Tri úrady muža, časť druhá: OTEC AKO KŇAZ

0
568

Pokračujúc v pohľade na tri munera, tri úrady otcovstva, ktoré nám boli odhalené v živote a službe Ježiša Krista, sa dnes sústredíme na munus sanctificandi – otcovu povinnosť posväcovať svoju rodinu.

Ježišovo kňazstvo

Predtým, ako by sme mohli porozumieť tomu, ako sa otec v rodine správa ako kňaz, je dôležité, aby sme najskôr pochopili Ježišovo veľkňazstvo. Ako každý kňaz, Ježiš stojí medzi Bohom a človekom, ponúkajúc obetu na zadosťučinenie za hriechy ľudí. Na Kristovom kňazstve je však unikátne to, že obetou, ktorú ponúka, nie je nič iné než on sám. Na kríži a vo sv. omši je Ježiš ako kňazom tak i obetou, tým, ktorý ponúka ako aj tým, ktorý sa ponúka. Žiaden iný kňaz toto o sebe povedať nemôže.

Ale prečo vôbec potrebuje Ježiš ponúkať samého seba? Kvôli hriechu. Stačí len letmý pohľad na ľudskú skúsenosť, aby sme si uvedomili, že ľudstvo má s hriechom problém. Rodíme sa zlomení a inklinujeme ku zlu. Bez Božej milosti nedokážeme nikdy nič dobré spraviť. Každá ľudská bytosť toto do určitej miery vie a veľká časť ľudských dejín sa dá opísať ako snaha zbaviť sa hriechov.

Kvôli nášmu hriešnemu stavu potrebujeme kňaza, aby vykonal to, čo my nemôžeme – aby obetoval dostačujúcu obeť na odčinenie našich hriechov. Presne toto pre nás spravil Ježiš na kríži a robí tak i naďalej v každej sv. omši. Skrze Kristovu obeť, v ktorej obetuje samého seba, môžeme dosiahnuť posvätenie, odpustenie a nakoniec i spásu.

Otec ako kňaz

Doteraz ste si možno mysleli: „To je pekná teológia, ale čo presne to má do činenia s otcovstvom?”

To je dobrá otázka. Odpoveďou na ňu je, že ako otcovia sme povolaní napodobňovať Ježiša Krista ponúkaním modlitieb a obetí za naše rodiny. Sme povolaní usilovať sa o ich posväcovanie tým, že im budeme milujúco a obetavo slúžiť – práve tak ako nás svojou obetou zachraňuje a posväcuje Ježiš.

Z praktického hľadiska má táto obetavá služba otcovstva tri formy: modlitbu, obetu a svedectvo.

  1. Modlitba – Po prvé, musíme sa modliť za svoje rodiny prosiac Boha, aby ich urobil svätými a Jemu milými. Koľko povolaní sa zrodilo, koľko svätých je a bolo na svete vďaka modlitbám svätých a milujúcich otcov? To vie len Boh. Faktom však je, že z veľkej časti sa povolanie sv. Jána Pavla II pripisuje tomu, že sa budil uprostred noci a videl svojho otca v hlbokej modlitbe.
  2. Obeta – Podruhé, mali by sme ponúkať obety za posväcovanie a spásu našich rodín. Ako som už napísal, obeta dáva energiu, váhu a silu našim modlitbám. Vynechať jedno jedlo alebo odoprieť si dezert skutočne nie je také ťažké, no môže to priniesť ovocie v duchovnom živote tvojej manželky a detí, ktoré pretrvá.
  3. Svedectvo – Nakoniec, to, ako žiješ svoju katolícku vieru bude mať trvalý účinok na tvoje deti. Ak si vo svojom duchovnom živote lenivý, ak si myslíš, že futbal je dôležitejší ako účasť na sv. omši, alebo ak zle zaobchádzaš s druhými, tvoje deti to bude učiť, že Boh nie je až taký dôležitý. Samozrejme, verne žiť život v katolíckom duchu nie je ľahké a vyžaduje si to od nás veľa. Preto primárnou obetou, ktorú ako otec musíš prijať, je to, že budeš brať svoj duchovný život vážne, nasledujúc Krista celým svojím srdcom.

Záver

Skrze obeť samého seba nám Ježiš dáva život. Ako otcovia tiež môžeme našim rodinám dávať život a duchovné zdravie, hoci nepriamym spôsobom – prostredníctvom našich modlitieb a obetí. Najviac zo všetkého im však môžeme ponúknuť obetavý príklad dobre prežitého života.

 

http://www.catholicgentleman.net/2014/07/the-three-munera-part-2-the-father-as-priest/

Preklad: Soňa Záňová