Prvá konferencia o výchove a vzdelávaní detí, ktorej sa zúčastnilo viac mužov ako žien

0
529

V Bratislave sa minulú sobotu konala konferencia AKÝ OTEC, TAKÝ SYN, venovaná otcovstvu, výchove a vzdelávaniu chlapcov. Z celkového počtu viac ako 240 účastníkov sa jej zúčastnilo takmer 70% mužov. Je možné, že sa tak stala prvou konferenciu o výchove a vzdelávaní detí, s prevažnou účasťou mužov.

Prednášajúci odborníci, hovorili napríklad o úlohe otcov v dnešnom svete, venovali sa rozdielom vo vývoji psychiky a v správaní chlapcov a dievčat, upozornili na to, ako tieto rozdiely ovplyvňujú prístupy vo výchove oboch pohlaví. S tým veľmi úzko súvisí aj téma postavenia chlapcov v slovenskom školskom systéme, kde veľmi silno chýbajú mužské vzory.

Konferenciu otvárala psychologička a koučka Silvia Langermann,. Rozdiely v myslení mužov a žien vidí v odlišnom fungovaní našich mozgových hemisfér. To sa odráža napríklad v schopnosti žien riešiť niekoľko úloh paralelne. Mužom je zase prirodzenejšia sústredenosť na splnenie jednej úlohy. „Žena môže povedať 6-8 tisíc slov denne, kým u mužov je to len 2-4 tisíc slov,“ uviedla Silvia Langermann. Upozornila aj na skutočnosť, že v súčasnosti je silný tlak na mužov i ženy, aby sme boli rovnakí. Ako však zdôraznila, táto rovnakosť nám nie je prirodzená.

Fyzioterapeutka, ergoterapeutka a špeciálna pedagogička Eva Matějíčková poukázala na to, že ľudský mozog je nastavený na prekonávanie prekážok. Povzbudila rodičov, aby vytvárali situácie a podmienky na to, aby deti od útleho veku mohli vykonávať užitočnú prácu, pri ktorej majú priestor rozvíjať koordináciu jednotlivých zmyslov a vzájomnú spoluprácu pre dosiahnutie nejakého cieľa.

Rozdielom v prístupe vo výchove chlapcov a dievčat sa venoval psychológ, lektor a psychoterapeut Milan Studnička – vysvetlil, že rivalita medzi chlapcami v predškolskom veku je prirodzená a je potrebné jej dať priestor, vďaka nej chlapci neskôr lepšie zvládajú konflikty. Chlapcov odporúča viesť k spolupráci postupne, počas ich dozrievania. Za dôležité považuje oceňovať ich za prístup a nie za dosiahnutie cieľa. V dospelosti tak nemajú potrebu si niečo dokazovať drahým autom, či pozíciou v zamestnaní.

Milan Studnička vo svojej ďalšej prednáške Prečo chlapci vyhľadávajú hry a ako im to môže ublížiť, upozornil, že ak chlapci v rannom detstve nemajú priestor pre chlapčenské hry a vybitie agresivity, hľadajú ho následne v počítačových hrách. Hľadajú dobrodružstvo a energiu vo virtuálnom svete. Reálny svet sa tak pre nich stáva ten virtuálny, lebo v ňom žijú naplno. Ak chcú rodičia vtiahnuť svoje deti späť do reálneho sveta, musia najskôr urobiť krok smerom k nim. Vnoriť sa a zažiť s nimi ich virtuálny svet, hrať s nimi ich obľúbené počítačové hry. Vďaka tomu si vytvoria priestor pre komunikáciu a postupne sa im podarí dieťa vtiahnuť aj do iných aktivít.

O tom, aké dôležité je vytvárať deťom hranice, hovorila Monika Stehlíková zakladateľka značky BodyTalk– Vysvetlila, že hranice sa stavajú, aby si ich dieťa neskôr vedelo vytvárať samo. Hranice musia byť dobre premyslené a jasne dodržiavané. Pri zadaní pravidiel by si rodičia mali premyslieť, či je pre nich dané pravidlo dôležité a či majú silu a podmienky ho dodržiavať.

Prednáška Mileny Mikulkovej, ktorá pôsobí ako sociálna pedagogička, mediátorka, lektorka, koučka, vzťahová a výchovná poradkyňa priniesla veľa praktických rád rodičom ale aj partnerom. Uviedla napríklad, že angažovanosť otca vo výchove detí bude taká, do akej miery to dovolí matka. Hovorila tiež o tom, že súčasným deťom chýbajú hranice a rešpekt – sú vystavené záťaži zo slobody. “Chceme, aby sa našim deťom žilo lepšie ako nám. Minimalizujeme im nepohodlie, námahu a riziko, a to vedie k nude z bezpečia. Takýto
ľudia sú náchylnejší vyhľadávať adrenalínové športy, perverzné sexuálne zážitky, majú sklon k sebapoškodzovaniu. Sú to náhražky, ktoré im dávajú pocit, že žijú.”

Témy vzdelávania a školstva otvoril vo svojej prednáške Andrej Burianek zo Združenia pre rozvoj rodiny, o.z. Prezentoval informácie o vývoji ukončeného vysokoškolského vzdelania u mužov. Zatiaľ čo v USA sa pomer mužov s ukončeným VŠ vzdelaním preklopil v prospech žien ešte v roku 1981, na Slovensku tento trend nastúpil od roku 2004 a v Českej republike v roku 2011. Príčin tohto vývoja môže byť popri emancipácii žien niekoľko. U chlapcov môžeme pozorovať väčšiu náchylnosť k závislostiam (PC, porno), neschopnosť prijať
dôležité životné záväzky, oneskorené dospievanie (syndróm Petra Pana). Nechcú prijať zodpovednosť, hľadajú únik a zábavu. Tieto javy sú podmienené výraznou neprítomnosťou otca, absenciou pozitívnych mužských vzorov. Jednou z úloh otca vo výchove je stavať prekážky, aby mal syn šancu rásť.

Ján Balážia svojím autentickým príbehom ponúkol účastníkom podnety na zamyslenie:
„Pre chlapca platí, že mužnosti sa musí učiť priamo od muža. To čo sa učí, keď chýba otec, je mužstvo cez filter ženstva. Som presvedčený, že len tým sa dá vysvetliť hnev, ktorým sú mnohí chlapci naplnení.“

„Rovnako ako materskú lásku nemožno spoznať len z rozprávania, tak ani otcovskú lásku nemožno spoznať bez toho, aby sme ju skutočne precítili a prežili. V skutočnosti tu ide o viac, než o lásku, ale celú škálu mužských vlastností, energie a sily, ktoré sa dajú spoznať len priamym kontaktom.“

Jiří Halda špeciálny pedagóg a personálny poradca svojským humorom uštedril kritiku súčasnej voľnej výchove: „To, na čo zomrieme nie sú problémy imigrácie, ale nehorázne obskakovanie a obsluhovanie detí.“ Dodal, že súčasní rodičia neučia deti, aby sa tešili z toho, že sú samostatné. „Deti, ktoré obskakujeme sa o nás v starobe nepostarajú,“ povedal Halda.

Záver konferencie patril rečníkom z oblasti vzdelávania. Vladimír Burjan, ikona slovenského školstva a zakladateľ spoločnosti EXAM testing, s.r.o. hovoril o stave a dôsledkoch prílišnej feminizácie v slovenskom školstve. Prítomných šokoval myšlienkou že na Slovensku máme vlastne len dievčenské školy, do ktorých prijímame aj chlapcov. Uviedol tiež, že chlapci síce majú na vysvedčení v priemere horšie známky, no vo vedomostných testoch, ktoré jeho spoločnosť realizuje už niekoľko rokov, vo väčšine predmetov preukazujú lepšie vedomosti ako dievčatá . Z viacerých nevýhod, ktorými sú chlapci konfrontovaní v školách spomenul
napríklad, že škola je nastavená na verbálnu komunikáciu, čo nahráva dievčatám, triedne kolektívy sú tvorené zrelšími dievčatami a menej zrelými chlapcami, ďalšími nevýhodami sú nedostatok pohybu, dôraz na disciplínu, konformnosť, či plnenie pokynov.

Ján Vepřek zo základnej školy Navis v Prahe zhrnul vo svojom vystúpení viaceré témy, vyzdvihol, že nová doba nám dáva nové výzvy. Pre postavenie žien v spoločnosti sa urobilo veľa dobrého, avšak prišiel čas pozrieť sa na výchovu a vzdelávanie aj z pohľadu mužov. Ako jednu z možností pre zacielenie na potreby chlapcov uviedol aj oddelené vzdelávanie, ktoré je známe viac v zahraničí.

Program konferencie obohatil Karol Suchánek, poradca v oblasti cyber security, ktorý účastníkom praktickým a zábavným spôsobom predstavil, na čo si treba dávať pozor vo virtuálnom svete a tiež aké nástroje je dobré využívať pre minimalizáciu rizík. Jeho prednáška bola malým zahriatím, pred vážnou témou súčasnej doby, ktorou je únik detí do virtuálneho sveta.

Konferenciou sprevádzal moderátor Peter Podlesný šéfredaktor neštandardného pánskeho magazínu Mužom.sk, pre mužov, ktorí premýšľajú.

Konferencia otvorila mnohé témy, ktoré doteraz neboli predmetom spoločenskej debaty, preto jej organizátori do budúcnosti vidia priestor ísť viac do hĺbky a podnietiť väčšiu diskusiu aj v rámci samotnej konferencie. „Prvý ročník bol pre nás tak trocha aj skúškou záujmu mužského publika o rodičovské témy a preto sme nadšení, že sa nám podarilo vytvoriť formát, ktorý ho pritiahol. Už teraz vieme, že toto publikum chce vedieť viac a aj aké ďalšie témy si žiada. Súčasná doba kladie veľký dôraz na zohľadnenie individuality dieťaťa vo výchove a vzdelávaní. Rešpektovanie prirodzených odlišností medzi chlapcami a dievčatami je preto pre rozvíjanie individuality kľúčové. Tiež sme presvedčení, že posilnenie rodičovskej role mužov v spoločnosti je potrebné pre upevnenie manželských, či partnerských vzťahov,“ dodáva na záver hlavná organizátorka a autorka myšlienky konferencie Katarína Rácz z občianskeho združenia ASROW.

A aká bola odozva účastníkov konferencie?

„Jedno veľké ďakujem všetkým prednášajúcim, bolo to žive, pravdivé, prínosné obohacujúce a vzdelávalo to. Nijaký prázdny prednes, ale naopak gejzír informácii, poznatkov, podnetov, inšpirácii, pravdy. Zhrniem to takto všetci prednášajúci boli ako jeden veľký plodný strom, ktorý nám priniesli vzácne plody poznania no a nad tým stromom lietal slávik v podobe moderátora, ktorý nás sprevádzal poznaným vzácnych plodov. Bol trpezliví neprerušil prednášajúceho ani vtedy keď už bol čas konferencie prekročený hladiac aby nás aj seba neochudobnil ani o jedno plodne slovo.“

„Konferencia ma veľmi obohatila v mojom osobnom živote ako aj v živote pracovnom. Poskytla mi veľa nových poznatkov a taktiež mi potvrdila mnoho právd v rozdielnosti medzi ženami a mužmi a výchovou a vzdelávaním chlapcov. Zo srdca ďakujem organizátorom za zorganizovanie takej dôležitej konferencie v dnešnej dobe ako aj všetkým prednášajúcim. Tiež sa teším na prezentácie a nahrávky s tak užitočnej konferencie, aby som mohol naďalej čerpať z tak prínosných poznatkov v danej oblasti. Je dôležité, aby sme
vychovávali šťastných a sebavedomých zodpovedných chlapcov, mužov, manželov a budúcich otcov.“

„Klobúk dole za realizáciu konferencie takéhoto typu na Slovensku. Rád by som veril tomu, že to je prelomové a pomôže aj takáto aktivita rozhýbať niektoré stojace vody. Na konferencii sa mi páčila organizácia a marketing, web stránka, moderovanie, prehľadný program, výber miesta pre konferenciu (aj parkovanie bolo celkom fajn), páčili sa mi niektorí hostia a ich prednášky, networking.“

Občianske združenie ASROW, o. z. (Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie) bolo založené v roku 2010 rodinami, ktoré sa rozhodli poskytnúť deťom čo najlepšie vzdelanie v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti, výchovu k hodnotám, v duchu kresťanských hodnôt a v úzkej spolupráci s rodičmi. ASROW, o. z., je zriaďovateľom materskej školy Pramienok v Bratislave v Petržalke. Vo svojich výchovno-vzdelávacích
projektoch venuje pozornosť rozvoju charakteru a získavaniu životných kompetencií už od predškolského veku, keď sa kladú základy osobnosti každého človeka. Vo vzdelávaní sa zameriava na koncepty, ktoré rešpektujú individualitu každého dieťaťa, vychádzajúcu z jeho povahy, rodinného zázemia, ale aj pohlavia. Jeho cieľom je realizovať vzdelávacie projekty  zakladať materské, základné a stredné školy, ktoré budú fungovať na týchto princípoch výchovy a vzdelávania. Keďže naše školy sú partnermi rodičov nielen vo vzdelávaní, ale aj vo výchove detí, zaoberáme sa aj otázkou výchovy, ktorej základy sa kladú v rodine.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno