Národný pochod za život

0
62

Bratislava, 20. 09. 2016

Výzva Národného pochodu za život stále aktuálna

img_2307_2-300x198

Presne pred rokom 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil II. Národný pochod za život. Na pochod prišlo manifestovať za zlepšenie pomoci tehotným matkám v núdzi a za ochranu každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť 85 tisíc občanov.

Pochod v Bratislave nadviazal na prvý rovnako úspešný Národný pochod za život v Košiciach z roku 2013. Obe podujatia boli najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Národný pochod za život v Bratislave sa niesol pod heslom „Radosť zo života“. Okrem toho, že sa ho zúčastnil rekordný počet účastníkov, bol výnimočný aj v mnohých ďalších ohľadoch. Zapojilo sa doň 1000 dobrovoľníkov, zrealizovalo sa viac ako 90 podujatí sprievodného programu na 33 stanoviskách v centre Bratislavy.

Organizátori sa pred rokom obrátili na politikov s tridsiatimi konkrétnymi návrhmi na zlepšenie právnej úpravy ochrany života, zlepšenie systému pomoci nenarodeným deťom a tehotným matkám v kríze a zlepšenie rodinnej politiky. „Politici reagovali na naše návrhy pozitívne. Čiastočne je možné vidieť oporu pre naše tézy aj v programovom vyhlásení vlády. Radi by sme ale videli väčšiu dynamiku pri prijímaní zmien, veď ide o život. Aj preto sme požiadali o stretnutie pána predsedu parlamentu. Ako najpotrebnejšie a najrealistickejšie sa nám momentálne javí dotvorenie účinnej siete pomoci pre tehotné matky a ich rodiny v núdzi. Našim cieľom je, aby sa mohlo narodiť každé dieťa, a aby každá tehotná žena v núdzi našla pomoc a podporu. Deklaratórnej podpory sme si vypočuli už dosť, teraz treba konať,“ priblížil požiadavky Národného pochodu za život hlavný koordinátor podujatia Marek Michalčík.

Celkovo je na Slovensku asi 50 mimovládnych organizácií a zariadení, ktoré sú schopné poskytnúť tehotným matkám poradenstvo alebo konkrétnu pomoc. Celkovo poskytnú pomoc niekoľkým stovkám matiek ročne. V roku 2015 však podstúpilo umelý potrat vyše 7 tisíc žien. „Vidíme priestor preto, aby štát aktívne prispel k budovaniu siete pomoci – či už podporou existujúcich projektov alebo vytvorením vlastných. Máme na Slovensku veľa stratégií a akčných plánov, no na tehotné matky a ich deti a rodiny sa zabúda,“ dodáva Michalčík.

Organizátori pochodu počas posledného roka podporili z verejnej zbierky konanej pri príležitosti Národného pochodu za život v Bratislave 9 pro-life startupov a 4 etablované projekty na pomoc tehotným matkám v núdzi v celkovej sume 9500 Eur. Viaceré podporené pro-life startupy boli zamerané na formáciu mladých ľudí k úcte k životu. Od 25. marca 2016 prebieha celoslovenský projekt modlitieb a poskytovania informácií s názvom 9 mesiacov za život. Koncom septembra sa na Slovensku po prvý krát začne medzinárodný projekt 40 dní za život, ktorým sa Slovensko pridá k 50 americkým štátom a ďalším 23 iným krajinám.

„Teším sa, že od pochodu vzniklo viacero projektov, ktoré pozitívnym a príťažlivým spôsobom pozývajú k ochrane života človeka. Ukazuje sa, že pochod bol skutočne impulzom, ktorý priniesol povzbudenie a dynamiku do aktivít za život. Je na nás, aby sme si tento impulz pripomínali a prenášali do praxe,“ – uzatvára Michalčík.

 

Príloha:

Manifest Národného pochodu za život 2015

My, účastníci Národného pochodu za život, vychádzajúc z manifestu prvého Národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2013 v Košiciach, sme sa dnes zišli v Bratislave, aby sme verejne vyjadrili naše presvedčenie, že:

 • život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná;
 • tehotným matkám v núdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku a oporu,
 • osobitným spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka;
 • starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť.

Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav je natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom, vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, vrátane každého nenarodeného dieťaťa.

Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za:

 1. ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti;
 2. rešpektovanie dôstojnosti každého človeka;
 3. pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným matkám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii, ako aj organizáciám, ktoré takúto pomoc poskytujú;
 4. ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na ženách v mene „možnosti voľby“;
 5. ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti;
 6. rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich detí.

Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR SR, vládu SR, prezidenta SR a všetky štátne inštitúcie, aby:

 1. vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený každý človek od počatia po prirodzenú smrť;
 2. chránili jedinečné postavenie manželstva muža a ženy ako nenahraditeľného zväzku, ktorý je vyjadrením prirodzeného zákona rozpoznateľného rozumom;
 3. vytvorili také poradné a podporné mechanizmy ako aj ekonomické a sociálne podmienky, v ktorých by rodiny boli povzbudzované prijímať deti;
 4. aktívne podporili inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi a tehotným matkám a ich deťom a prispeli k vytvoreniu účinnej siete pomoci.

Vedomí si svojej zodpovednosti v minulosti, dnes i za budúcnosť našich detí a celej spoločnosti kráčame tu dnes pokojne, ale zároveň odhodlane a jednoznačne. Naše úsilie nie je jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí, aby sme spoločne dosiahli tieto ciele.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!

Účastníci Národného pochodu za život 2015, Bratislava 20. 9. 2015.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno