Ideologická kolonizácia – Pápež František odpovedal novinárom na otázky týkajúce sa rodiny, manželstva a detí

0
210

Počas spiatočného letu z Manily do Ríma Svätý Otec František zorganizoval na palube lietadla tradičnú tlačovú konferenciu. Uverejňujeme časť, v ktorej pápež odpovedal na otázky týkajúce sa rodiny, manželstva a detí.

 

Svätý Otec, na stretnutí s rodinami v Manile ste hovorili o ideologickej kolonizácii. Mohli by ste trochu lep­šie vysvetliť tento pojem?

Ideologická kolonizácia: poviem len o prípade, ktorý som sám videl. Pred dvadsiatimi rokmi, v roku 1995, jedna ministerka školstva žiadala o veľkú pô­žičku na výstavbu škôl pre chudobných. Dali jej ju za podmienky, že v školách bude učebnica pre deti určitého stupňa. Bola to učebnica dobre didakticky pripravená, ktorou sa vyučovala gender teória. Táto žena potrebovala peniaze, no bola tam táto podmienka. Vynašla sa, súhlasila a zároveň dala urobiť ďal­šiu učebnicu. Ponúkla knihy dve a takto to vyriešila… Toto je ideologická kolonizácia: prichádzajú medzi ľud s nejakou ideou, ktorá nemá s ľudom nič spoločné. Áno, so skupinami ľudu, ale nie s ľudom. A kolonizujú ľud ideou, ktorá mení či chce zmeniť určitú mentalitu alebo ur­čitú štruktúru. Počas jesennej synody sa africkí biskupi sťažovali presne na toto: k istým pôžičkám sa dávajú isté podmienky. Ja hovorím len o tom prípade, ktorý som videl. Prečo hovorím o ideologickej kolonizácii? Práve preto, lebo sa zmocňujú istej potreby určitého ľudu alebo príle­žitosti vstúpiť a získať vplyv, a to cez deti. No toto nie je nič nové. To isté robili diktatúry minulého storočia. Vstú­pili so svojou doktrínou. Pomyslite na Balillu, pomyslite na Hitlerjugend. Kolonizovali ľud, robili to cielene. No koľ­ko utrpenia to prinieslo! Národy nesmú strácať slobodu. Ná­rod má svoju kultúru, má svoje dejiny, no keď prídu podmienky uložené kolonizátorskými mocnosťami, usilujú sa pozbaviť národy ich identity a nastoliť rovnakosť. Toto je globalizácia v zmysle guľovej plochy: všetky jej body sú rovnako vzdialené od stredu. Tá pravá globalizácia – a toto s obľubou hovorievam – nie je v zmysle gule. Je dôle­žité globalizovať, ale nie guľovo, ale v podobe mnohostenu, čiže tak, že kaž­dý národ, každá časť, si uchová svoju identitu bez toho, aby bola ideologicky kolonizovaná. Toto sú ideologické kolonizácie.

 

Zmienili ste sa aj o pápežovi Pavlovi VI., keď ste hovorili o osobitných prípadoch, ktoré sú dôležité pri pastorácii rodín. Mohli by ste nám dať niektoré príklady týchto osobitných prípadov a azda i povedať, či je potrebné otvoriť cesty, rozšíriť priechod pre tieto osobitné prípady?

Čo som chcel povedať, keď som spomenul Pavla VI.? Je pravda, že otvorenosť pre život je podmienkou sviatosti manželstva. Muž a žena si nemô­žu túto sviatosť vzájomne vyslúžiť, ak nie sú v tejto veci zajedno, že sú otvorení voči životu. Až do takej miery, že ak sa dá dokázať, že dotyčný či dotyč­ná sa sobášili s úmyslom nebyť otvorenými pre život, toto manželstvo je neplatné a je to prípad nulity manželstva. Otvorenosť životu! Pavol VI. skúmal spolu s komisiou, ako sa dá pomôcť s toľkými problémami, významnými problémami, ktoré sa týkajú lásky v rodine, s problémami, čo sú na dennom poriadku, mnohými, veľ­mi mnohými problémami. Išlo však o niečo viac. Zamietavý postoj Pavla VI. nesúvisel len s problémami jednotlivých osôb, o ktorých neskôr povedal spovedníkom, aby boli milosrdní, chápaví voči situáciám a vysluhovali odpustenie milosrdne a s porozumením. On totiž sledoval, ako celosvetovo naberá kurz neomalthuziánstvo (podľa T. R. Malthusa pôrodnosť hamuje ekonomiku, pozn. red.). A aké meno si urobilo toto neomalthuziánstvo? Je ním menej než jednotkový index pôrodnosti v Taliansku či v Španielsku. To je to neomalthuziánstvo, ktoré sa usilovalo dostať ľudstvo pod kontrolu zo strany mocností. Toto neznamená, že kresťan musí mať veľ­ký počet detí. Pred pár mesiacmi som napomenul jednu ženu v istej farnosti, ktorá čakala ôsme dieťa po siedmich cisárskych rezoch: ‚Chcete tých sedem zanechať ako siroty?‛ Toto je pokúšanie Boha. Hovorí sa o zodpovednom rodičovstve. Toto je cesta: zodpovedné rodi­čovstvo. Ale čo som chcel povedať, je to, že Pavol VI. nebol nejaký spiatočník, ani uzavretý. Nie, bol prorok, ktorý nám týmto povedal: Chráňte sa neomalthuziánstva, ktoré prichádza. Toto som chcel povedať.

 

Hovorili ste o toľkých deťoch na Filipínach, o svojej radosti, že je tam toľko detí. No podľa prieskumov si väčšina Filipíncov myslí, že enormný nárast filipínskej populácie je jedným z najvýznamnejších dôvodov enormnej chudoby v krajine. Na Filipínach jedna žena porodí v priemere viac než tri deti. Katolícky postoj ohľadne antikoncepcie sa zdá byť jednou z tých mála otá­zok, v ktorých veľký počet ľudí na Filipínach s Cirkvou nesúhlasí. Čo si o tom myslíte?

Nazdávam sa, že počet troch detí na rodinu, ktorý spomínate, je ten, o ktorom odborníci hovoria, že je dôležitý na udržanie populácie, nie? Tri na jeden pár. Keď toto poklesne, tak nastá­va druhý extrém, ako sa to v súčasnosti deje v Taliansku, kde som počul, neviem, či je to pravda, že v roku 2024 nebude peňazí na dôchodcov. Pokles populácie. Preto je kľúčovým slovom odpovede to, ktoré Cirkev vždy používa a aj ja: zodpovedné rodičovstvo. Ako sa to uskutočňuje? Dialógom. Každá osoba, so svojím duchovným pastierom má hľadať, ako zodpovedné rodičovstvo uskutočňovať. Príklad ženy, ktorá čakala ôsme dieťa a sedem sa jej narodilo cisárskym rezom, to je však nezodpovednosť. ‚Nie, ja dôverujem Bohu‛ ‚Nuž pozri, Boh ti dáva prostriedky, buď zodpovedná‛. Niektorí si myslia, odpusťte mi ten výraz, že na to, aby sme boli dobrými katolíkmi, musíme byť ako králiky? Nie, zodpovedné rodičovstvo. Toto je jasné, preto sú v Cirkvi manželské skupiny, sú tu odborníci v tejto veci, sú tu duchovní pastieri, treba hľadať. A ja poznám toľko rozličných dovolených ciest riešenia, ktoré v tomto pomohli. Ale dobre ste urobili, že ste mi o tom povedali. Je zaujímavá aj ďalšia vec, ktorá nie je s týmto v súvise. Pre chudobnejších ľudí dieťa je pokladom. Je pravda, aj tu treba byť rozvážnym. Ale pre nich je dieťa poklad. Boh im vie pomôcť. Je pravda, že azda niektorí nie sú v tomto rozvážni… Zodpovedné rodičovstvo. Ale pozerajme sa aj na veľkodušnosť toho otca a mamy, ktorí vidia v každom dieťati poklad.

Preklad: Slovenská redakcia VR

Prebraté z časopisu VOX 2/2015