Exkluzívny hosť na svadbe

0
146

Každý, kto už bol aspoň raz v živote účastný predsvadobných príprav, dobre si pamätá komické situácie s pozývaním hostí. Snúbenci majú svoju predstavu, rodičia tiež. Rodičia chcú pozvať celú rodinu, i bratrancov i sesternice z tretieho kolena, čo sa snúbencom nezdá podstatné. Snúbenci si chcú zas pozvať priateľov a kolegov, exkluzívnych hostí inej farby pleti či kultúry, ktorí vzbudzujú pozornosť okolosediacich, no na tých už v svadobnom rozpočte nezostáva. Do toho sa pridáva špecifickosť i odlišné priority oboch rodín. Urobiť zoznam pozvaných hostí môže byť nakoniec nielen komické, ale i tragikomické.

Pri zozname svadobných hostí by však nemalo chýbať jedno miesto, pre jedného exkluzívneho hosťa, ktorému ešte v nedávnych tradíciách dávali novomanželia symbolickú stoličku medzi tie svoje za hlavným stolom. Podobné gesto urobili novomanželia z Kány Galilejskej a zdá sa, že neoľutovali. Toto pozvanie Krista do svojho stredu nie je ničím iným ako sviatosťou – teda reálnou prítomnosťou Krista v živote manželov, reálnym dotykom Krista.

 

Dotknúť sa Krista

Sú nám známe epizódy z evanjelií, v ktorých hlavnú úlohu hral dotyk. Šimonovu testinú opustila horúčka, keď k nej pristúpil Ježiš a chytil ju za ruku (por. Mk 1, 31); žena trpiaca dvanásť rokov na krvotok sa uzdravila skrze dotyk obruby Ježišovho odevu (por. Mt 9, 20-21); jediný syn Naimskej vdovy bol vzkriesený po tom, čo sa Ježiš dotkol már (por. Lk 7, 14).

Túto možnosť – reálne sa dotknúť Krista – nám dnes dávajú sviatosti. Ony nás vovádzajú a vťahujú do Veľkonočného tajomstva, teda do toho podstatného, čo sa udialo medzi Kristom a jeho Nevestou na kríži – kde má svoj počiatok i sviatosť manželstva. Sviatosti spôsobujú to, že sa nás Kristus bytostne dotýka tak, ako sa dotkol Šimonovej testinej, ženy trpiacej na krvotok, či Naimského mládenca.

 

Kristus sa stáva reálne prítomným v živote manželov

V živote manželov sa Kristus stáva tak reálne prítomný, ako bol prítomný i na svadbe dvoch svojich priateľov v Káne. Príbeh prítomnosti Krista na svadbe v Káne v tamtom čase musela byť určite prestíž. Veď kto sa vtedy mohol pochváliť: Kristus bol na mojej svadbe. I dnešní snúbenci si pri pozývaní hostí môžu dovoliť takú prestíž – pozvať Ježiša. Gestom prijatia sviatosti manželstva snúbenci toto pozvanie vedome či nevedome robia.

 

Prečo Kristus vstupuje do vzťahu muža a ženy?

Adam a Eva prežívali na počiatku plnosť svojej lásky. Do ich života však vstúpil hriech, ktorý im zatienil plnosť tejto lásky. Láska sa i napriek každodennému poctivému úsiliu manželov stáva krehkou a ťažkou. Kristus nám však nanovo odhalil tajomstvo človeka. Prostredníctvom sviatosti manželstva môžu manželia zažívať opäť pravdu a plnosť ich lásky. Sviatosť manželstva je tým, čo kresťanských manželov zvláštnym spôsobom sprevádza ich manželským životom.

 

Prečo pozvať do svojho manželstva Krista?

Kristus vstupuje do vzťahu dvoch osôb, ktoré sa usilujú o zdokonaľovanie svojej lásky. V tomto vzťahu sa zjavuje ako ideál lásky a umožňuje manželom byť účastnými na Jeho láske. Nemyslí sa tým: Kristus sa javí ako ideál, ktorý je potrebné imitovať. Sviatosť manželstva nie je v prvom rade námahou človeka, ale darom od Pána. Nie sú to teda manželia, ktorí sa majú namáhať a kopírovať nejaký model. Je tu Pán, ktorý im dáva dar a schopnosť milovať.

 

Hosť, ktorý neprichádza naprázdno

Kristus, keď je pozvaný, neutiahne sa do úzadia, ale uskutočňuje na každom manželskom páre zázrak lásky, ktorý pretrvá celý život. Sviatosť manželstva – svadobný dar Krista neostáva len pri letmom dotyku a krátkodobom účinku. Kristus prichádza s darom, v ktorom sa nachádza potrebná výbava pre najrôznejšie situácie manželského a rodinného života. Kristus zostáva s nimi, hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi, a dáva im silu vziať na seba svoj kríž a nasledovať ho, navzájom si odpúšťať, vzájomne si niesť bremená, podriaďovať sa jeden druhému a milovať sa nadprirodzenou nežnou a plodnou láskou (por. KKC 1642). Novomanželia z Kány svoje gesto pozvania neoľutovali. Dostali oveľa viac, ako mohli oni sami ponúknuť. A toto ich pozvanie prinieslo úžitok nielen im samým, ale zdá sa, že aj ich hosťom. To je tiež jeden z rozmerov sviatostného manželstva, ktoré prináša blaho v prostredí, v ktorom sa nachádza.

 

Fotografia: irbis picture / shutterstock.com