Úmysel je rovnaký – nepočať dieťa pri pohlavnom styku. Antikoncepcia versus PPR

11
1672

Na začiatok si povedzme niekoľko základných faktov:

 1. To, či je skutok zlý alebo dobrý, nezávisí len od úmyslu toho, kto ho koná, ale aj od zvolených použitých prostriedkov (teologicky: predmete skutku), teda že „účel nesvätí prostriedky“, a od okolností (následkov atď.)
 2. Rozdiel medzi PPR a antikoncepciu nespočíva v úmysle, ten je v oboch prípadoch rovnaký (t.j. „vyhnúť sa počatiu pri pohlavnom styku“); rovnaký úmysel ale nespôsobuje, že je jedno, aký prostriedok k jeho dosiahnutiu použijeme. Je potrebné ešte posúdiť morálnosť samotných prostriedkov.
 3. Pri antikoncepcii je rozdiel v princípe (prostriedkoch), akým sa tento cieľ („vyhnúť sa počatiu pri pohlavnom styku“) dosahuje: princípom antikoncepcie je úmyselné zneplodnenie pohlavného styku, princípom PPR je abstinencia od pohlavného styku v plodnom období. Antikoncepcia neplodnosť spôsobuje, PPR neplodnosť nespôsobuje.
 4. Tento rozdiel má svoje dôsledky i v pohľade na človeka (antropológiu): antikoncepcia predpokladá, že plodnosť je len voľne manipulovateľná vec oddeliteľná od osoby (tento prístup je dualistický, teda pohanský); PPR vníma plodnosť ako súčasť osoby, prijatie plodnosti a neplodnosti znamená prijatie ženy a muža takých, ako boli stvorení.

Teraz by som chcel ukázať, že:

 1. Zdržiavať sa pohlavného styku v plodnom období (t.j. mať ho len v neplodnom období) preto, aby sme sa vyhli počatiu, môže byť morálne správne;
 2. Sám sa úmyselne urobiť neplodným (t.j. používať antikoncepciu ako antikoncepciu (nie ako liek!), t.j. aby som urobil neplodným pohlavný styk, o ktorom si myslím, že by mohol viesť k počatiu), je vždy morálne zlé; týka sa to aj neabortívnej antikoncepcie.
 3. K používaniu PPR musia mať manželia spravodlivé (nie triviálne či sebecké) dôvody.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že k morálne dobrej kontrole počatia musíme mať v poriadku dve veci: (1.) dôvod, prečo sa počatiu chceme vyhnúť; (2.) prostriedky, ako sa počatiu vyhneme. Môžeme mať dobrý dôvod (napr. zdravotný) ale zlý prostriedok (antikoncepciu). A môžeme mať zlý dôvod (sebectvo) a dobrý prostriedok (PPR). Dobrý účel nesvätí zlé prostriedky. Zlý dôvod znehodnocuje i dobré prostriedky.

Tiež z toho vyplýva, že Cirkev neučí, že môžete mať pohlavný styk len a výhradne za účelom počatia, alebo že nemôžete mať pohlavný styk v neplodnom období (v neplodných dňoch cyklu, v tehotenstve, po menopauze, pri neplodnosti páru). Cirkev učí, že nesmieme pohlavný styk zbaviť jeho plodivého potenciálu = nesmieme sa úmyselne a vedome urobiť neplodnými. Učí, že je morálny rozdiel medzi „neplodnosť spôsobiť“ a „prijať prirodzenú neplodnosť“. To prvé je skutok proti dobru schopnosti odovzdávať život – je to zlo. To druhé zlo nie je. Prirodzená neplodnosť nie je zlo, je to obdobie, kedy telo odpočíva.

Ďalej je potrebné povedať, že Cirkev nedelí antikoncepčné prostriedky na „prirodzené/prírodné“ (povolené) a „neprirodzené/umelé“ (zakázané). Tá „vyrobenosť“ je morálne nepodstatná. Cirkev odsudzuje každú antikoncepciu (prostriedky k úmyselnému zneplodneniu samého seba), či už „prírodnú“ (prerušovanú súlož, bylinné prípravky, atď.) alebo „vyrobenú“ (všetky ostatné). Cirkev kladie hranicu medzi antikoncepciuabstinenciu. PPR nie je podľa vyššie uvedenej definície antikoncepcia (podľa inej možno áno, ale to je mimo rámec diskusie), je to metóda periodickej abstinencie. Teplomer alebo tabuľka (v PPR) neplodnosť pohlavného styku nespôsobí. Kondóm áno. Abstinencia nie je zneplodnenie pohlavného styku.

Takže teraz je potrebné venovať sa bodu 5 a 6:

 1. Zdržovať sa pohlavného styku v plodnom období (t.j. mať ho len v neplodnom období), môže byť morálne správny prostriedok na to, aby sa vyhlo počatiu.
 • Neexistuje žiadna morálna povinnosť mať pohlavný styk v plodnom období. Manželia môžu mať pohlavný styk, kedykoľvek sa na ňom dohodnú. Problém teda nie je v tom „kedy“, ale „ako“: či zabránime, aby bol pohlavný styk potenciálne plodný alebo tomu nezabránime. Či máme „nechránený styk“ (PPR) alebo „chránený“/ „sterilizovaný“ pohlavný styk.
 • Manželia sa môžu z rôznych spravodlivých dôvodov zdržiavať pohlavného styku, a to do tej doby, dokiaľ tieto dôvody trvajú. Pokiaľ manželia nemajú ani chvíľku súkromia (ich dom je plný hostí, ktorí s nimi spia v jednej miestnosti), zdržiavajú sa sexu, aby nevyvolali pohoršenie. Kým nemajú súkromie, abstinujú. Iný príklad: jeden z manželov je vážne chorý a kým sa neuzdraví, manželia abstinujú. Nie je na tom nič zlé. Naopak, je to dôkaz lásky a zodpovednosti.
 • Manželia môžu mať spravodlivý (nesebecký) dôvod vyhnúť sa počatiu ďalšieho dieťaťa. Vedia, že styk v plodnom období cyklu vedie k počatiu. Preto, kým majú dôvod vyhnúť sa počatiu, abstinujú od pohlavného styku v plodnom období (t.j. praktizujú PPR). Nie je na tom nič zlé. Naopak, je to dôkaz lásky a zodpovednosti.
 1. Používať antikoncepciu ako antikoncepciu (nie ako liek!), t.j. aby som spravil neplodným pohlavný styk, o ktorom si myslím, že by mohol viesť k počatiu, je vždy morálne zlé, a to i keď manželia majú k tomu, aby sa vyhli počatiu, spravodlivé dôvody.

A. Tu je potrebné odlíšiť „antikoncepciu“ a „liečbu s vedľajším predvídateľným antikoncepčným účinkom“. V tom JE morálny rozdiel. V prvom prípade je spôsobená neplodnosť priamo chcená ako cieľ alebo prostriedok k dosiahnutiu iného cieľa (napríklad rozkoše). V druhom prípade sa jedná o snahu vyliečiť chorobu prostriedkom, o ktorom vieme, že zároveň spôsobuje neplodnosť. Táto neplodnosť ale nie je priamo chcená, nie je to ani cieľ ani prostriedok k dosiahnutiu zdravia. Žena tento liek neberie preto, že má antikoncepčný účinok, ale preto, že sa chce liečiť. Použila by aj iný prostriedok, keby existoval. Môže byť zároveň sexuálne neaktívna. Nepoužíva „antikoncepciu“, ale liek s antikoncepčným účinkom. Niekedy v praxi hrozí zneužitie, ale to nič nemení na morálnom princípe, ktorý tu používam. Nazýva sa „princíp dvojitého účinku“.

B. Prečo je antikoncepcia zlá? Argumenty proti antikoncepcii majú rôznu úroveň zložitosti, niektoré sú filozofické, iné teologické, atď. Niektoré z nich vymenujem.

 • Antikoncepcia je skutok namierený proti dobru plodnosti, j. schopnosti spolupracovať s Bohom na odovzdávaní ľudského života. Ľudia používajúci antikoncepciu považujú plodnosť prinajmenšom v určitom období za niečo zlé, nežiaduce, náročné, čoho sa treba zbaviť, čo je treba potlačiť, zničiť, zmrzačiť, čím treba manipulovať atď. Ľudia používajúci PPR považujú schopnosť odovzdávať život za niečo také dobré a vzácne, že je to treba chrániť, poznávať, rešpektovať, nemanipulovať tým, ale prijať so všetkými zákonitosťami.
 • Antikoncepcia je skutok namierený proti Bohu, Darcovi daru plodnosti. Ak je plodnosť dar od Boha, treba tento dar kvôli úcte k Darcovi opatrovať a poznávať. Ľudia používajúci antikoncepciu sa považujú za „vlastníkov“ svojho tela a jeho schopnosti odovzdávať život. Preto chcú so svojím telom voľne manipulovať bez závislosti na Darcovi. Ľudia používajúci PPR sa nepovažujú za vlastníkov, ale za „správcov“ svojho tela a jeho plodnosti. Vedia, že telo patrí Bohu a je určené k Jeho oslave (porov. 1Kor 6,19-20).
 • Antikoncepcia odporuje pravej manželskej láske. Niekoho naozaj milovať znamená prijímať ho takého, aký je, t.j. vždy ako cieľ, nikdy ako prostriedok k dosiahnutiu iného cieľa. PPR znamená prijať ženu a muža s ich telom, pohlavnosťou, plodnosťou. Znamená to hovoriť žene: to, že si žena, že si plodná, nie je zlé, ale veľmi dobré. Chcem ťa prijať takú, aká si. Nemusíš sa meniť. Chcem ťa prijať takú, aká si z úmyslu Stvoriteľa. Prijímam ťa ako ženu so všetkým, čo k tomu patrí. Nemusíš manipulovať so svojím telom, robiť sa neplodnou. Nemusíš sa prispôsobovať mojej trvalej mužskej plodnosti. Ja ako muž sa prispôsobujem tebe, tvojmu telu, tvojej prirodzenosti. Antikoncepcia, naopak, znamená „prijatie s vážnou výhradou“. Cieľom antikoncepcie nie je bezvýhradne prijať osobu ako cieľ (bez manipulácie), ale upraviť jej telo, aby slúžilo ako prostriedok k dosiahnutiu rozkoše.
 • Antikoncepcia odporuje posvätnosti schopnosti odovzdávať život. Ľudský život má svoj pôvod v Bohu. Manželia ho nikdy sami nemôžu vytvoriť alebo „odovzdať“. Pri počatí celá Božia Trojica tvorí novú ľudskú bytosť, ktorá bude existovať večne. Tvorí z ničoho, ako stvorila hmotu na počiatku. Vesmír už nikdy nebude rovnaký. Ľudský život je posvätný a zasluhuje si nekompromisnú úctu. Človek nie je jeho darcom, nemôže ho preto odobrať. Ak je ľudský život posvätný, je posvätná i schopnosť spolupracovať s Bohom na vzniku ľudského života. Všetko, čo môžu manželia zo svojej strany „pre stvorenie“ (lat. procreatio) urobiť, je mať normálny pohlavný styk, kedy sa žena a muž stávajú jedno telo a zároveň nebránia plodivému potenciálu pohlavného styku. Tomu sa hovorí „manželský sexuálny akt“. Preto to „robia“ manželia používajúci PPR v plodnom i neplodnom období. Je to stále jedna a tá istá skutočnosť: manželský akt.

Existujú i ďalšie dôvody, prečo je antikoncepcia nesprávna. Pre inšpiráciu a ako výzvu ich len vymenujem:

 • Kvôli antikoncepcii sa manželia nestávajú v pravom slova zmysle „jedným telom“.
 • Pohlavný styk s antikoncepciou nie je výrazom (symbolom) duchovnej jednoty manželov.
 • Antikoncepcia odporuje manželskému sľubu.
 • Antikoncepcia zbavuje pohlavný styk jeho sviatostného významu.
 • Kvôli antikoncepcii pohlavný styk manželov prestáva byť obrazom vzťahu Krista a Cirkvi.

Pre hlbšie pochopenie týchto argumentov odporúčam knihu „Teológia tela pre začiatočníkov“.

Katolícka cirkev učí, že medzi oboma významami (zjednocujúcim a prokreatívnym, plodivým) manželského aktu existuje nerozlučné spojenie, ktoré človek z vlastnej vôle nesmie (a nemôže) rozbiť (porov. Humanae vitae, čl. 12).

Foto: pexels.com

11 komentárov

 1. Predpisovať v súčasnosti antikoncepciu ako liek na choroby odporúčajú gynekologovia, nie iní špecialisti. V každom prípade pokiaľ sa nedá antikoncepcii vyhnúť je nutné abstinovať aby sa vylúčilo „nechcené“ tehotenstvo a abortívny účinok antikoncepcie.

 2. Strašne rada mám tieto články a mužov ktorí to komentuju a nič nevedia o tom čo je to rodiť. Nič nie je čierne a biele. Kedysi som tiež sa držala zubami nechtami tejto metody….a čo sa stalo??? Otehotnela som a čuduj sa svete v neplodnom období. A to sme brali naozaj zodpovedne a davali sme viac poistnych dni ako metóda urcuje. Pôrod katastrofa. Ešte aj po tomto som sa rozhodla s manželom po porode pre abstinenciu keďže dojčenie určite nepovažujem za prostriedok ako nepočat keďže v okoli poznam ženy čo doslova vrhaju ako zajace a dojčia o ostošesť. A čuduj sa svete čo sa dialo ďalej. Manžel nervny, hádky, cele zlé prostredie. Prečo? Lebo mu to už ako zdravemu mužovi liezlo na mozog. Ja psychicky ako fyzicky si ďalšie dieťa momentálne dovoliť nemôžem a čo mám priviesť na svet sirotu a sirotu urobit aj so svojho prveho dieťaťa???? Alebo mám čakať kedy si manžel nájde milenku??? Alebo vychovávať dieťa v nervóznom uhadanom prostredi??? Vtedy som si konečne uvedomila že harmonická rodina je pre mňa dôležitejšia ako kusok gumy. Sme obaja veriaci a riesili sme to s knazom ktorý tomu absolútne rozumel a pokiaľ nedozneju dovody prečo to tak je môžeme ako poistku v potenciálne neplodnom období používať kondóm. Predpokladam že všetci dokonalí co ste tu ho označíte za heretika. Ale hold vždy každý hladal smietky v oku iných.

 3. Sme manželia, ďakujeme ti Pane, že si nám pozehnal deti, máme dcérku a syna. Sme správcovia na tejto Zemi a teda spracujeme aj možnosť ovplyvniť vlastnú plodnosť, preto používame kondómy. Prepáč, nechceme sa dotknúť tvojho daru mať deti. Ale dve deti nám stačia, sme ti za ne vďační. A čo keď kondóm zlyhá… Potom budeme mať tretie bábo.

 4. sme manzelmi 33 rokov, vzdy sme vyuzivali metodu plodnych a neplodnych dni. nikdy sme Bozi zakon neporusili v tomto smere. a cuduj sa svete, mame celkove 3 deti. kazda metoda ma svoje klady aj zapory, kazda moze zlyhat. citim z Vasho komentu zlost, alebo sa mylim?
  a navyse je mi luto, ze prirovnávate zeny ktore rodia castejsie ako Vy a ine, k zajacom.

 5. principom PPR vari nie je zneplodnenie pohlavneho styku ??? mam pocit ze tu ppr lobby argumentuje na profi urovni jehovistov. Viem si predstavit nadsenie (lepsie ako pouzit slovo sklamanie) manzelov, ktori zistia, ze su tehotni aj napriek PPR. Autor tvrdi ze principom ppr nie je zneplodnenie pohlavneho styku, ja si to nemyslim. Myslim si ze ide o uspesne slovne kluckovanie ako obhajit ppr. PPR sa pouziva preto aby manzelia mohli mat sexualny styk a neotehotneli pri tom. Povedzme si to konecne na rovinu. Kolko deti ma pan Skocovsky? My za 6 rokov manzelstva 4. Mam sa citit previnilo ked mam pocit ze je to za ten cas uz celkom vysoke cislo ? Co prerusovany styk ci prezervativ v pripade mnohodetnych rodin (netvrdim ze 4 deti su ,mohodetna rodina, len ma zaujima autorov nazor). ? A co si mysli o ppr expertoch co maju 1-2 deti ??? Nezabranuje aplikacia ppr v prijimani zivota ? Z mojho pohladu je minimalne rovnako tazko obhajitelna ako ine metody.

 6. este na margo tohto textu. Uviedli ste priklad, ze manzelia abstinuju napr. ak je jeden z nich vazne chory. Co ak je jeden z nich chory ale chcu sexualne spolu zit ? A nehovorim tu o chripke ci prechladnuti. ppr ? alebo abstinencia ? ….zrejme idealne asi lihat vecer do truhly a trenovat odchod na druhy svet.

 7. My osobne pouzivame metodu ppr, ale clanky tohto typu mi vzdy vedia dvihnut adrenalin. S chladnou pravnickou dokonalostou vymenovane co sa smie, co sa nesmie, ako to ti manzelia vlastne maju citit a co si maju mysliet….No poviem vam, keby som otehotnela, teraz, po troch detoch, siedmich rokov doma (psychicky aj fyzicky vycerpana) bola by som strasne nestastna. Vobec na to nie som pripravena, ani voci tomu otvorena. Tesim a chystam sa do prace. Neviem, ci je to dostatocny „dovod“ pre moralneho teologa nemat dalsie dieta…. Sex nas bavi, maximalne, momentalne si ho len hedonisticky uzivame. Nic viac. Metodu ppr (ale spolieham sa len na ovulacne testy) pouzivam preto, lebo nam vyhovuje, ale uplne chapem manzelov, ktori na toto nemaju odvahu. Trochu lasky a porozumenia do tych pravidiel mili teoretici!

  • Pekne napísané. Máme tri deti, všetky porodené cisárskym rezom. Nebola iná možnosť, kvôli zdravotnej indikácii. Už pri treťom tehotenstve dvíhal gynekológ varovný prst a skutočne som šťastná, že sme ho prežili v zdraví. Čo v tejto situácii? Skutočne nemám odvahu riskovať svoj život, alebo život dieťaťa…a hoci by tá situácia nastala, bezvýhradne ďalšie dieťatko príjmeme, príde mi nezodpovedné riskovať. Držať sa „litery zákona“ tak to by sme zavesili náš sexuálny život na klinec a myslím, že aj šťastný manželský zároveň. Pre nás neexistuje „bezpečný neplodný čas“ používame ppr, ovulačný mikroskop a mobilnú apku :D..a v neplodných dňoch kondóm. V plodných dňoch si posielame pusinky …a abstinujeme:) Mne je ťažko vtesnať sa do bielej alebo čiernej kolonky…do ktorej patrím?

 8. Po prečítaní článku si vysvetľujem čisté sexuálne manželské spolužitie tak, že nestačí, aby sme aplikovali len PPR metódu (teda sex v neplodných dňoch bez ďalšieho), ale musíme SÚČASNE mať aj na to vhodný morálny DOVOD (!sic). Teda ak máme dve deti sme zdraví a bývame v dome atď. nie je morálne aplikovať PPR metódu len preto lebo nechceme ďalšie. Inými slovami povedané, ak sa manželia dohodnú, že chcú mať len napr. dve deti a súčasne aplikujú metódu PPR, potom nežijú čisto a dopúšťajú sa manželského smilstva. Jediný morálne správny dôvod je úplná abstinencia (ale zrejme ani tá nie, vzhľadom na účel manželstva) Rozumiem tomu správne?

  • Áno, kľúčový je dôvod, pre ktorý sa ako manželia rozhodujete zostať pri dvoch deťoch. Ako píše autor článku:“K používaniu PPR musia mať manželia spravodlivé (nie triviálne či sebecké) dôvody.“ Posúdenie vážnosti dôvodov je na svedomí samotných manželov, ideálne sprevádzaných múdrym kňazom.

 9. V prvom rade ďakujem, že centrum necháva tieto komentáre pre verejné čítanie 🙂
  V druhom rade nechápem, prečo na ne autor nereaguje 🙁
  Sme s manželom 33. rok spolu a máme 6 detí, z toho posledné dve osvojené.
  Myslím si, že z praxe svojho života rozumiem všetkým obavám z počtu detí: únava, zdravie, financie, profesné nasadenie a aj obyčajné „egoistické“ túžby. Nie som typ mamy-kvočky, ale skôr akčný a intelektuálne založený typ. Chcela by som len vydať svedectvo, že mať deti je jedna z najúžasnejších možností, ktorú nám Boh dal na tomto svete. A v Jeho Láske sa dá prijať túto možnosť, hoci je to občas zložité, presahujúce. No úrodu užívame vždy až pri žatve…
  To, čo nám duchovný otec napísal je IDEÁL, ku ktorému sa chceme približovať. Nezabudnime na to, milí mladí aj starší rodičia. Ženy túžiace po manželskom spojení v plodných dňoch, muži s neuhasínajúcou túžbou po svojej manželke, manželia prežívajúci obdobie menopauzy a mnohí iní, často unavení, ubolení, ustráchaní, nezabudnime, že chcieť sa priblížiť k tomuto ideálu nás posväcuje. Škoda, že toto sa takmer nikdy nehovorí manželom. Veď Boh nás miluje krehkých a slabých, hriešnych a opätovne vstávajúcich. Ak nás miluje, čo nám bráni snažiť sa v radosti? Ak tak iba strach a pýcha… no Boh je nad všetkým a učíme sa Mu dôverovať.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno