením nechtěné neplodnosti je NAPROHELP http://www.cenap.cz/neplodnost-naprohelp.php. Zásadně je založeno na úctě ke zdraví ženy, počatého dítěte a celého rodičovského páru. I proto se v rámci NAPROHELP zásadně nepoužívá stimulace ovulace, veškerá léčba je v souladu s tím, co ukazuje STM (symptotermální metoda) a od počátku se věnujeme i podpoře plodnosti muže. NAPROHELP je i prevencí nechtěné neplodnosti a spontánním potratům – využívají se taková stravovací a režimová opatření, která zaručují dobrou prekoncepci, tedy obohacení organismu potřebnými vitamíny a minerálními látkami.
  Manžele využívající NAPROHELP jasně vědí, kd došlo k početí dítěte a tedy dobře znají pravděpodobný termín porodu.

 2. Myslim si, ze takyto clanok moze napisat len niekto, kto roky necakal na dieta a nevie si predstavit, ake to je ked ubiehaju mesiace a neskor roky bez toho aby zena otehotnela, resp. donosila dieta.
  Urcite treba hladat rozne moznosti, no vela v tomto clanku je aj nepravdy a klamu. Osobne si myslim, ze centra na asistovanu reprodukciu su jeden velmi dobry biznis, no na druhej strane, vela ludom prave len vdaka nim sa naplnil zmysel zivota.
  A napisat, ze ludia ktori tam idu, ze vlastne ani nevedia kam vstupuju… Prosim Vas… Nerobte z ludi hlupakov… Ved kto sa niekam (a vlastne ani nevie kam????) objedna iba tak, na zaklade pekneho
  plagatiku… Zvlast ked k navsteve takehoto centra potrebujete odporucenie od svojho lekara…
  Nepodporujem tieto centra, no tento Vas clanok je skutocne mimo reality…

 3. Článok je veľmi pekne napísaný. Pravdivo pomenúva problematické oblasti oplodnenia v skúmavke, kde sa s dieťaťom zaobchádza ako s tovarom. Je vyrábané na objednávku, vzniká mimo manželského objatia, cena za tento úkon je cca 1000 eur. Akokoľvek dlho sú manželia bezdetní, neexistuje právo na dieťa. S manželom sme čakali 7 rokov na naše prvé bábätko. Umelé oplodnenie by som v žiadnom prípade nepodstúpila. Navyše, jeho úspešnosť je nízka. Prečo má pre život 1 dieťaťa zomrieť, alebo byť zmrazených 9 jeho súrodencov?
  Páči sa mi tiež, že v článku okrem pomenovania problematických oblastí ponúkajú aj prijateľné konkrétne riešenia.

 4. Prečo má pre život 1 dieťaťa zomrieť, alebo byť zmrazených 9 jeho súrodencov? To je klamstvo, ved sa da ist na Nativny cyklus a tam sa odoberie iba prirodzene vytvorene vajicko a oplodni. Takze vobec nic sa nemrazi. A hovorit o nizkej uspesnosti? Ta zavisi od typu oplodnenia ktore sa pouzije. A aj ked je oplodnene vajicko v maternici, stale je to boh, ktory rozhoduje o tom ci prezije..
  Vyzera to, akoby ste radsej nechali ludi nech sa dalej trapia a cas uteka a cas je hlavny problem v plodnosti… Myslim ze 1/1000 zien je neplodna do 30 rokov a 1/100 do 40 rokov..

  Samozrejme je vela veci, co by mohol poriesit a odporucit dobry gynekolog, ale .. takze niektore spominane rady su fajn a mozu pomoct.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno