„Keby sme mu rozumeli, nebol by to Boh.“

0
353

Problém s plodnosťou je veľká skúška pre manželstvo. Bezdetní manželia často čelia rôznym otázkam a reakciám z okolia. Ocitajú sa v zložitej situácii. Na víkendových stretnutiach pre bezdetných manželov netreba nič vysvetľovať. Hlavným impulzom pre manželov Katku a Radka Svitanovcov bolo zorganizovať práve taký víkend, aby sa na ňom bezdetní manželia cítili prijatí a pochopení. Viac o víkendových stretnutiach nám manželia Svitanovci povedali v rozhovore.

 • Na Slovensku je pastorácia bezdetných manželských párov slabo podchytená, pričom neschopnosť mať deti je stále častejšia diagnóza. Vy ste časom dospeli k rozhodnutiu pokúsiť sa vlastným úsilím tento stav zmeniť. Ako sa zrodila myšlienka víkendových stretnutí pre bezdetné manželské páry?

Víkend pre bezdetných manželov vznikol ako reakcia na našu osobnú skúsenosť, keď sme sa sami ocitli v situácii manželov, ktorí musia riešiť problém s plodnosťou. Narazili sme na množstvo problémov, s ktorými sme sa museli ako veriaci manželia vysporiadať. Na jednej strane sa nám ako medicínske riešenie ponúkalo umelé oplodnenie, ktoré sme od začiatku odmietali. Na druhej strane, keď sme sa pýtali, aké iné máme možnosti, zistili sme, že tu sa nám veľa možností neponúka, a že sa ani neprejavuje adekvátny záujem o takto skúšaných manželov, ktorí rešpektujú, že Boh je darcom života. Preto sme sa ponúkli, že ako dobrovoľníci zorganizujeme víkendové stretnutie pre bezdetných manželov.

 • Čo bolo hlavným impulzom pre vás zorganizovať takúto aktivitu?

Problém s plodnosťou je veľká skúška pre manželstvo. Často nám to neuľahčuje ani naše okolie a to hlavne neustálymi otázkami typu, kedy už budete mať deti, prípadne „zaručenými receptami“ ako otehotnieť. Stretávame sa s tým, ako sa na veriacich manželov projektujú starozákonné modely „kto z nich zhrešil?“ alebo „Boh ich trestá neplodnosťou, lebo…“ . Bezdetní manželia sa ocitajú v zložitej situácii. Buď sa cítia vyčlenení z prostredia, do ktorého predtým patrili – priateľov, rovesníkov, spoločenstiev, pretože hlavnou témou rozhovorov týchto ich priateľov sa prirodzene stávajú deti, starosti a radosti s nimi, alebo sa ich príbuzní a priatelia snažia spraviť z nich dočasných opatrovateľov svojich detí a zdôvodňujú to tým, že majú veľa času, keď nemajú deti. To môže bezdetných manželov zraňovať. Alebo sú bezdetní manželia hodnotení ako karieristi, ktorí sa venujú len svojej práci. Ťažko vysvetľovať ľuďom, že všetky profesionálne úspechy, tituly či peniaze by sme radi vymenili za to – môcť byť rodičmi.

 • Čo Vaše stretnutia bezdetným manželským párom ponúkajú?

Na víkendových stretnutiach pre bezdetných manželov netreba nič vysvetľovať. Chceme, aby sa manželia cítili prijatí a pochopení. To bolo hlavným impulzom zorganizovať takýto víkend. Vzniká tu priestor na rozhovory nielen s lekármi, kňazmi, ale tiež na osobné stretnutia s tými, ktorí zažívajú rovnakú životnú situáciu. Chceme ponúknuť prostredníctvom lekárov všetky dostupné medicínske riešenia, ktoré sú v súlade s učením katolíckej Cirkvi (podrobnosti o programe predchádzajúcich i nastávajúcich víkendových stretnutí pre bezdetných manželov sú na http://rodinabb.sk/bezdetni-manzelia/). Je tu tiež vyhradený čas na adoráciu, spoveď, či duchovný rozhovor. Rovnako je vytvorený aj priestor na rozhovory s inými manželmi a v neposlednom rade chceme, aby si manželia boli blízko a strávili príjemný víkend v krásnej prírode.

 • Téma bezdetnosti sa dotýka mnohých oblastí života. Víkendové stretnutia majú zaujímavý obsah. Sú v ňom zastúpené duchovné aj medicínske prvky, stretnutia s odborníkmi. Ako tvoríte program stretnutí?

Zo začiatku program vznikal na základe našich vlastných skúseností a potrieb. Chceli sme ponúknuť bezdetným manželom všetky dostupné informácie, ktoré by im mohli pomôcť, a možnosti, ktoré sú k dispozícii, či už z oblasti medicíny, bioetiky, pastorácie. Postupne sa svojimi podnetmi zapojili do tvorby programu samotní účastníci stretnutí tým, že nám dávali ďalšie konkrétne podnety.

 • S odborníkmi z akých oblastí spolupracujete?

Snažíme sa spolupracovať s pro life odborníkmi, ktorí sú ochotní venovať sa problému neplodnosti, je to oblasť veľmi náročná na výskum a komplexnú diagnostiku tak pre muža ako aj ženu. Treba však povedať, že sa nám takíto odborníci hľadajú veľmi ťažko. Okrem toho spolupracujeme s kňazmi, keďže si uvedomujeme potrebu nielen medicínskej ale aj duchovnej pomoci bezdetným manželom.

 • Prečo tieto stretnutia prebiehajú práve na Donovaloch pri Banskej Bystrici?

Keď sme začali organizovať stretnutia bezdetných manželov, záležalo nám na tom, aby to, čo na nich odznie, bolo v súlade s učením Cirkvi, a keďže sme žili niekoľko rokov v Banskej Bystrici, požiadali sme o záštitu najskôr vtedajšieho ordinára Mons. Bublinca a riaditeľa Centra pre rodinu dp. Mareka Iskru, ktorí nás osobne poznali. Samozrejme podporovali nás aj ďalší naši priatelia, bez ktorých by víkendové stretnutia len ťažko mohli byť (dp. Peter Repa, dp. Ján Viglaš, dp. Pavol Vilhan, ktorým chceme aj tu veľmi pekne poďakovať). Aj keď sa stretnutia konajú v Banskobystrickej diecéze, sú na ne pozvaní a zúčastňujú sa na nich manželia z celého Slovenska. Donovaly sú veľmi pekné miesto v strede Slovenska, takže tam majú všetci rovnako blízko (či ďaleko).

 • Na stránke stretnutí som si prečítala veľa dobrých ohlasov od účastníkov. Čo vás osobne najviac potešilo, resp. teší?

Tešíme sa z každého stretnutia s bezdetnými manželmi, sú to vzácni a obdivuhodní ľudia, ktorí prežívajú svoje manželstvo ako dar. Stretnutia s nimi nás veľmi napĺňajú a povzbudzujú. Radosť nám spraví aj každá správa od týchto manželov, že počali dieťa, alebo že sa rozhodli pre adopciu a tešia sa na prírastok do ich rodiny.

 • V prvom ročníku stretnutí sa dokonca kvôli „dopytu“ konali dva termíny stretnutia. Prekvapil vás takýto záujem zo strany bezdetných párov?

Áno, prekvapil. Vedeli sme, že problém neplodnosti má v súčasnosti rastúcu tendenciu, no potešilo nás, že napriek veľkej ponuke zdanlivo jednoduchého riešenia je dosť ľudí, ktorí chcú tento svoj problém riešiť v súlade s úctou k životu od počatia a s rešpektovaním Boha ako darcu života a z toho vyplývajúcej dôstojnosti človeka.

 • Navštevujú víkendové stretnutia páry, ktoré trpia len primárnou neplodnosťou, alebo aj tie, ktoré zakúšajú sekundárnu neplodnosť?

Víkendové stretnutia sú určené pre páry, ktoré napriek snahe nemajú deti. Sme si vedomí, že neplodnosť, či problémy s plodnosťou, je veľmi rôznorodá téma. Sú manželia, ktorí majú definitívne medicínsky potvrdené, že nebudú mať deti. Sú manželia, ktorí potrebujú cielenú liečbu, aby mohli mať deti. A sú manželia, ktorí trpia sekundárnou neplodnosťou. Každá z týchto skupín si zasluhuje osobitný prístup. Keďže však obaja sme zamestnaní a víkendy organizujeme ako dobrovoľníci, uvedomujeme si svoje limity. Našou snahou je i apelovať na príslušné cirkevné autority, aby sa neprehliadal problém manželov s plodnosťou a aby im bola venovaná adekvátna pozornosť.

 • Aká je Vaša ďalšia vízia víkendových stretnutí?

To je v Božích rukách a plánoch. Našim zámerom bolo hlavne vytvoriť priestor pre bezdetných manželov, ktorí sa ocitli v podobnej situácii ako my, a poukázať na tento problém. Vnímame, že „ľady“ sa pomaly začali hýbať a že o tomto probléme sa začína viac hovoriť. Na druhej strane je to možno žiaľ i preto, že problém s plodnosťou začína mať čím ďalej tým viac ľudí. Máme v hlave nápady aj na ďalšie stretnutie, ktoré by mohlo byť zase o rok. Ak bude záujem ľudí, tak by sme chceli, aby sa takéto stretnutia opakovali raz za rok. Tu sa, samozrejme, vytvára priestor aj pre iných aktívnych dobrovoľníkov alebo spoločenstvá, ktoré by mohli zorganizovať niečo podobné, možno i lepšie, pre bezdetných manželov.

 • Kde si záujemcovia o účasť na stretnutí môžu nájsť viac informácií? Kedy najbližšie sa bude takéto stretnutie konať?

Po skúsenostiach z predchádzajúcich stretnutí ako aj na základe požiadavky zo strany bezdetných manželov, organizujeme tento rok dve víkendové stretnutia pre bezdetných manželov. Prvý víkend 1. – 3.5.2015 je určený bezdetným manželom, ktorí ešte na našich stretnutiach neboli – ide o základné predstavenie možností a informácií, ktoré máme aktuálne k dispozícii. Druhý víkend 8. – 10.5.2015 je pre tých, ktorí na stretnutí na Donovaloch už v minulosti boli, jeho program je voľnejší, i keď máme pre manželov pripravené aj prekvapenie.

Podrobnosti môžete nájsť na: http://rodinabb.sk/bezdetni-manzelia/

 • Aká pomoc bezdetným párom podľa vás na Slovensku chýba? Máme kresťanských psychológov, gynekológov či urológov, literatúru, ktorá by bola nápomocná?

Pokiaľ hovoríme o pomoci veriacim manželom, ako sme už spomínali vyššie, tejto oblasti sa dlhodobo nevenovala dostatočná pozornosť. Na Slovensku sme doteraz málo investovali do ľudských zdrojov – do odborníkov. My sme okrem niekoľko málo slovenských lekárov museli osloviť odborníkov z Českej republiky, ktorých pozývame na víkendové stretnutia. Chápeme, že liečenie neplodnosti je veľmi zložitý a zdĺhavý proces a mnohí pro-life lekári nemajú už kapacitu, aby sa venovali aj tejto oblasti. Poznáme prípady, kedy sa manželia upriamia len na jediné – mať dieťa, a to za každú cenu. Často ho aj po čase majú, ale manželstvo sa aj tak rozpadne, lebo manželia prestali naplno žiť svoje darovanie sa jeden druhému a milovať sa takých akí sú, prestali hľadať zmysel ich manželstva. Obávame sa, že už je tu čas, kedy stále viac aj veriacich manželov nemá problém nechať si „vytvoriť“ dieťa a nevidia v tom nič zlé.

Neustále sa snažíme vysvetľovať, hovoriť a svedčiť o dôstojnosti každej ľudskej bytosti, o hodnote manželstva, o tom, aký je to dar, že sa stretnú práve tí dvaja a stanú sa jedným. Boh dáva nášmu manželstvu zmysel, prostredníctvom Boha nachádzame plodnosť v našom bezdetnom manželstve. I keď vieme, že sme často pre naše okolie za „exotov“ (úsmev).

 • Čo by ste odkázali bezdetným párom, ktoré sa snažia ísť proti prúdu?

V prvom rade ich chceme povzbudiť v ich vzájomnej láske a úcte, povedať im, že Boh má s nimi svoj plán, že nie sú so svojim problémom sami.

 • Z vlastnej skúsenosti viem, že Boh požehnáva každého, kto nesie svoj kríž, milosťami a „otváraním dverí“ do oblastí, o ktorých by sa mu ani nesnívalo. Vnímate aj vy vo svojom živote takéto Božie riadenie?

So sv. Augustínom často hovoríme: „Keby sme mu rozumeli, nebol by to Boh.“ Hoci mnohým veciam v našom živote nerozumieme a prešli sme si neľahkými skúškami, vieme, že Boh nás miluje. Pri organizovaní víkendov sme narazili aj na prekážky a nepochopenie, ale vždy, keď sme mali pocit, že už ďalej nie sme schopní pokračovať, Boh nám poslal človeka, situáciu, kedy sa to zrazu pohlo ďalej a my sme ostali v nemom úžase ako sa Boh postaral. Môžeme povedať, že nás veľmi dojala ponuka našej priateľky – rehoľnej sestry, ktorá sa podujala vziať nad našimi víkendovými stretnutiami modlitbovú záštitu. Za každý pár, ktorý príde na náš víkend, sa modlí jedna rehoľná sestra z jej rehole.

 • Na záver, čo vás vie veľmi potešiť a zlepšiť náladu?

Čokoláda (úsmev) a prechádzka v prírode.

 

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno