Čo je dobré vedieť o duchoch

0
1995

Duchov poznáme najviac z kníh a filmov, prípadne rozprávok. Aj vďaka tomu máme o nich často dosť skreslenú predstavu. Diabla si predstavíme ako milučkého, plyšového čertíka – trochu beťára, ale inak zlatého – ako ho poznáme napríklad z rozprávky Princezná ze mlejna. Anjeli zase majú v mnohých prípadoch ľudské vlastnosti a aj potreby a túžby. Film Anděl Páně je veľmi nešťastnou ukážkou toho, ako sa ľudské predstavy žalostne míňajú skutočnosti… Človek totiž nemá ani predstavu, ako si niektoré veci predstaviť…

Aká je teda pravda o duchoch? Sú skutoční?

Podľa učenia Katolíckej cirkvi – duchovia sú reálne bytosti, ktoré majú určité vlastnosti, a nie sú to krídla ani chvost…

Svätí duchovia – anjeli

Anjel, podobne ako Boh, je číry duch. Slovo „anjel“ znamená „posol“, je to teda označenie služby, nie prirodzenosti. Meno prirodzenosti je duch. Niekedy si anjeli berú ľudskú podobu, aby tak naplnili svoje poslanie.

O ich existencii vieme zo Svätého písma.

V knihe Tobiáš anjel Rafael o sebe hovorí: „Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu.“ (Tob 12, 15).

V Novom zákone od vtelenia až po nanebovystúpenie je život vteleného Slova obklopený službou anjelov. Keď Boh „uvádza prvorodeného na svet, hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli“ (Hebr 1, 6). V opise Kristovho narodenia sa spomínajú nebeské zástupy, ktoré velebia Boha (Lk 2, 13-14). Anjeli ochraňujú Ježišovo detstvo (Mt 1, 20; 2, 13; 19); posluhujú Ježišovi na púšti (Mk 1, 13; Mt 4, 11); posilňujú ho v smrteľnej úzkosti (Lk 22, 43), hoci by ho mohli vyslobodiť z rúk nepriateľov (Mt 26, 53), ako kedysi vyslobodili Izrael (2 Mal 10, 29-30; 11, 8). Anjeli aj evanjelizujú (Lk 2, 10), keď oznamujú dobrú zvesť o Kristovom vtelení (Lk 2, 8-14) a zmŕtvychvstaní (Mk 16, 5-7). Budú pri Kristovom návrate (Sk 1, 10-11) a budú mu posluhovať pri súde (Mt 13, 41; 24, 31; Lk 12 12, 8-9). „Dovtedy, čiže do Kristovho návratu, celý život Cirkvi má úžitok z tajomnej a účinnej pomoci anjelov“ (KKC 334).

Keď sa anjel vo Svätom písme niekomu zjavuje, osoba má obyčajne najskôr strach, ale potom anjel prehovorí a povzbudí ju, aby sa nebála. Anjeli sa zjavujú, aby dali určitú správu a pomohli konkrétnemu človeku priblížiť sa k Bohu. Ich úlohou je viesť dušu na ceste, ktorú Boh pre ňu určil v nádeji na konečné dosiahnutie večného života.

Aké sú prirodzené vlastnosti anjelov?

Anjeli sú nesmrteľní. Anjeli majú rozum a slobodnú vôľu. No napriek poznaniu, ktoré majú zo svojej prirodzenosti, anjeli nepoznajú nadprirodzené Božie tajomstvá, nevedia, čo má človek v srdci alebo v mysli, pokiaľ to sám neprezradí. A tiež nevedia predvídať budúce slobodné skutky tvorov, ani nepoznajú deň posledného súdu. Anjeli majú slobodnú vôľu, preto niektorí zhrešili a sú zavrhnutí. Anjeli majú veľkú moc, dokážu ovplyvňovať hmotný svet. Nemajú priestorovosť ani rozmery. Hlavnou úlohou anjelov je oslava Boha a služba Bohu. Sekundárnou úlohou je ochrana ľudí a starosť o ich spásu. Dobrým anjelom patrí naša úcta.

O anjeloch strážnych a napríklad aj o tom, prečo by sme im nemali dávať mená, sme už písali tu.

Zlí duchovia

Podľa Svätého písma existuje množstvo padlých anjelov, ktorí sa pod vládou satana usilujú klásť odpor Božej vláde a škodiť veriacim. Disponujú veľkou a ničivou silou.

Sväté písmo hovorí o hriechu padlých anjelov. „Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu.“ (2 Pt 2, 4). „Anjelov zasa, ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok, drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého dňa.“ (Júd 1, 6).

Ako blaženosť dobrých anjelov má večné trvanie, tak aj trest zlých duchov je bez konca. Zlí duchovia sa nemôžu obrátiť a nemôžu konať pokánie, lebo nemajú k tomu ani milosti ani čas, sú zatvrdnutí v zlom. Podľa toho vnútorný stav zlých duchov je hrozný a zúfalý. Nemajú nič, čo by ich nabádalo k dobrému. Nemôžu očakávať odmenu ani úžitok, ani útechu, niet v nich lásky k Bohu. Naopak, vedia, že sú naveky zavrhnutí a u Boha v nemilosti, že si ho nemôžu ničím nakloniť, a preto ich všetko ženie k nenávisti a zúfalstvu: hrozné muky, ktoré potrvajú naveky a ktorým nemožno nijako uniknúť.

Jednou z taktík diabla je zastrašovať, ohurovať svojou mocou. Inou taktikou diabla je vzbudzovať dojem, že v skutočnosti neexistuje, len v rozprávkach ako milučké, hlúpučké zvieratko s rohmi a kopýtkami. V skutočnosti je diabol reálne Zlo, ľstivosť, podlosť, zákernosť  ‒ v tej najhnusnejšej forme. Hľadá všetky možné spôsoby, ako človeku uškodiť a odlákať ho od Boha, ktorý je láskou, krásou a dobrom.

Diabol vplýva na človeka najviac cez fantáziu, pamäť a zmyslovú žiadostivosť.

Posadnutosť diablom sa niekedy deje proti vôli človeka. No často býva následkom okultizmu alebo dlhodobého zotrvávania v ťažkom hriechu. V stave posadnutia človek nie je úplne zodpovedný za svoje skutky, pretože nekoná slobodne.

Duchovia mŕtvych

Ďalší druh duchov nespadá pod kategóriu anjela ani démona, sú to duchovia mŕtvych. Teda nikto sa po smrti nestáva „anjelikom“, ani malé dieťa.

Sú mnohé prípady v dejinách, keď svätí alebo duša z očistca navštívili ľudí na zemi. Svätí sa zjavujú ľuďom, aby ich povzbudili a dali im nádej na večný život. Duše z očistca väčšinou prichádzajú prosiť o modlitby alebo poďakovať sa za modlitby. Behom stáročí mali svätí ľudia skúsenosť, že videli duše z očistca, ale tieto duše vždy hľadali modlitby tých, ktorým sa zjavili, a potom ďakovali, keď boli vzaté do neba. Duše v očistci vždy majú dôvod na to, aby sa zjavili a nikdy ním nie je to, aby niekoho zastrašili alebo vydesili.

Cirkev nemá oficiálne záznamy o dušiach, ktoré sa zjavili po smrti, tento fenomén sa potvrdzuje cez príbehy a skúsenosti ľudí. Je možné, že niektorí duchovia mŕtvych hľadajú príbuzných, aby im ohlásili slovo pokoja, alebo ich pred niečím varovali. Cirkev sa nikdy nevyjadrila o tom, či sú takéto posolstvá vierohodné.

Na záver, Cirkev učí, že ak by ste boli sužovaní duchmi. ktorí sa pokúšajú prenasledovať vás a strašiť, neobracajte sa na pochybných mágov. Namiesto toho poproste o pomoc vášho kňaza.

Zdroj: Katechizmus Katolíckej cirkvi

http://www.zoe.sk/pub/doc/theologos/t_zjavene_ucenie_o_anjeloch.pdf

Ďakujeme za odbornú konzultáciu otcovi Samuelovi OP.

Zdroj fotka: www.pixabay.com

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno