Ak chcete dať správny rám vašej láske – choďte s láskou pred oltár…

0
215

Vo dverách starého obchodíku sa objaví mladý pár zaľúbených, s túžbou zarámovať svoju prvú spoločnú fotografiu. Vkročiac do obchodu im oči padnú na tmavé steny plné obrazov s nádhernými rámami. Držiac sa za ruky, pomalými krokmi prechádzajú po obchode a dôsledne si prezerajú obraz po obraze, príjemne sa usmievajú a ukazujú prstom na najkrajšie obrazy a rámy. Z mnohých obrazov sála čosi nevypovedateľné a vťahujúce. Postupne odhalia, že všetky obrazy majú čosi spoločné. Všetky sú svadobné. Po chvíli sa k nim priblíži starý obchodník a do ticha povie: „Tieto obrazy nie sú príťažlivé kvôli rámom, ale kvôli tomu, čo zjavujú. Ak chcete dať správny rám vašej láske – choďte s láskou pred oltár…“ Po chvíli ticha sa zaskočený a prekvapený pár ešte raz pozrie do skúsených očí starého muža a odíde…

 

Rám obraz chráni a zvýrazňuje jeho krásu

Aj keď podľa slov starého obchodníka dôvodom príťažlivosti obrazu nie je rám, predsa tvrdí, že práve rám zvýrazní to, čo obraz zjavuje. Rám spĺňa dve úlohy – obraz chráni a zvýrazňuje jeho krásu. Aj sviatosť manželstva je takýmto rámom – obraz ľudskej lásky chráni a zvýrazňuje.

 

Boh stvoril človeka, aby bol jeho obrazom

„Boh stvoril človeka ako muža a ženu, aby bol jeho obrazom.“ (Gn 1, 27) V tomto gréckom preklade knihy Genezis je výstižne naznačená úloha muža a ženy (por. Teológia tela VI.2). Úlohou muža a ženy v manželstve je byť Božím obrazom. Tento obraz Boha je však ľudským hriechom v človeku znehodnotený a zatemnený. Obraz človeka sa podobá starej freske na stene chrámu, ktorá je zanesená špinou a ďalšími nánosmi, ktoré zakrývajú pôvodnú krásu obrazu. V dôsledku hriechu človek prestáva zjavovať Toho, ktorého je obrazom. Kristus však svojím darom vykúpenia očisťuje tento obraz od nánosov a špiny, aby obraz, na ktorý bol človek stvorený, znova zažiaril v pôvodnej kráse.

 

Sviatosť manželstva ľudskú lásku chráni

Rám chráni obraz, na ktorý bol človek stvorený. Chráni prirodzenú ľudskú lásku. Nakoľko človek nemôže garantovať trvalosť a istotu lásky svojím telom, ktoré starne; ani svojimi citmi, ktoré sú premenlivé; ba ani svojím rozumom a vôľou, uchováva a odovzdáva svoju ľudskú lásku do lásky oveľa väčšej a hlbšej. Tá sa stáva rámom, ktorý ľudskú lásku chráni. Skúsenosť nejedných sviatostných manželov potvrdzuje to, že v náročných situáciách ich láska bola podopretá milosťou, ktorá nepochádzala z ich úsilia, ale z úsilia Toho, ktorému sa sviatosťou manželstva zverili.

 

Sviatosť manželstva zvýrazňuje krásu ľudskej lásky a odhaľuje niečo z tajomstva Boha

Sviatostné znaky nemajú zakryť Boha v tajomných a nezrozumiteľných symboloch, ale majú nám poodhaliť niečo z tajomstva Boha. Tajomstvo vťahuje odhaľovať viac. Aké tajomstvo alebo vlastnosť Boha nám odkrýva sviatosť manželstva? Sviatosť manželstva je znakom lásky Boha k človeku, odhaľuje, že Boh je láska… To je dôvod, prečo je ľudská láska, láska manželov, ktorí sa prechádzajú po ulici spolu s deťmi, pre ich pozorovateľov taká príťažlivá.

Človek svojím životom – vedome či nevedome – hľadá Boha – Lásku, „a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví Láska, ak sa nestretne s Láskou, ak ju nezakúsi a si ju určitým spôsobom neosvojí, ak nemá na nej živú účasť.“ (Ján Pavol II. Vykupiteľ človeka, 10). Človek je smädný po Láske, preto sa Boh rozhodol odhaliť kus seba v príťažlivej sviatostnej láske manželov.

 

Stávame sa ikonou Boha

Kristus povyšuje prirodzenú lásku muža a ženy na hodnosť sviatosti (por. KKC 1601) a vyberá si tak príťažlivý spôsob pre zjavenie seba a svojej lásky k človeku. Prostredníctvom lásky manžela a manželky chce komunikovať a priblížiť človeku svoju božskú podstatu. Kristus nekomunikuje seba iba cez normy, zákazy a príkazy, stáva sa príťažlivým skrze krásu, pretože „krása priťahuje, okúzľuje a vzbudzuje záujem. Krása je schopná dotknúť sa najhlbších prameňov našej túžby po Bohu.“ (M. I. Rupnik, Krása ako východisko, s. 587-588). Tí, ktorí nasledujú Kristov hlas v panenstve, sú ochotní zanechať siete, prácu, rodinu… nie preto, že sú donútení, ale pritiahnutí krásou. To isté platí i o sviatosti manželstva. Krása dvoch mladých ľudí stojacich v chráme v deň sobáša sa stáva príťažlivou ikonou, cez ktorú Boh komunikuje seba.

 

Byť dôveryhodným obrazom

Vo sviatosti manželstva sa zdôrazňuje zodpovednosť všetkých sviatostných manželov: byť obrazom Boha. Výsada sviatostného manželstva, ktoré je ikonou Boha, manželov zaväzuje k tomu, aby boli dôveryhodným obrazom Božej podstaty. Kdekoľvek sa pohybujú, svedčia o Jeho láske. Stávajú sa preto zodpovednými za to, aký obraz Boha komunikujú.