Keď na seba narazia dva svety, Výchova v mediálnej dobe, 2. časť

0
144

Doma aj v škole pripomíname deťom, aby dávali pozor na to, čo sa deje okolo nich. Aby sa pozorne dívali a pozorne počúvali. Takto upriamujeme ich pozornosť na vonkajší svet. A čo ten vnútorný?

Výskumy ukazujú, že ak je človek schopný stíšiť sa, v tichu uvažovať, zahĺbiť sa do svojho vnútra, zvyšuje sa aj jeho mozgová kapacita zameraná na spracovávanie podnetov z vonkajšieho sveta, čo sa prejavuje ľahším učením a zlepšenou pamäťou. Zdá sa, že toto „nič nerobenie“ má svoj význam. Schopnosť sebareflexie, introspekcie, morálneho posúdenia svojich úmyslov či konania je predpokladom pre zrelú a zodpovednú interakciu s vonkajším svetom, teda aj s médiami.

Mediálna kultúra a mediálny priemysel sa sústredia na vonkajší život, ktorý je nezriedka previazaný na niečo materiálne. Deti ako spotrebitelia sú cieľovou skupinou mnohých spoločností, čo sa prejavuje v reklamách, či už ide o hračky, oblečenie alebo jedlo.

Ak od svojich detí čakáme, že budú k médiám pristupovať zodpovedne a kriticky, je potrebné sa vo výchove sústrediť na rozvoj vnútorného sveta dieťaťa. Toto je druhou významnou potrebou vo výchove dieťaťa v mediálnej dobe. Kým prvá potreba – puto medzi dieťaťom a rodičmi – je kľúčom k zdravým vzťahom s druhými ľuďmi, druhá potreba – rozvoj vnútorného života – je nevyhnutná pre vnímanie svojej identity. Prečo je to dôležité vo vzťahu k médiám? Dieťa, ktoré si je isté samým sebou, ľahšie identifikuje pokrútené modely správania v médiách. Dieťa schopné zobrať si „time-out“, čiže oddychový čas, na premyslenie svojho konania, reflexiu vlastných reakcií, dokáže lepšie kriticky hodnotiť prijímané mediálne obsahy.

Ako pomôcť deťom rozvíjať ich vnútorný život

  1. Schopnosť reflektovať, viesť vnútorný dialóg je nevyhnutné spojená s ovládaním jazyka. Naše myslenie totiž prebieha v tom istom jazykovom kóde, ktorý používame, keď hovoríme s druhými. Je preto dôležité rozvíjať jazykové zručnosti svojho dieťaťa, a to nie v zmysle ovládania cudzích jazykov, ale v zmysle rozvoja slovnej zásoby a celkovej verbálnej kompetencie. Tomu hlavne pomáha intenzívna komunikácia s dieťaťom už od útleho veku, rozprávanie príbehov a čítanie rozprávok. Dieťa si prostredníctvom nich rozvíja svoju schopnosť symbolického vyjadrovania, čo je nevyhnutnou podmienkou pre bohatý vnútorný svet.
  2. Keď sa dieťa doslova „zasekne“ pri riešení problému a chce to vzdať, podporte ho, aby neskladalo zbrane, ale aby sa hlbšie zamyslelo a nesnažilo sa problém vyriešiť rýchlo. Pomôže tu napríklad správne zvolená otázka, ktorá dieťa posunie v uvažovaní.
  3. Pri riešení problémov, pri spracovávaní pocitov a emócií, pri tvorbe nápadov umožnite svojmu dieťaťu „zatiahnuť na hlbinu“ svojho vnútra tak, že ho naučíte oceňovať ticho. Príliš veľa vonkajších podnetov znižuje kapacitu pre introspekciu. Zapnutá hudba a televízia učeniu zväčša neprospievajú.
  4. Oceňujte svoje dieťa, keď urobí niečo inšpiratívne, niečo, čo vyšlo z jeho predstavivosti a myšlienkového snaženia. Podporí to jeho sebadôveru a bude si viac veriť, že na niečo príde aj v budúcnosti.
  5. Podporujte u svojho dieťaťa vnútornú motiváciu. Ono samo by v sebe malo postupne nachádzať motívy pre správne rozhodnutia a snaženie sa. Niekedy sa snažíme deti motivovať v takej miere, že im až bránime v tom, aby našli motiváciu v sebe. Dieťa potrebuje dôverovať samo sebe a nie vždy mať nad sebou externý dozor, motiváciu či odmenu.

Cez vnútorný život k mediálnej gramotnosti

Príliš veľa času stráveného s médiami ochudobňuje vaše dieťa o možnosť rozvíjať si vnútorný život. Schopnosť zatiahnuť na hlbinu svojho vnútra však dokáže človeku pomôcť pristupovať k médiám so správnym kritickým odstupom. Väčšinou platí, že nie konkrétne médium je zlé, ale nesprávne je to, ako k nemu pristupujeme. Kriticky zhodnotiť svoje mediálne návyky dokážeme lepšie, keď sme schopní sebareflexie. A sme opäť pri vnútornom živote.

Len na záver chcem ozrejmiť, že tento text nie je propagáciou zádumčivého, samotárskeho a čudáckeho života vo svojom vlastnom vnútornom svete. Práve naopak, jeho cieľom bolo ukázať, ako bohatý vnútorný život vedie k plnohodnotnému žitiu vo vonkajšom svete vrátane médií. Toto potrebujú naše deti, ak si chcú rozvíjať mediálnu gramotnosť. Rozvinutý vnútorný život je predpokladom pre to, aby z dieťaťa vyrástol jednotlivec istý samým sebou, slobodný a samostatný v uvažovaní i myslení.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno