Minimálne 6 dôvodov proti manželstvu s neveriacim (nepokrsteným)

3
3594

Manželstvo je povolaním k jednote, láske, odovzdávaniu života… a k svätosti. Má byť cestou k spáse.

Ak si vezmete za manžela/manželku niekoho, kto s vami vieru nezdieľa a nie je pokrstený, neoddeliteľnou súčasťou vášho manželstva budú ďalšie kríže, ktoré by ste inak niesť nemuseli. Vziať si neveriaceho partnera je veľké riziko. Nemožno vylúčiť, že to niekedy môže byť Božia vôľa, ale osobne som presvedčený, že je to tak len vo výnimočných prípadoch.

Sv. Pavol v 2. liste Korinťanom pred manželstvom s neveriacimi varuje (2 Kor 6, 14). Cirkev v minulosti uzatvorenie manželstva s neveriacim zakazovala z obáv zo straty viery a nemožnosti zabezpečiť katolícku výchovu detí. Aj dnes na uzavretie takéhoto manželstva musíte požiadať miestneho biskupa o udelenie výnimky.

Aké sú najzávažnejšie dôvody proti uzavretiu takéhoto manželstva?

  1. Vaše manželstvo nebude sviatosťou

Aj keď od biskupa povolenie získate (v tom nebýva problém) a manželstvo uzavriete v kostole, váš zväzok nebude sviatostný. Sviatosť manželstva môžu totiž uzavrieť len dvaja pokrstení.

Vaše manželstvo bude platné, nerozlučiteľné, Cirkev ho požehná, ale napriek tomu pre vás nebude zdrojom špeciálnej sviatostnej milosti.

  1. Vášmu manželstvu bude hroziť vyššie riziko, že skončí rozvodom

Rozdielnosť vo vyznaní a zapájaní sa do náboženského života (napr. keď jeden z manželov do kostola chodí, druhý však už nie) je preukázateľne faktorom, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť konfliktov v manželstve a môže v budúcnosti viesť k menšej stabilite a spokojnosti v manželstve. Niet divu: pokiaľ je pre vás Boh na prvom mieste vášho hodnotového rebríčka, ale pre vášho partnera nie, potom tento rozdiel predstavuje potenciálny zdroj nedorozumení.

 

  1. Bude pre vás nemožné žiť spiritualitu manželstva naplno

Svoju vieru môžete prežívať súkromne, ale ak váš partner nechápe manželstvo ako Božie volanie, ako spoločnú cestu k svätosti, potom je nemožné žiť manželskú spiritualitu naplno. Váš manželský partner sa nikdy nebude modliť s vami a za vás. Nikdy s vami nepristúpi k Eucharistii, nebude môcť nájsť odpustenie vo sviatosti zmierenia. Nebude vám oporou vo viere, nebude s ním môcť zdieľať svoju radosť z poznávania Boha a jeho plánov s manželskou láskou.

  1. Bude veľmi náročné vychovávať vaše deti vo viere

Ak chýba jednota manželov vo viere, je taktiež veľmi pravdepodobné, že z vašich detí nevyrastú veriaci kresťania. Ako sa môžete modliť spoločne ako rodina? Ako môžete ako rodičia svoje deti spoločne požehnávať? Bude váš syn chcieť chodiť v nedeľu do kostola, keď jeho otec zostane doma?

  1. Hrozí vyššie riziko, že sami stratíte vieru

Nemožno vylúčiť, že sa stane zázrak a váš manžel vďaka vašej trpezlivosti a láske, vďaka Božej milosti, nájde vieru. Častejšie to však, žiaľ, býva naopak. Manželstvo s neveriacim človekom vedie skôr k oslabeniu viery, niekedy až k jej strate.

  1. Pravdepodobne budete musieť čeliť mnohým morálnym konfliktom vo svedomí

Možno bude váš manžel rešpektovať vaše odlišné morálne hodnoty vo všetkom. Takéto prípady poznáme, ale sú zriedkavé. Častejšia je situácia rozličných morálnych kompromisov. Tie sa týkajú napr. predmanželskej čistoty (neveriaci partner má tendenciu posúvať hranice telesnej intimity a tlačiť vás k predmanželskému sexu), manželskej čistoty (týka sa to napr. používania antikoncepcie – kondómu a i.), prípadnej neplodnosti (neveriaci partner môže vyvíjať tlak, aby ste podstúpili umelé oplodnenie), alebo prenatálnej diagnostiky postihnutého dieťaťa (neveriaci partner – muž – môže ženu v takejto situácii opustiť alebo presviedčať, aby išla na potrat). Ale to sa vzťahuje aj na mnoho ďalších oblastí, napr.: Pôjdeme počas dovolenky v nedeľu do kostola, ak by sme kvôli tomu museli zrušiť časť programu? Ako deťom zaistíme náboženskú výchovu? Dáme ich na cirkevnú školu? Budeme ich posielať na náboženstvo, ak by to znamenalo ich tam zakaždým doviezť, alebo dáme prednosť iným krúžkom? A podobne.

Určite by sme našli niekoľko ďalších dôvodov. Všetky z nich, samozrejme, platia aj ako dôvody, prečo by sme nemali začať chodiť s neveriacim partnerom

preklad: Soňa Záňová

https://tob.signaly.cz/1410/nejmene-6-duvodu-proti-manzelstvi

 

 P. S.: K danej téme sa priamo vyjadruje aj Katechizmus (paragraf 1633-1637):

„V mnohých krajinách sa veľmi často vyskytujú prípady miešaného manželstva (medzi katolíkom a pokrsteným nekatolíkom). Táto skutočnosť vyžaduje osobitnú pozornosť manželov a duchovných pastierov. Prípad manželstiev s rozdielnosťou kultu (medzi katolíckym partnerom a nepokrsteným partnerom) si vyžaduje ešte väčšiu opatrnosť.

Rozdielnosť vierovyznania medzi manželmi nie je pre manželstvo neprekonateľnou prekážkou, ak sa im podarí dať dovedna to, čo každý z nich dostal vo svojom spoločenstve, a naučiť sa jeden od druhého spôsob, ako každý z nich žije svoju vernosť Kristovi. Neslobodno však podceňovať ani ťažkosti miešaných manželstiev. Vyplývajú z toho, že odlúčenie kresťanov ešte nie je prekonané. Manželia sa vystavujú nebezpečenstvu, že budú pociťovať drámu rozdelenia kresťanov v samom lone svojej rodiny. Rozdielnosť kultu môže tieto ťažkosti ešte zväčšiť. Rozdielnosti týkajúce sa viery, samo chápanie manželstva, ale aj odlišné náboženské mentality môžu byť v manželstve zdrojom napätí najmä pri výchove detí. Vtedy sa môže vynoriť pokušenie náboženskej ľahostajnosti.

Podľa práva platného v Latinskej cirkvi miešané manželstvo, aby bolo dovolené, potrebuje výslovné povolenie cirkevnej vrchnosti. V prípade rozdielnosti kultu sa pre platnosť manželstva vyžaduje výslovný dišpenz od prekážky. Toto povolenie alebo tento dišpenz predpokladá, že obidve stránky poznajú a nevylučujú ciele a podstatné vlastnosti manželstva, ako aj to, že katolícka stránka potvrdí záväzky – s ktorými treba oboznámiť aj nekatolícku stránku – zachovať svoju vieru a zabezpečiť krst a výchovu detí v Katolíckej cirkvi.

(…)

V manželstvách s rozdielnosťou kultu má katolícky manželský partner osobitnú úlohu: „Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi“ (1Kor 7,14). Pre kresťanského manželského partnera a pre Cirkev je to veľká radosť, ak toto „posväcovanie“ vedie k slobodnému obráteniu druhého manželského partnera na kresťanskú vieru. Úprimná manželská láska, pokorné a trpezlivé pestovanie rodinných čností a vytrvalá modlitba môžu pripraviť neveriaceho manželského partnera na to, aby prijal milosť obrátenia.“ (Zdôraznenie pridané.)

 

Články (a knihy) k téme:

3 komentárov

  1. Uvedomte si, že neveriaci a veriaci nie sú nepriatelia. Sú to ľudia, ktorí kráčajú rovnakým smerom, ale každý trochu inou cestou. Veriaci nie je niečo viac ako neveriaci. Stačí trochu tolerancie (a nie takého “kresťanského” vyvyšovania sa) a všetko sa dá. Píšem z vlastnej skúsenosti.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno