KURT EBNER: Peniaze nie sú všetko, ale často je dôležité oslobodiť sa od finančných starostí

1
110

Základná idea poisťovníctva reflektuje základné hodnoty kresťanstva a je založená na koncepte solidarity, vraví Kurt Ebner, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa poisťovne Kooperativa, člena Vienna Insurance Group. Pripomína, že na založení firmy, v ktorej pôsobí, sa podieľali aj rozličné cirkevné inštitúcie či kláštory, ktoré sa takto rozhodli chrániť sa pred rozličnými rizikami. Malo to jednoduchý – ekonomický – dôvod.

 

Aká je história poisťovne, v ktorej pôsobíte?

Na založení inštitúcie Wechselseitige k. k. priv. Brandschaden-Versicherungs-Anstalt v roku 1824, z ktorej vznikla dnešná Wiener Städtische Versicherungsverein a v ďalšom dôsledku aj koncern Vienna Insurance Group, sa podieľalo mnoho cirkevných inštitúcií, okrem iných aj kláštory Klosterneuburg, Zwettl, Altenburg, Melk a Göttweig. Už vtedy bol, podobne ako dnes, poisťovací spolok Wiener Städtische Versicherungsverein úzko prepojený s Cirkvou. V priebehu vývoja sa toto prepojenie premenilo na aktívne partnerstvo. Wiener Städtische Versicherungsverein podporuje napríklad reštauračné práce a kultúrne programy rôznych opátstiev a kláštorov, čím prispieva k zachovaniu bohatého sakrálneho a kultúrneho dedičstva. Najväčšia koncernová spoločnosť VIG v Rakúsku, ktorou je poisťovňa Wiener Städtische Versicherung, tieto opátstva a kláštory už mnoho rokov aj poisťuje. Toto spojenie sa zachovalo aj počas obdobia národného socializmu, a to aj napriek odporu vtedajšej moci.

 

Aká bola úloha kláštorov ako Melk či Klosterneuburg, ktoré sa podieľali na vzniku poisťovacieho spoločenstva? Prečo sa zapojili do založenia takejto inštitúcie?

Z jednoduchých – ekonomických dôvodov. V tom čase nemali ľudia prístup k elektrine a oheň bol permanentnou hrozbou pre budovy aj pre všetko, čo sa v nich nachádzalo. Cirkev a aristokracia splnili ekonomické požiadavky na založenie poisťovacej spoločnosti, a tento podnik ich chránil – napríklad pred finančnými následkami požiaru v priestoroch, ktoré vlastnili.

 

Spomínate, že kláštory, ktoré vás založili, dnes poisťujete. Podporujete aj iné cirkevné aktivity?

Áno, podporujeme aj ďalšie cirkevné iniciatívy a projekty, napríklad Medzinárodný teologický inštitút v Trumau, ktorý spája mladých ľudí z celého sveta, najmä však zo strednej a východnej Európy. Wiener Städtische Versicherungsverein podporuje tento medzinárodný campus od roku 2013, pričom každý rok venuje dve štipendiá pre študentov z východnej Európy. Boli medzi nimi aj viacerí mladí ľudia zo Slovenska.

 

Do akej miery nesie v sebe obchodný model poisťovníctva hodnoty kresťanstva?

Základná idea poisťovníctva reflektuje základné hodnoty kresťanstva. Myšlienka poisťovníctva vychádza z konceptu solidarity. Spoločenstvo poistených je solidárnym spoločenstvom. Solidarita v poisťovníctve znamená, že riziko neznáša jednotlivec, ale kolektív. Rovnakému riziku sme vystavení my samotní ako aj mnoho iných ľudí a inštitúcií. Ak postihne riziko jedného člena, tak môže počítať s pomocou poisťovacieho spoločenstva. Ak nás riziko obíde, poskytujeme príspevok na pomoc postihnutým. Poistenie je finančná služba. Služba spočíva v tom, že sa vyrovnávajú finančné následky najrozličnejších rizík, ktoré môžu členov poisťovacieho spoločenstva postihnúť. Riziká môžu byť rôzne. Materiálne riziká ako požiar, prasknuté potrubie alebo búrka, osobné riziká ako úmrtie, invalidita alebo choroba, alebo aj abstraktné riziká, ako je zodpovednosť, pracovná neschopnosť alebo výpadok zárobku. Všetky tieto skutočnosti môžu spôsobiť ľuďom a aj inštitúciám masívnu finančnú záťaž.

 

Ešte stále dokážeme nájsť princíp solidarity v poisťovníctve? Je solidarita niečo, čo ľudí vedie k tomu, aby sa poistili?

Princíp solidarity je stále základom všetkých poisťovníckych produktov. Poistenie môže fungovať len v kolektíve, pretože sa vychádza z toho, že riziká sú rozložené v spoločenstve poistníkov. Ak predpokladáme, že ničivý bude jeden zo sto bleskov, tak každý poistenec musí zaplatiť jedno percento očakávanej pohľadávky. To znamená, že poistenie pomáha rozložiť finančné následky rizika medzi skupinu solidárnych poistencov.

 

Čo je teda úlohou poisťovní?

Úlohou poisťovní je nájsť skupinu ľudí a inštitúcií, vystavených rovnakému riziku a ochotných vstúpiť do solidárneho spoločenstva, v ktorom môžu za úhradu kalkulovateľného poistného čeliť riziku, ktorému sa cítia byť, alebo ktorému sú aj skutočne, vystavení. Úloha poisťovne teda zjednodušene spočíva v tom, že prijíma poistné od členov poisťovacieho spoločenstva a tieto peniaze spravuje, aby mohla vyplatiť plnenie tým členom spoločenstva, ktorí v dôsledku poisteného rizika utrpeli škodu.

Ak je poisťovňa čosi ako solidárne spoločenstvo, vždy je na prvom mieste dobro celku alebo sa niekedy zvýrazňuje aj jednotlivec?

Idea spoločenstva ustupuje v prospech individualizácie do úzadia len vtedy, ak je poisťovňa okrem prevzatia rizika poverená aj akumuláciou kapitálu. To platí v prípade životného poistenia, kde sa poistenie používa ako finančné zabezpečenie na neskoršie obdobia.

 

Prvé poisťovnícke spolky začali ako malé komunity, ktoré pomáhali svojim členom. Ako z nich vznikli veľké firmy?

Princíp solidarity určite závisí na počte účastníkov solidárnej skupiny. Čím je tá skupina väčšia, tým lepšie je možné riziko rozdeliť medzi členov. Dobre fungujúca poisťovňa musí mať minimálnu kritickú veľkosť, aby naplnila potreby spoločnosti, ktorá čelí rozličným druhom rizík. Čím komplexnejšími sa počas stáročí stali nároky voči poisťovniam, tým väčšmi museli tieto organizácie narásť. Poisťovne sa stali pevnou súčasťou života. Ochrana pred finančnými následkami nešťastia, ktoré môže postihnúť tak ľudí samotných ako aj ich majetok, je dnes takisto samozrejmá ako zriadenie účtu v banke alebo kúpa auta.

 

Ako súčasné poisťovne zdôrazňujú princíp solidarity v ich klientoch?

Poisťovňa nám pomáha zriaďovaním solidárnych spoločenstiev, v rámci ktorých každý jednotlivec môže zdieľať riziká, týkajúce sa jeho osoby alebo jeho majetku, s mnohými ďalšími, rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Táto solidarita sa tiahne ako červená niť cez celú ideu poistenia. Jedine spoločenstvo umožňuje náš obchodný model. Ak by poisťovne nezdôrazňovali klientom, že sa spoliehajú na solidaritu, tak by si účtovali poistné, ktoré by sa vyrovnalo celkovej sume najvyšších očakávaných pohľadávok.

 

Ľudia majú niekedy pocit, že poistenie ich uchráni pred nešťastím…

Žiaľ, poisťovňa nie je schopná zabrániť nešťastiu, ale môže prispieť k zmierneniu následkov nešťastia, aspoň tých finančných. Náklady na obnovenie zničeného majetku, náklady na ošetrenie a liečenie v prípade choroby alebo zranenia alebo náhradný príjem v časoch pracovnej neschopnosti – to je len niekoľko príkladov finančných príspevkov, ktoré môže poisťovňa poskytnúť na zvládnutie každodenného života. Hovorí sa síce, že „peniaze nie sú všetko“, ale často je dôležité oslobodiť sa od finančných starostí, aby sme sa mohli bez záťaže venovať iným úlohám v živote. K tomu v prvom rade určite patrí zabezpečenie rodiny. Starostlivosť o deti, partnera v manželstve alebo rodičov je určite jednoduchšia, ak sme oslobodení od finančných starostí. Presne na to je tu inštitút poisťovne, ako podpory pri tom, aby sme sa mohli starať o naozaj dôležité veci v živote.

 

Ako vidíte budúcnosť poisťovníctva?

Najväčšou výzvou pre poisťovníctvo v blízkej budúcnosti je expanzia servisných funkcionalít. Vyriešenie pohľadávok v budúcnosti nebude zahŕňať len vyplatenie určitej čiastky peňazí, ale navyše poskytne pomoc a asistenciu na zvládnutie situácie spôsobenej úderom rizika. Call centrá a asistenčné služby, siete servisov a ďalších remesiel alebo organizácie medicínskej pomoci sú len niektoré príklady toho, čo poisťovňa poskytne, aby pomohla svojím poistencom zvládnuť kritické situácie v živote.

Foto: pexels.com

1 komentár

  1. Keby poisťovňa Kooperativa ctila aspoň nejaké hodnoty, nehovorím o kresťanských, nepredávala by také “zbrane hromadného ničenia” ako SD1, SD3 a SD4. A to som vybral len životné poistenie .. Táto firma podľa mňa nemá hodnoty, sú to slová, ktoré dobré znejú.
    Kooperativa má žiaľ tak nízko latku na kvalitu, že viac škodia, ako pomáhajú. Preto by som možno aj webu odporučil v rámci dialógov o financiách kresťanského, NEZÁVISLÉHO, finančného poradcu.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno