Milovanie manželov – intimita, hĺbka a podstata

0
1288

Umeleckú hodnotu diela, napríklad obrazu zhotoveného netradičnou a veľmi náročnou technikou, vie najlepšie oceniť ten, kto vnikol do podstaty tejto techniky, pozná jej úskalia, náročnosť, možnosti, limity, zažil na vlastnej koži, aké je komplikované využívať ju pri tvorbe. Pre bežného človeka takto vytvorený obraz nemusí byť vôbec zaujímavý, oslovujúci, dokonca ani nie pekný. Pokiaľ nevie, aké náročné je takéto dielo vytvoriť, nemôže ani oceniť námahu, ktorú umelec musel na toto dielo vynaložiť. Inak povedané, to, čo je pre niekoho veľmi cenné a nad čím žasne, môže byť pre druhého bezcenné až ľahostajné. Rozdiel je vo vnímaní a poznaní podstaty tejto veci.

My ľudia máme často tendenciu vnímať veci povrchne, tak ako sa javia navonok a niekedy len na prvý pohľad. Tento povrchný pohľad nám však bráni plnohodnotne a intenzívne prežívať náš život. Tak ako veci, činnosti, ľudí povrchne vnímame, tak im aj povrchne dávame hodnotu a na základe tejto hodnoty sa k nim potom správame.

Naše poznanie a vnímanie podstaty toho, s čím prichádzame do styku, ovplyvňuje intenzitu prežitia tohto stretnutia, a tým aj mieru naplnenia, uspokojenia človeka.

Tento princíp sa dá aplikovať hádam na všetko. Dieťa si uvedomí hodnotu starostlivosti svojich rodičov hlbšie vtedy, keď má svoje deti a na vlastnej koži zažíva, čo znamená starať sa o ne, pretože teraz spoznáva podstatu a úskalia starostlivosti o deti.

Splynutie dvoch osôb

Skúsme sa teraz pozrieť na podstatu milovania manželov a Eucharistie. Na prvý (povrchný) pohľad ide o dve úplne odlišné „veci“. Ale na druhý pohľad má milovanie manželov a prijímanie Eucharistie veľmi veľa spoločného. Pri obidvoch dochádza k splynutiu dvoch milujúcich sa osôb, ktoré sa navzájom odovzdávajú jedna druhej a vytvárajú jednotu. Toto telesné spojenie je vyjadrením už dosiahnutej duševnej a duchovnej jednoty a zároveň túto jednotu posilňuje a prehlbuje.

Samozrejme, ide o ideálne milovanie medzi manželmi a ideálne prijímanie Krista v Eucharistii. V praxi sú často tieto ideály narušované nedokonalosťami (napr. manžel sa chcel milovať s manželkou iba pre uspokojenie svojej erotickej túžby, alebo manželka sa miluje s manželom iba z povinnosti, prijímame Eucharistiu roztržití, bez uvedomenia si jej skutočnej hodnoty). Poznanie a vnímanie podstaty nám však pomáha napraviť svoj povrchný postoj a odstraňovať tieto nedokonalosti.

A teraz konkrétne

Napríklad, ak má manžel erotickú túžbu milovať sa so svojou manželkou, neostane na povrchu, ale uvedomí si, že milovanie nie je len o naplňovaní jeho (prípadne manželkiných) telesných túžob, ale že má oveľa hlbšiu podstatu, a tak vytvorí pre manželku a aj seba také prostredie, v ktorom budú obaja môcť prežiť duševnú a duchovnú jednotu (môže sa s manželkou porozprávať o jej pocitoch, strachoch túžbach, umyť riad, pustiť romantickú hudbu…, navrhnúť krátku spoločnú modlitbu). Potom aj pre manželku bude jednoduchšie nemilovať sa iba z povinnosti. Výsledkom by malo byť „kvalitnejšie“ milovanie, ktoré nie je iba telesným spojením, ale je vyjadrením aj duševnej a duchovnej jednoty.

Pri prijímaní Eucharistie sa môžem snažiť o uvedomovanie si Božej lásky, hodnoty toho, že Pán a Stvoriteľ neba i zeme zobral na seba prirodzenosť jedného zo svojho stvoreného diela, čím sa neuveriteľne ponížil a znížil k nám, aby sa stal jedným z nás, po veľkom utrpení obetoval svoj život, aby sme my mohli získať jednotu s Bohom a ako „preddavok“ tejto jednoty nám dáva jesť svoje telo, čím sa znova ponižuje, aby nás pozdvihol. Po takejto alebo podobnej príprave sa s Kristom stretnem nielen fyzicky, ale aj duševne a duchovne a takéto stretnutie bude mať pre mňa určite väčší osoh.

Je na každom z nás, čo urobíme pre to, aby sme hlbšie spoznávali podstatu toho, s čím, kým sa stretávame a čo robíme. Je to zadanie na celý život, pretože je tak veľa vecí, osôb, činností, ktorých podstatu môžeme skúmať, a navyše, neznamená, že poznanie a vnímanie podstaty, ktoré som pri niečom odhalil, nemôžem neskôr prehĺbiť. Ide o to, či sme ochotní sa pozerať iba na povrch alebo chceme ísť na podstatu, čo vyžaduje väčšiu námahu, ale má aj väčší prínos.

Prajem nám všetkým, aby sme sa snažili odhaľovať podstatu, poznávať ju, nechať sa ňou inšpirovať, žiť podľa nej a tým intenzívnejšie, spokojnejšie a plnohodnotnejšie prežívať tento život ako prípravu na stretnutie tvárou v tvár so samotnou Podstatou.